Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะกายภาพบำบัด

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 29 to 48 of 92 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การทำงานประจำให้เป็นงานวิจัยทางกายภาพบำบัดชนัตถ์ อาคมานนท์; ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย; มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์; ผกาวลี พุ่มสุทัศน์; โสภา พิชัยยงค์วงศ์ดี; รุ่งชัย ชวนไชยะกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะกายภาพบำบัด
2548การประชุมวิชาการ 40 ปี กายภาพบำบัด เรื่อง Strokeวิยะดา ศักดิ์ศรี; ชนัตถ์ อาคมานนท์; อนุชาติ เขื่อนนิล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะกายภาพบำบัด
2551การพัฒนาเครือข่ายความเป็นเลศทางกายภาพบำบัดวิทยา เมธิยาคม; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะกายภาพบำบัด
2553การเปรียบเทียบความสามารถในการทรงตัวระหว่างผู้ป่วยจิตเภทกับผู้ที่มีสุขภาพดีวัยผู้ใหญ่โดยใช้แบบทดสอบการทรงตัวทางคลินิกฉบับปรับปรุงเกศแก้ว โสภณวรกิจ; ชนัตถ์ อาคมานนท์; ปัทมา ศิริเวช; ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะกายภาพบำบัด
Apr-2555การเปลี่ยนแปลงของกำลังคลื่นของเครื่องอัลตราซาวด์ระหว่าง ก่อนใช้งาน หลังใช้งาน 1 เดือน และ 2 เดือน ของการใช้งานทางกายภาพบำบัดชมพูนุท สุวรรณศรี; นิลวิศาล สกุลจันทร์; สุรเชษฐ์ ลีลาขจรกิจ; ยศวิน สกุลกรุณา; ลดาวรรณ เติมวรกุล; ศราวุธ สุขใจ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะกายภาพบำบัด
Sep-2556การเปลี่ยนแปลงความตึงตัวของเส้นประสาทหลังการคลายกล้ามเนื้อ pectoral ในผู้ที่มีผล ULNT 1 เป็นบวกชมพูนุท สุวรรณศรี; ณัชชา จงรัตนเมธีกุล; วชิราภรณ์ เสนาราษฎร์; จตุพร โพธิญาณ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะกายภาพบำบัด
2563ข้อปฏิบัติตนในระหว่างงดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโรค COVID-19มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะกายภาพบำบัด
2551ความก้าวหน้าทางการแพทย์และกายภาพบำบัดสำหรับเด็กที่มีปัญหากระดูก ข้อต่อ และกล้ามเนื้อที่พบบ่อย : การผ่าตัดและการใช้ Botulinum toxinอุบลวรรณ วัฒนาดิลกกุล; สายพิณ ประเสริฐสุขดี; วีระศักดิ์ ธรรมคุณานนท์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะกายภาพบำบัด
2554ความสัมพันธ์ระหว่างการทดสอบการเดินต่อเท้ากับความเสี่ยงต่อการล้มวัดโดย Tinetti balance gait score และ Timed up and go test ในผู้สูงอายุโสภา พิชัยยงค์วงศ์ดี; Sopa Pichaiyongwongdee; ขวัญฤทัย ปานฟัก; Kwanruethai Panfug; ศิรินภา ภูด่านวัว; Sirinapa Pudanngua; จิราพร หวานใจ; Jiraporn Wanjai; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะกายภาพบำบัด
2557ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังและขาแบบไอโซไคเนติคกับน้ำหนักมากที่สุดที่ยอมรับได้ในการยกในชายไทย ประเมินโดยวิธีไซโคฟิสิกค์บุคอรี ปุตสะ; วรรธนะ ชลายนเดชะ; ชนัตถ์ อาคมานนท์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะกายภาพบำบัด
Apr-2552ความสัมพันธ์และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มปีที่ใช้งานกับค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องอัลตราซาวด์ ในคลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดลชมพูนุท สุวรรณศรี; นิลวิศาล สกุลจันทร์; สุรเชษฐ์ ลีลาขจรกิจ; วาสนา ปลูกผลงาม; เยาวภา ใจรักดี; รัชนีวรรณ อดิศัยเผ่าพันธุ์; วรินทร์ดา อินทิราวรนนท์; ทิพวรรณ สิทธิ; จักรกฤษณ์ เจริญถาวรพานิช; พรสิริ ประเสริฐกิจกุล; สุภาวดี ล้อมวงษ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะกายภาพบำบัด
Sep-2553ความสามารถเดินต่อเท้าแบบแทนเดม ในหญิงไทยสุขภาพดีช่วงอายุระหว่าง 20-79 ปีโสภา พิชัยยงค์วงศ์ดี; อานุภาพ ธนศักดิ์อำไพ; พิชญา หล่อมโนเมธี; ณัฐพล ตรีศรีสุภา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะกายภาพบำบัด
Apr-2552ความเชื่อถือได้ของการทดสอบสมดุลการทรงตัวและผลของการเรียนรู้ขณะทดสอบชนัตถ์ อาคมานนท์; ชมพูนุท สุวรรณศรี; ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะกายภาพบำบัด
Sep-2553ความเห็นพ้องในการประเมินแต่ละหัวข้อของแบบทดสอบพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวของทารก (IMDT) ระหว่างนักศึกษากายภาพบำบัดและนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์สายพิณ ประเสริฐสุขดี; ปัทมลักษณ์ ฐานะพันธุ์; ธนียา บุญเพลิน; วีรณัฐ จีนะวัฒน์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะกายภาพบำบัด
Jan-2014คัดกรองการล้มด้วย Timed Up and Go Test (TUG)ชุติมา ชลายนเดชะ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะกายภาพบำบัด
Aug-2555ชุดสิทธิประโยชน์ของการบริการกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวในชุมชนพรพิมล จันทรวิโรจน์; น้อมจิตต์ นวลเนตร์; ผกาวลี พุ่มสุทัศน์; สุวิทย์ อริยชัยกุล; มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะกายภาพบำบัด
2563ทำอย่างไรเมื่อต้องคุยกับลูก ช่วง COVID-19 / แล้วผู้ปกครองควรทำอย่างไร?มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะกายภาพบำบัด
2556ประสิทธิผลของโยคะเด็กต่อพัฒนาการทางกายในเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนวัดสาลวัน ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐมรัตนา เพชรสีทอง; ภครตี ชัยวัฒน์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะกายภาพบำบัด
May-2556ปัจจัยที่มีผลต่อการสูบบุหรี่ของนักศึกษาอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครสุวรรณี จรูงจิตรอารี; นวลอนงค์ ชัยปิยะพร; สลิลา เศรษฐไกรกุล; อโนมา สันติวรกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะกายภาพบำบัด
2554ผลของการจำกัดการเคลื่อนไหวของข้อเท้าต่อองศาการเคลื่อนไหวของข้อตะโพกและข้อเท้าขณะเดินในวัยรุ่นสุขภาพดีสุนีย์ บวรสุนทรชัย; รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ; ธีรพัฒน์ ลัดดาวงศ์; ณัฏฐพัธร อิทธิชัยธัญญา; รัชดาภรณ์ ดุษฎีพันธ์; Sunee Bovonsunthonchai; Roongtiwa Vachalathiti; Teerapat Laddawong; Nutthapat Itthichaithanya; Rachadaporn Dutsadeephun; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะกายภาพบำบัด