Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author กฤตติกา ตัญญะแสนสุข

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2555Acute pain management: update from Thai clinical guidanceธนรัตน์ สรวลเสน่ห์; บุษบา จินดาวิจักษ์; สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล; ปรีชา มนทกานติกุล; กฤตติกา ตัญญะแสนสุข; ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาเภสัชกรรม
2545Advances in pharmaceutical care and pharmacotherapeuticsเล็ก รุ่งเรืองยิ่งยศ; กฤตติกา ตัญญะแสนสุข; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาเภสัชกรรม
2556Beta-3 Adrenoceptor agonists: An escape from antimuscarinics for overactive urinary incontinenceกฤตติกา ตัญญะแสนสุข; บุษบา จินดาวิจักษณ์; สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล; ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์; ลักขณา สุวรรณน้อย; วิรยา วิจิตรเนาวรัตน์; พิชญา ดิลกพัฒนมงคล; ศยามล สุขขา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์
2557Current role of medications in the treatment of hemorrhoidsกฤตติกา ตัญญะแสนสุข; บุษบา จินดาวิจักษณ์; ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์; ปรีชา มนทกานติกุล; จันทนา ห่วงสายทอง; วิภารักษ์ บุญมาก; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์
2543Product identificationเฉลิมศรี ภุมมางกูร; บุษบา จินดาวิจักษณ์; กฤตติกา ตัญญะแสนสุข; สุวัฒนา จุฬาวัฒนฑล; ปรีชา มนทกานติกุล; ปราโมทย์ ตระกูลเพียงกิจ; เล็ก รุ่งเรืองยิ่งยศ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. หน่วยงานเภสัชกรรมคลีนิก
2555Use of ESAs in anemic cancer patients: an updateกฤตติกา ตัญญะแสนสุข; บุษบา จินดาวิจักษณ์; ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์; ปรีชา มนทกานติกุล; สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์
2545บทบาทของเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยไขมันในเลือดสูง: ประสบการณ์จากประเทศสหรัฐอเมริกาสุรกิจ นาฑีสุวรรณ; บุษบา จินดาวิจักษ์; สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล; ปรีชา มนทกานติกุล; กฤตติกา ตัญญะแสนสุข; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์; สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
2554ปฏิกิริยาระหว่างยาในการรักษาโรคมะเร็งกฤตติกา ตัญญะแสนสุข; บุษบา จินดาวิจักษณ์; สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล; ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์; ลักขณา สุวรรณน้อย; วิรยา วิจิตรเนาวรัตน์; พิชญา ดิลกพัฒนมงคล; ศยามล สุขขา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์
2543โอสถกรรมศาสตร์เฉลิมศรี ภุมมางกูร; กฤตติกา ตัญญะแสนสุข; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาเภสัชกรรม