Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 21 of 121 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
-REINCARNATION AND SPIRITUAL LEADERSHIP: A CASE STUDY OF H.H. THE 17th GYALWA KARMAPA, THE HIGHEST BLACK CROWN LAMA OF TIBETAN BUDDHISMน้ำทิพย์ ศรีจันทร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2547กรอบแนวคิดการประเมินศักยภาพเครือข่ายสังคมเนาวรัตน์ พลายน้อย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2538การจัดการอบรมและการเป็นวิทยากรนักรบ ระวังการณ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2558การจัดการแบบพหุภาคีในการศึกษาเพื่อตอบสนองชุมชนท้องถิ่นวราพร ศรีสุพรรณ; ประกายรัตน์ สุขุมาลชาติ; จำลอง บุญเรืองโรจน์; ประคอง บัวปรอท; อนันต์ กัลปะ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2545การตอบสนองต่อภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของภาคประชาสังคมไทยอนุชาติ พวงสำลี; เนาวรัตน์ พลายน้อย; กมลวรรณ พันพึ่ง; ศุภวัลย์ พลายน้อย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2547การติดตามและประเมินผลภายในโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาวิถีชีวิตสาธารณะและประชาคมที่เข้มแข็งเพื่อสร้างสรรค์ท้องถิ่นที่น่าอยู่และยั่งยืนเนาวรัตน์ พลายน้อย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2547การถอดบทเรียนการประยุกต์ AAR (After Action Review) ในการติดตามประเมินผลภายใน โครงการวิจัยและพัฒนาสาธารณะ-ท้องถิ่นน่าอยู่ศุภวัลย์ พลายน้อย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2552การประเมินกลางน้ำ (Midstream evaluation) : แนวคิดและแนวปฏิบัติอริศรา เล็กสรรเสริญ; เนาวรัตน์ พลายน้อย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2561การประเมินการเรียนการสอนของภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลภานุการณ์ สนใจ; ชลธิชา ดิษฐเกษร; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2552การประเมินต้นน้ำ (Upstream evaluation) : โครงการเชิงรุกเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนธีรเดช ฉายอรุณ; ประภาพรรณ อุ่นอบ; เนาวรัตน์ พลายน้อย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2553การประเมินบูรณาการ : ทางเลือกการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงศุภวัลย์ พลายน้อย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2561การประเมินประสิทธิผลของมาตรการระดับประเทศด้านสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ในจังหวัดหนองคายสิริกร นามลาบุตร; วรานิษฐ์ ลำใย; Sirikorn Namlabut; Waranist Lamyai; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2537การประเมินผลโครงการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พ.ศ.2530-2536เนาวรัตน์ พลายน้อย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2551การประเมินผลโครงการเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรไม่แสวงหากำไร : แนวคิด หลักการ และกรณีตัวอย่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ศุภวัลย์ พลายน้อย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2558การประเมินภายใน : ปฏิบัติการสู่ความสำเร็จของการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะและกิจกรรมทางกายศุภวัลย์ พลายน้อย; เนาวรัตน์ พลายน้อย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2563การประเมินเพื่อพัฒนาการดำเนินงานตามนโยบายโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชันระดับพื้นที่ : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาครและเพชรบุรีวรานิษฐ์ ลำใย; เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล; Waranist Lamyai; Chet Ratchadapannathikul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2552การพัฒนาการเรียนรู้เพื่อการสร้างสุขภาวะเชิงพื้นที่อุทัยทิพย์ รักจรรยาบรรณ; ธีรเดช ฉายอรุณ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2551การพัฒนาการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการประเมินผลแบบเสริมพลังธีรเดช ฉายอรุณ; เนาวรัตน์ พลายน้อย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
2556การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรพรธิดา วิเศษศิลปานนท์; อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
2546การวิจัยประเมินผลการจัดงานเทศน์มหาชาติ ครั้งที่ 14 ของสำนักงานพุทธมณฑลสุรีย์ กาญจนวงศ์; ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย; สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ; รัชดา ธนาดิเรก; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์