Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การส่งเสริมค่านิยมไทย “คุณค่าและศักดิ์ศรี” ของผู้สูงอายุในสังคมเมืองยงยุทธ บุราสิทธิ์; ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์; Yongyuth Burasith; Kwanchit Sasiwongsaroj; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย. สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2564ความทุกข์ระดับบุคคลหรือความทุกข์ทางสังคม : การกลายเป็นผู้พิการถาวรจากการทำงานของแรงงานภาคอุตสาหกรรมวิทยา ไชยดี; ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์; Vithaya Chaidee; Kwanchit Sasiwongsaroj; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2556ท้องถิ่นภาคกลางท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง: บทสังเคราะห์จากโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพื้นที่ภาคกลางขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษและวัฒนธรรมเอเชีย. สาขาพหุวัฒนธรรมศึกษา
2558ผีปอบ : วาทกรรมตกค้างในยุคออนไลน์ยงยุทธ บุราสิทธิ์; เสาวภา พรสิริพงษ์; ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์; Yongyuth Burasith; Saowapa Pornsiripongse; Kwanchit Sasiwongsaroj; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2557วัดในพุทธศาสนากับความพร้อมในการรองรับสังคมผู้สูงอายุเสาวภา พรสิริพงษ์; ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์; ยงยุทธ บุราสิทธิ์; Saowapa Pornsiripongse; Kwanchit Sasiwongsaroj; Yongyuth Burasith; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2543สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ฮกเกี้ยนขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์; ลักขณา ดาวรัตนหงษ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย