Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
Sep-2009Factors influencing the praticipation of the elderly in strong elderly club, Nakhon Ratchasima Province, ThailandSutham Nanthamongkolchai; Siriporn Ketthanang; Kanitha Chumroonsawasdi; Wirin Kittipichai; สุธรรม นันทมงคลชัย; กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์; วิริณธิ์ กิตติพิชัย; Mahidol University. Faculty of Public Health. Department of Family Health; Sutham Nanthamongkolchai
2014Intention to practice positive preventive behaviors of transmission and acquisition among teenagers with HIV in risk areas of ThailandSupapun Singhor; Kanittha Chamroonsawasdi; Phitaya Charupoonphol; Wirin Kittipichai; สุภาพรรณ สิงห์เหาะ; กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์; พิทยา จารุพูนผล; วิริณธิ์ กิตติพิชัย; Mahidol University. Faculty of Public Health
2010Life skills development program to reduce bullying and to promote good practices among primary school students, Samut-Sakorn Province, ThailandJarueyporn Suparp; Waraporn Boonyathan; Wirin Kittipichai; Kanitta Chamroonsawasdi; จรวยพร สุภาพ; วิริณธิ์ กิตติพิชัย; กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์; Mahidol university. Faculty of Public Health. Department of Family Health; Jarueyporn Suparp
2551การประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายการวิจัยบูรณาการ เพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตชุมชนลุ่มแม่น้ำท่าจีน-แม่กลอง พื้นที่ศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ปี พ.ศ. 2546-2549กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์; วิริณธิ์ กิตติพิชัย; จรวยพร สุภาพ; สมชาย ดุรงค์เดช
2553การพัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อป้องกันความรุนแรงทางร่างกายและทางเพศในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดสมุทรสาครกนิษฐา จำรูญสวัสดิ์; จรวยพร สุภาพ; วิริณธิ์ กิตติพิชัย; ปิยะธิดา ขจรชัยกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
2548การพัฒนารูปแบบการป้องกันจากองค์ความรู้ความรุนแรงทางเพศและทางร่างกายต่อเด็กและสตรีจรวยพร สุภาพ; กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์; วิริณธิ์ กิตติพิชัย; ปิยะธิดา ขจรชัยกุล; Jaruayporn Suparp; Kanistha Chamroonsawasdi; Wirin Kittipichai; Piyatida Khajornchaikul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.
Jan-2549การออกแบบการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณโดยอาศัยความจำเป็นทางสุขภาพเป็นบรรทัดฐานรวมถึงการประเมินสัดส่วนงบประมาณด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเปรียบเทียบกับงบประมาณทั้งหมด (ระยะที่ 1) เรื่องปัจจัยที่ใช้เป็นตัวแปรในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสุคนธา คงศีล; สุขุม เจียมตน; วรรณพร โมเรนแด็ก; ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ; วิไลลักษณ์ วิสาสะ; บุษบา สงวนประสิทธิ์; พีระ ครึกครื้นจิตร; กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2560ตำราการวิจัยเชิงสำรวจในงานสุขภาพกนิษฐา จำรูญสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2564ปัจจัยทำนายการคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำของมารดาวัยรุ่น ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หทัยรัตน นิลประเสริฐ; กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์; พิทยา จารุพูนผล; ปิยะธิดา ขจรชัยกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
May-2553ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขของหญิงครรภ์แรกที่มารับบริการฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ สังกัดศูนย์อนามัยเขตภาคกลางจุฑาทิพย์ ไพรวิจารณ์; พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์; สุธรรม นันทมงคลชัย; กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์; Pimsurang Tachaboonsermsak; Sutham Nanthamongkolchai; Kanittha Chamroonsawasdi; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว; พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์
2553ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นตอนต้น จังหวัดสมุทรปราการภาวรัตน์ ผาสุกสถาพร; กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์; สุธรรม นันทมงคลชัย; ศุภชัย ปิติกุลตัง; Kanittha Chamroonsawasdi; Sutham Nanthamongkolchai; Supachai Pitikultang; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว; กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์
2559ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรอายุไม่เกิน 6 เดือนในจังหวัดสุพรรณบุรีญาดา พันธ์แดง; กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์; จรวยพร สุภาพ; วิริณธิ์ กิตติพิชัย; Yada Phantaeng; Kanittha Chamroonsawasdi; Jarusporn Suparp; Wirin Kitthipichai; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
2553ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการเบญจรัตน์ สุทินเผือก; กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์; จรวยพร สุภาพ; พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
2557ผลของโปรแกรมพัฒนาการสอนเพศศึกษาของบิดาต่อการสื่อสารเรื่องเพศกับบุตรชาย อายุ 10-12 ปี ในเขตปริมณฑลปภาวี ไชยรักษ์; กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์; วิริณธิ์ กิตติพิชัย; พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์; ปิยะธิดา ขจรชัยกุล; Kanitha Chamroonsawasdi; Wirin Kittipichai; Pimsurang Taechaboonsermasak; Piyathida Khajornchaikul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว; กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์
2560ผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาสิต ศิริเทศ; กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์; ศุภชัย ปิติกุลตัง; กรวรรณ ยอดไม้; Phasit Sirited; Kanittha Chamroonsawasdi; Supachai Pitikultang; Korravarn Yodmai; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว