Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 23 to 42 of 75 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2563ชาวราชพฤกษ์พิไลรวมใจ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ Work From Home จนกว่าสถานการณ์การระบาดจะคลี่คลายมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
-ชุดกรองฝุ่นและระบบการทำงานของชุดกรองฝุ่นนั้นประมุข โอศิริ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
-ดนตรีกรรม “เพลงหนูจะโต”ชุติมา ศิริกุลชยานนท์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
Jan-2553ดัชนีวัดผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการยอมรับ ISO 14001 เพื่อการประเมินผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะช้างกนกอร แสงทอง; สยาม อรุณศรีมรกต; ไกรชาติ ตันตระการอาภา; Sayam Aroonsrimorakot; Kanokorn Saengtong; Kraichat Tantrakarnapa; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2560ตำราการวิจัยเชิงสำรวจในงานสุขภาพกนิษฐา จำรูญสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2543ทบทวนสถานการณ์พฤติกรรมทางเพศของเด็กและเยาวชน อายุ 6-24 ปี ที่กำลังศึกษาในสถานศึกษา พ.ศ. 2532-2542ศิริกุล อิศรานุรักษ์; วรรณา เตชวณิชย์พงศ์; ปัญจธร เตชวณิชย์พงศ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน; มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
-ทำนองและคำร้อง “เพลงเด็กไทยดูดี”ชุติมา ศิริกุลชยานนท์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
-น้องกันภัยทัดดอกคูนประศักดิ์ สันติภาพ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2551บทบาทครอบครัวในการสร้างวินัยให้กับลูกจีรนันท์ ขำนอง; อธิวัฒน์ เปล่งสอาด; ณัฐนารี เอมองค์; ประคิณ สุจฉายา; จินตนาภรณ์ วัฒนธร; อมร รอดคล้าย; นิตยา คชภักดี; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
-บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักเรียนสนุกกับโภชนาชุติมา ศิริกุลชยานนท์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2563ประสิทธิผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ในเขตสุขภาพที่ 6กฤติพงศ์ คำโคตร; Krittiphong Kumkot; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561ประสิทธิผลของการนวดสัมผัสบนศีรษะของเด็กออทิสติกวันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย; สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล; สุพร อภินันทเวช; Vanvisa Sresumatchai; Surasak Taneepanichskul; Suporn Apinuntavech; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2552ประสิทธิผลของโครงการการฝึกภาคสนามนิสิตทันตแพทย์ต่อการตระหนักรู้ความคิดและความรู้สึกของผู้อื่นปิยะธิดา ขจรชัยกุล; โอบเอื้อ เจริญทรัพย์; ณัฎวุธ แก้วสุทธา; Piyathida Khajornchaikul; Ohbeua Charoensupaya; Nathawut Kaewsutha; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2556ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมน้ำหนักตัวของนักเรียนหญิงมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครมนชยา สมจริต; ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ; พัชราพร เกิดมงคล; อาภาพร เผ่าวัฒนา; Monchaya Somjarit; Kwanjai Amnatsatsue; Patcharapom Kerdmongkol; Arpaporn Powwattana; Siriprapa Klunklin; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561ผลของโปรแกรมการจัดการรายกรณีผู้ป่วยสูงอายุโรคมะเร็งระยะสุดท้ายในชุมชนภิญโญ อุทธิยา; ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ; พัชราพร เกิดมงคล; พิชัย จันทร์ศรีวงศ์; Pinyo Utthiya; Kwanjai Amnatsatsue; Patcharaporn Kedmongkol; Phichai Chansriwong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2563พร้อมไหม? กับการกลับมาปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย COVID-19 Are you ready? Return to work safelyมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
-มาตรการทางกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมายฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ; Chardsumon Prutipinyo; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
Jul-2550รายงานการวิจัยปีงบประมาณ 2549 กลุ่มที่ 5.2 โครงการเครือข่ายการวิจัยบูรณาการเพื่อการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตชุมชนลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง พื้นที่ศึกษาจังหวัดสมุทรสาครวีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล; ไทย; สมชาย ดุรงค์เดช; จรวยพร สุภาพ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
Sep-2552รายงานการวิจัยปีงบประมาณ 2551 กลุ่มที่ 5 โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ชุมชนลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง ระยะที่ 1 พื้นที่ศึกษาจังหวัดสมุทรสาครจรวยพร สุภาพ; บุษบา สงวนประสิทธิ์; พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์; เยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล; ภรณี วัฒนสมบูรณ์; ปิยะธิดา ขจรชัยกุล; จรวยพร สุภาพ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2543รายงานการวิจัยเรื่องประสิทธิผลของการจัดโครงการป้องกันการใช้ยาและสารเสพติดในกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นกรุงเทพมหานครพิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ; ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม; ภาวิณี อยู่ประเสริฐ; มาริสา หะลาเมาะ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์