Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานอธิการบดี. กองคลัง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การวิเคราะห์กระบวนการเบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และการศึกษาบุตรของผู้รับบำนาญ มหาวิทยาลัยมหิดลกานดา ทองกลัด; อภิญญา สุราศรี; มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานอธิการบดี. กองคลัง
2560การวิเคราะห์ช่องทางการชำระเงินให้กับเจ้าหนี้มหาวิทยาลัยมหิดลผ่านระบบ SCB Business Net (Direct Credit)กานดา ทองกลัด; อภิญญา สุราศรี; ปาริชาติ เตชะนันท์มณี; มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานอธิการบดี. กองคลัง
2560คู่มือ การขอใช้บริการระบบ SCB Business Net มหาวิทยาลัยมหิดลปาริชาติ เตชะนันท์มณี; กานดา ทองกลัด; มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานอธิการบดี. กองคลัง
2560คู่มือ การปฏิบัติงานการเบิกเงินสวัสดิการข้าราชการบํานาญ ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และการจ่ายเงินโดยระบบ SCB Business Net Payrollปาริชาติ เตชะนันท์มณี; สนชัย บวรศักดิ์ถาวร; มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานอธิการบดี. กองคลัง
2560คู่มือการขอใช้บริการระบบ SCB Business Net มหาวิทยาลัยมหิดลกานดา ทองกลัด; ปาริชาติ เตชะนันท์มณี; มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานอธิการบดี. กองคลัง
-คู่มือการบริหารการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยรัศมี พรหมจอม; มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานอธิการบดี. กองคลัง
-คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวรัศมี พรหมจอม; มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานอธิการบดี. กองคลัง
2560คู่มือการเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการมหาวิทยาลัยมหิดลอภิญญา สุราศรี; พิมพ์พร คานพู; มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานอธิการบดี. กองคลัง
2561คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดลขริษฐา คีรีมา; มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานอธิการบดี. กองคลัง
2561คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบการเบิก-จ่าย เงินสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหิดลขริษฐา คีรีมา; มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานอธิการบดี. กองคลัง
2560คู่มือปฏิบัติงานการนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันเงินกู้กับสถาบันการเงินของผู้รับบํานาญและบําเหน็จรายเดือน มหาวิทยาลัยมหิดลอภิญญา สุราศรี; พิมพ์พร คานพู; มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานอธิการบดี. กองคลัง
2561งานวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์กระบวนการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดลขริษฐา คีรีมา; มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานอธิการบดี. กองคลัง
2562งานวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์งบการเงินเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลอนุช จิระวันชัยกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานอธิการบดี. กองคลัง
2560งานวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงการจ่ายเงินสวัสดิการข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยมหิดลกานดา ทองกลัด; ปาริชาติ เตชะนันท์มณี; มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานอธิการบดี. กองคลัง