Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author เยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 6 of 6 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2563คู่มือปฏิบัติงาน การควบคุมการติดเชื้อในทางทันตกรรมสำหรับหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล; ณิชชา กิจถิรโยธิน; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะทันตแพทยศาสตร์. ภาควิชาทันตกรรมชุมชน
2563งานวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์สถิติเวลา การติดตั้ง การจัดเก็บ อุปกรณ์และเครื่องกรอฟันเคลื่อนที่ โดยการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ของนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล; ณิชชา กิจถิรโยธิน; สุวรรณี ตั้งไพศาลกิจ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะทันตแพทยศาสตร์. ภาควิชาทันตกรรมชุมชน
Sep-2552รายงานการวิจัยปีงบประมาณ 2551 กลุ่มที่ 5 โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ชุมชนลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง ระยะที่ 1 พื้นที่ศึกษาจังหวัดสมุทรสาครจรวยพร สุภาพ; บุษบา สงวนประสิทธิ์; พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์; เยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล; ภรณี วัฒนสมบูรณ์; ปิยะธิดา ขจรชัยกุล; จรวยพร สุภาพ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
-โปรแกรม “CONVERT”เยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
-โปรแกรม “OH SURVEY”เยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์