Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author Pisit Vatanasomboon

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 6 to 7 of 7 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การประเมินการออกแบบภายในรถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเครือข่ายโรงพยาบาลจังหวัดแห่งหนึ่งพิพัฒน์  ลักษมีจรัลกุล; สิริกุล พิพิธแสงจันทร์,; ดุสิต สุจิรารัตน์; พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์; Pipat Luksamijarulkul; Dusit Sujirarat; Pisit Vatanasomboon; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาจุลชีววิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาระบาดวิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม; พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล
2554สภาวะสุขภาพและการปฏิบัติด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานครชนาณิศฐ์ อุประ; พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล; พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์; ดุสิต สุจิรารัตน์; Pipat Luksamijarulkul; Pisit Vatanasomboon; Dusit Sujirarat; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาจุลชีววิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาระบาดวิทยา; พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล