Simple jQuery Dropdowns
Contents of Mahidol IR

About Us


******************************

คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)
Mahidol University’s Institutional Repository (Mahidol IR)

URL : http://repository.li.mahidol.ac.th
ความเป็นมาโดยย่อ
ยุคเริ่มต้น (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๐)
     โครงการพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลมีพัฒนาการมาเป็นลำดับ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล ในขณะนั้นซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ และให้บริการสารสนเทศ ถึงแม้ว่าสารสนเทศทางวิชาการจะมีให้บริการหลากหลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบฉบับพิมพ์และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก แต่จากการสำรวจผลงานวิชาการที่สร้างสรรค์โดยบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่ายังมีผลงานทางวิชาการอีกไม่น้อยที่ยังอยู่กระจัดกระจายตามที่ต่างๆ ทั้งที่จัดเก็บอยู่ที่ตัวเจ้าของผลงานและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นผู้จัดเก็บอย่างไม่เป็นระบบ ทำให้ไม่สามารถสืบค้นหาสารสนเทศที่มีคุณค่าเหล่านั้นกลับมาใช้ประโยชน์ได้
     สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเล็งเห็นความสำคัญของผลงานทางวิชาการที่ปรากฏอยู่นอกเหนือจากฐานข้อมูลออนไลน์ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาวิจัยของประชาคมมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงนักวิจัยและนักวิชาการทั่วไป จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล โดยพัฒนาฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บ ประมวลผล และเผยแพร่ข้อมูล อีกทั้งเป็นเครื่องมือสืบค้นหาเอกสารงานวิจัยและผลงานวิชาการฉบับเต็มได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และครบถ้วนสมบูรณ์
     การดำเนินโครงการในระยะเริ่มแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๐ โดยมีห้องสมุดคณะ/สถาบันเข้าร่วมโครงการจำนวน ๘ แห่ง* ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยโภชนาการ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยประชากร สำนักหอสมุดได้จัดตั้งคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วยหัวหน้าห้องสมุดหรือผู้ประสานงานห้องสมุดคณะ/สถาบัน และผู้ประสานงานประจำคณะ/สถาบัน พร้อมๆ กับพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บและประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Greenstone (URL : http://intranet.li.mahidol/gsdl/index.php) และเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถลงรายการด้วยมาตรฐานเมตาดาตา โดยการให้ความรู้และดำเนินการฝึกอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศด้วยเมตาดาตา และเมื่อดำเนินโครงการได้ระยะหนึ่งประสบปัญหาด้าน Server และข้อจำกัดบางประการของโปรแกรมจัดการข้อมูล ใน พ.ศ. ๒๕๕๔ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อ Server ใหม่ที่มีขนาดใหญ่และมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเป็นโปรแกรม DSpace version ๑.๖.๒

ยุคสอง (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ธันวาคม ๒๕๕๕) (กฤษฎาและศศิธร, สัมภาษณ์)
     ยุคที่ สอง การดำเนินงานฐานข้อมูลหลายฐานเป็นภาระงานของบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก รวมถึงได้ทำหน้าที่ถ่ายโอนข้อมูลผลงานวิชาการจากโปรแกรม Greenstone มาลงในโปรแกรม DSpace โดยที่ไม่มีเวลาศึกษาผลกระทบและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการถ่ายโอนและหลังการถ่ายโอนข้อมูล จึงเป็นผลให้ข้อมูลหลายรายการขาดหายไป หลายรายการต้องนำเข้าใหม่โดยบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมเปิดให้บริการฐานข้อมูลผ่านอินทราเน็ต (URL : http://mulinet6.li.mahidol.ac.th) ต่อมา จึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ตามคำสั่งหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๐๔๕.๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อดำเนินงานพัฒนาโครงการต่อมา

ยุคสาม (ธันวาคม ๒๕๕๕ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙)
     หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มีการปรับโครงสร้างการบริหารงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้มีฝ่ายคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลมีคำสั่งแต่งตั้งนางสาวลักขณา บำรุงชูเกียรติ เป็นหัวหน้าฝ่าย มีงานเผยแพร่ผลงานวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ภายใต้ฝ่ายคลังความรู้ มีนางสาวิตรี บุญปาลิตเป็นหัวหน้างาน รับผิดชอบพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณะทำงานฐานข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลให้คำปรึกษา แนะนำการดำเนินงานผ่านการประชุม
     การดำเนินงานในยุคที่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงตามโครงสร้างการบริหารงาน มีบุคลากรปฏิบัติงาน ๒ คน คือ หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน ได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลการดำเนินงานฐานข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล วางแผนการปฏิบัติงาน ประชุมคณะทำงาน นำเข้าข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลในส่วนของแบบบันทึกข้อมูล ข้อกำหนดการลงรายการ ปรับเพิ่ม Sub-Community ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ประสานงาน ให้คำปรึกษาแก่สมาชิกผู้นำเข้าข้อมูล จัดอบรมการลงรายการในฐานข้อมูล ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานไปตามคณะ/สถาบัน บรรณาธิการวารสารของมหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโครงการทำงานนอกเวลาเพื่อเพิ่มยอดนำเข้าข้อมูล ทดลองแนะนำให้เจ้าของผลงานนำเข้าด้วยตัวเอง และได้รับงบประมาณในการปรับเปลี่ยน Server ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อใช้จัดเก็บ และสำรองข้อมูล มีการเผยแพร่ฐานข้อมูลสู่สาธารณะเป็นครั้งแรก ตั้งแต่ เมษายน ๒๕๕๘ ด้วย URL : http:// dspace.li.mahidol.ac.th รวมทั้งจัดทำเว็บไซต์ภายใน (http://intranet.li.mahidol/muir/) ครอบฐานข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล รายงานสถิติการดำเนินงานรายเดือน ติดตามการนำเข้าข้อมูลเพื่อให้ได้ตามตัวชี้วัดที่กำหนด รายงานผลรายไตรมาส รายปี มีการเตรียมปรับปรุง โปรแกรม DSpace เป็นเวอร์ชั่น ๕.๔ รวมถึงการแบ่งชุมชน (Community) จากเดิม ๖ สาขา เป็นแบ่งตามคณะ สถาบัน

