Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 21 of 64 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2546กระบวนการแรงงานกับความปวดเมื่อยของคนงานโรงงานผลิต สับปะรดกระป๋องแห่งหนึ่ง ภายในจังหวัดพื้นที่เขตปริมณฑลภาคกลางกิตติ ไชยลาภ; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2547การจัดการและการตัดสินใจด้านการเงินของครอบครัว ใน 4 จังหวัดศิริกุล อิศรานุรักษ์; สุธรรม นันทมงคลชัย; ดวงพร แก้วศิริ; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา
2550การดูแลเด็กปฐมวัยของประเทศไทยบังอร เทพเทียน; ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2548การติดตามและประเมินผลโครงการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจแบบองค์รวมของผู้ติดยาเสพติดของบ้านเปลี่ยนวิถี ณ ศูนย์พัฒนาคุณธรรม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาศิริกุล อิศรานุรักษ์; สมศักดิ์ วงศาวาส; ปราณี สิทธิสุคนธ์; ดุษณี ดำมี; Sirikul Isaranurug; Somsak Wongsawass; Pranee Suthisukon; Dusanee Dommee; Isaranurug S; Wongsawass S; Suthisukon P; Dommee D; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน; กระทรวงมหาดไทย
2551การถ่ายทอดเชื้อ HIV-1 จากมารดาสู่ทารกระหว่างคลอดและวิธีการคลอด: สหรัฐอเมริกาบังอร เทพเทียน; สมอาจ วงษ์ขมทอง; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2548การบาดเจ็บโดยไม่ตั้งใจในเด็กอายุ 1 ปีศิริกุล อิศรานุรักษ์; ลัดดา เหมาะสุวรรณ; จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2553การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพในการบริโภคน้ำประปาที่ปนเปื้อนโลหะหนัก : กรณีศึกษาระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านถ้ำลา ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงธนาวัฒน์ รักกมล; ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์; สมเกียรติยศ วรเดช; ชีระวิทย์ รัตนพันธ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน; มหาวิทยาลัยทักษิณ. คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและกีฬา
2547การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 7-10 ปี ที่มีอาการสมาธิสั้นเนตร หงษ์ไกรเลิศ; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2550การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษาหูหนวกในระดับอุดมศึกษาสถาพร สาธุการ; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน; มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล
2546การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่เยี่ยมบ้าน ในการให้คำแนะนำการดูแล รักษาเบื้องต้นและการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัวสมอาจ วงษ์ขมทอง; บังอร เทพเทียน; สมศักดิ์ วงศาวาส; อารี คุ้มพิทักษ์; ศิริรัตน์ กาศิเษฎาพันธ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2551การสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิราพร ชมพิกุล; ปราณี สุทธิสุคนธ์; ศิริกุล อิศรานุรักษ์; ดุษณี ดำมี; เกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2549การสำรวจเครือข่ายนักวิจัยด้านการสาธารณสุขในประเทศไทย เพื่อการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเนตร หงษ์ไกรเลิศ; ปราณี สุทธิสุคนธ์; นฤมล จันทรเจิด; กานต์ จันทวงษ์; สมปอง อ้นเดช; ดุษณี ดำมี; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน; มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักหอสมุด มหาวิทยาาลัยมหิดล; มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดและและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
2552การส่งเสริมการใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านศิริกุล อิศรานุรักษ์; จิราพร ชมพิกุล; ปราณี สุทธิสุคนธ์; เกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2550การอบรมเลี้ยงดูเด็กศิริกุล อิศรานะรักษ์; ปราณี สุทธิสุคนธ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2546การอบรมเลี้ยงดูเด็กอายุ 1-12 ปี ของครอบครัวไทยศิริกุล อิศรานุรักษ์; สุธรรม นันทมงคล; ดวงพร แก้วศิริ; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา
2551การเจริญสติภาวนา “เปิดประตูใจ” เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพสนั่น ไชยเสน; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2550การเฝ้าระวังพฤติกรรมทางเพศที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2549บังอร เทพเทียน; ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์; ปรินดา ตาสี; สุภัทรา อินทร์ไพบูลย์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2551การแลกเปลี่ยนวิชาการกัมพูชา-ไทยศิริกุล อิศรานุรักษ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2547การใช้ประสบการณ์ชีวิตของผู้อาวุโสในการให้คำแนะนำปรึกษาจำรูญ มีขนอน; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2551ความต้องการและความพร้อมขององค์กรในการสร้างเสริมสมรรถนะด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพันธุ์ทิพย์ รามสูต; สมใจ ประมาณพล; บังอร เทพเทียน; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน