Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author กำธร มาลาธรรม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2563COVID-19 กักตัวอย่างไรไม่ติดต่อกำธร มาลาธรรม; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2538การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล : รูปแบบการจัดการโดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมประคอง อินทรสมบัติ; จันทร์ทิพย์ วงศ์วิวัฒน์; กำธร มาลาธรรม; Prakong Intarasombat; Jantip Vongsvivut; Kumthorn Malathum; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาอายุรศาสตร์
2564การดื่มสุรา ฆ่าโควิด-19 ได้จริงหรือไม่?กำธร มาลาธรรม; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. งานสร้างเสริมสุขภาพ
2558การทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการป้องกันและจัดการการติดเชื้อไวรัสอีสุกอีใสของบุคลากรทีมสุขภาพธิดารัตน์ แสงรุ่ง; พรทิพย์ มาลาธรรม; กำธร มาลาธรรม; ขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ; Tidarat Sangrung; Porntip Malathum; Kumthorn Malathum; Kanitha Hanprasitkam; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2561การประเมินผลการเสาใส่ขวดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือในบุคลากรทีมสุขภาพหน่วยตรวจผู้ป่วยฉุกเฉินสุมาวดี สกุนตนิยม; กำธร มาลาธรรม; พิรวดี ทิพย์ลุ้ย; Sumawadee Skuntaniyom; Kumthorn Malathum; Pirawadee Tipluy; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาอายุรศาสตร์. หน่วยอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
2564การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลอุดม คชินธร; กำธร มาลาธรรม; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2561การลดอัตราการเกิดภาวะปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยวิกฤตและกึ่งวิกฤตแบบบูรณาการณิชวรรณ หิรัญประภากร; กำธร มาลาธรรม; ศิริลักษณ์ อภิวาณิชย์; ถนอมวงศ์ มัณฑจิตร์; ทิพากร พรมี; สุมาวดี สกุนตนิยม; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2555การเฝ้าระวังการติดเชื้อวัณโรคของบุคลากรในทีมสุขภาพโรงพยาบาลรามาธิบดีศิริลักษณ์ อภิวาณิชย์; ถนอมวงศ์ มัณฑจิตร์; กำธร มาลาธรรม; Siriluk Apivanich; Thanomvong Muntajit; Kumthorn Malathum; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาอายุรศาสตร์. หน่วยโรคติดเชื้อ
2563คำแนะนำสำหรับประชาชน สถานการณ์โรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019กำธร มาลาธรรม; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2564ติดโควิด-19 ฉีดวัคซีนได้หรือไม่?กำธร มาลาธรรม; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. งานสร้างเสริมสุขภาพ
-ภาชนะบรรจุของมีคมกำธร มาลาธรรม; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2550โรคติดเชื้อในผู้สูงอายุกำธร มาลาธรรม; พรทิพย์ มาลาธรรม; สุรางค์ สิงหนาท; Kumthorn Malathum; Porntip Malathum; Surang Singhanata; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาอายุรศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์