ยุคปัจจุบัน (๒๓ เมษายน ๒๕๕๙-ปัจจุบัน)
     หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การบริหารงานของ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฒฑิกุล ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน ได้ให้คำปรึกษา แนะนำการบริหารจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol-IR โดยปิดระบบตั้งแต่ ๑๒ พฤษภาคม ถึง สิงหาคม ๒๕๕๙ รวมระยะเวลา ประมาณ ๓ เดือนครึ่ง เพื่อปรับปรุง โปรแกรม DSpace เป็นเวอร์ชั่น ๕.๔ เปลี่ยนการจัดแบ่งแบ่งชุมชน (Community) จาก ๖ สาขา เป็นแบ่งตามคณะ สถาบัน มีหน้าเว็บไซต์ และรูปแบบการแสดงผลที่พัฒนาขึ้นจากเดิม ปรับรูปแบบการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ มีการเปลี่ยนชื่อฐานข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol-IR เป็น คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) = Mahidol University’s Institutional Repository (Mahidol IR) เปลี่ยนชื่อ Domain name จาก http:// dspace.li.mahidol.ac.th เป็น http://repository.li.mahidol.ac.th เปิดใช้งานตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 เป็นต้นมา แต่ยังต้องมีการปรับแต่งค่าการใช้งานต่างๆ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

อ้างอิง
* กฤษฎา แก้วผุดผ่อง. หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2560.
* ศศิธร วงศ์โพธิสาร. หัวหน้าฝ่ายคลังความรู้ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2560.

******************************


Responsibility

     คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม จัดเก็บงานวิจัย ผลงานวิชาการ และสิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลทุกคณะ สถาบันในมหาวิทยาลัยมหิดล มากกว่า 39 หน่วยงานในรูปสื่อดิจิทัล แสดงผลในรูปแบบของบรรณานุกรม สาระสังเขป ข้อมูลฉบับเต็ม ลิงก์เชื่อมโยง เพื่อให้บริการแก่ผู้สนใจทั้งบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ศึกษา ค้นคว้า ตามลิงก์ http://repository.li.mahidol.ac.th/
โปรแกรมการใช้งาน
     ใช้โปรแกรม DSpace เวอร์ชั่น 5.4 ที่รองรับมาตรฐาน Protocol OAI-PMH (Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting) ในการจัดการ และพัฒนาด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ เช่น JSP
มาตรฐานการดำเนินงาน
ความร่วมมือ
     มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

******************************


Content

     ผลงานในคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล และการแสดงผล มีดังนี้

ลำดับประเภทผลงานการแสดงผล
1
บทความวารสารจากฐานข้อมูลสากล บรรณานุกรม + สาระสังเขป + ลิงก์เชื่อมโยงไปแหล่งวารสาร
2
บทความวารสารจากวารสารที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยมหิดลบรรณานุกรม + สาระสังเขป + เนื้อหาฉบับเต็ม + ลิงก์เชื่อมโยง
3
ผลงานการขอเลื่อนตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ คู่มือปฏิบัติงาน งานวิเคราะห์ งานสังเคราะห์บรรณานุกรม + ลิงก์เชื่อมโยงเนื้อหาฉบับเต็ม สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล + ไฟล์ตัวอย่างหน้าปก คำนำ สารบัญ
4
ทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์บรรณานุกรม + ลิงก์เชื่อมโยง
5
หนังสือ / ตำรา ที่เขียนโดยคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรของคณะ สถาบัน วิทยาลัย ศูนย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลบรรณานุกรม + ไฟล์ตัวอย่างหน้าปก คำนำ สารบัญ
6
เอกสารการประชุมวิชาการประจำปีบรรณานุกรม
7
รายงานการวิจัย บรรณานุกรม
8
สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล บรรณานุกรม + เนื้อหาฉบับเต็ม + ลิงก์เชื่อมโยง

******************************


Contact Us

Office Name:Mahidol University Institutional Repository Division, Scholarly Resources Department, Mahidol University Library and Knowledge Center งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ฝ่ายคลังความรู้ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
Librarian Staff:1. Mrs.Sawitree Boonpalit ((Librarian, Head)E-mail: sawitree.yam@mahidol.ac.th
2. Miss Chayanid Niyom (Librarian)E-mail: chayanid.niy@mahidol.ac.th
3. Miss Thipsuda Vanavananon (Information Specialist)E-mail: thipsuda.van@mahidol.ac.th
Technical Staff (Library Technology Division) 1. Mr.Krisada KeawphodphongE-mail: krisada.kea@mahidol.ac.th
Tel: 0-2800-2680-9 ต่อ 4267
2. Mr.Vanapol ChamsukheeE-mail: vanapol.cha@mahidol.ac.th
Tel: 0-2800-2680-9 ต่อ 4224, 4267
Tel. number:+66 (2) 800 2680 ext.4306
Fax:+66 (2) 441 9580
Office Hour:Monday-Friday 08.30-12.00 and 13.00-16.30 hrs.
Mailing Address:Mahidol University Library and Knowledge Center. Phutthamonthon Sai 4 Rd. Salaya, Nakhon Pathom 73170, Thailand

******************************


Go to the DSpace home page