Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author Soontaree Jianvitayakij

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การประเมินผลการใช้เทคนิคการสอนด้วยสถานการณ์จำลองทางคลินิกในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลสุมลชาติ ดวงบุบผา; สุนทรี เจียรวิทยกิจ; Sumolchat Duangbubpha; Soontaree Jianvitayakij; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2563การประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยภาวะเซพซิสต่อผลลัพธ์ทางคลินิกในหอผู้ป่วยอายุรกรรมธารทนา วงษ์ทวี; อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ; สุนทรี เจียรวิทยกิจ; Tarntana Wongtawee; Apinya Siripitayakunkit; Soontaree Jianvitayakij; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2549ความสามารถในการทำหน้าที่และความต้องการการดูแลของผู้ป่วยสูงอายุก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลสุปรีดา มั่นคง; เพ็ญศรี เลาสวัสดิ์ชัยกุล; ทิพวรรณ ไตรติลานันท์; พจนี รอดจินดา; สุนทรี เจียรวิทยกิจ; Supreeda Monkong; Pensri Lausawatchaikul; Tipawan Tritilanunt; Podjanee Rodjinda; Soontaree Jianvitayakij; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2564ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุอย่างเอื้ออาทรของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอัญชุลีกรณ์ คำวัง; พรทิพย์ มาลาธรรม; สุนทรี เจียรวิทยกิจ; Aunchuleekorn Khamwang; Porntip Malathum; Soontaree Jianvitayakij; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี