Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การจัดการกากไขมันจากบ่อดักไขมัน โดยกระบวนการทำปุ๋ยหมักร่วมกับดินค่ำและขี้เลื่อยวิรจิรวัส รวิชญทรัพย์; ธวัช เพชรไทย; ธนาศรี สีหะบุตร; วรพจน์ กนกกันฑพงษ์; Tawach Prechthai; Tanasri Sihabut; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม; ธวัช เพชรไทย
2554การประเมินการออกแบบภายในรถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเครือข่ายโรงพยาบาลจังหวัดแห่งหนึ่งพิพัฒน์  ลักษมีจรัลกุล; สิริกุล พิพิธแสงจันทร์,; ดุสิต สุจิรารัตน์; พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์; Pipat Luksamijarulkul; Dusit Sujirarat; Pisit Vatanasomboon; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาจุลชีววิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาระบาดวิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม; พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล
Jun-2009การผลิตปุ๋ยหมักร่วมจากเศษอาหารและกากของเสียของโรงงานผลิตสารให้ความหวานวิษณุพงค์ เกลี้ยงช่วย; ไกรชาติ ตันตระการอาภา; ธนาศรี สีหะบุตร; สุเทพ ศิลปานันทกุล; พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
2558การย่อยสลายกากไขมันของไส้เดือนดิน Pheretima peguana และ Eisenia foetida ในกระบวนการหมักมูลไส้เดือนของกากไขมันร่วมกับดินค่ำปวีณา เจริญอักษร; สุเทพ ศิลปานันทกุล; วิธิดา พัฒนาอิสรานุกุล; ธวัช เพชรไทย; Suthep Silapanuntakul; Withida Patthanaissaranukool; Tawach Prechthai; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม; Mahidol university. Faculty of Public Health. Department of Environmental Health Sciences; ธวัช เพชรไทย
2556ความเสี่ยงต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อน: กรณีน้ำมันดิบรั่วในทะเล จังหวัดระยองศิราณี ศรีใส; Siranee Sreesai; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
2557มูลฝอยอันตรายจากชุมชน: ลดได้ถ้าร่วมใจคัดแยกศิราณี ศรีใส; Siranee Sreesai; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
2555วิกฤตการณ์มลพิษหมอกควันในภาคเหนือของประเทศไทยชัชวาล สิงหกันต์; Chatchawal Singhakant; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
2554สภาวะสุขภาพและการปฏิบัติด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานครชนาณิศฐ์ อุประ; พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล; พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์; ดุสิต สุจิรารัตน์; Pipat Luksamijarulkul; Pisit Vatanasomboon; Dusit Sujirarat; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาจุลชีววิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาระบาดวิทยา; พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล
2561อันตรายที่มากับน้ำแข็งปนเปื้อน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการสุขาภิบาลชัชวาล สิงหกันต์; Chatchawal Singhakant; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
2552เหตุรำคาญจากกลิ่นธนาศรี สีหะบุตร; Tanasri Sihabut; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม; ธนาศรี สีหะบุตร