Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author จำลอง อรุณเลิศอารีย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Carbon Footprint of Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University, Salaya Campus, ThailandSayam Aroonsrimorakot; Chumporn Yuwaree; Chumlong Arunlertaree; Rungjarus Hutajareorn; Tarinee Buadit; สยาม อรุณศรีมรกต; จำลอง อรุณเลิศอารีย์; ชุมพร ยุวรี; รุ่งจรัส หุตะเจริญ; Mahidol University. Faculty of Environment and Resource Studies.
2551End of life vehicles directive and evaluation of potential management of Thai automotive industrySirirat Akaraj; สิริรัตน์ อัคราช.; Sayam Aroonsirmorakot; สยาม อรุณศรีมรกต; Chumlong Arunlertaree; จำลอง อรุณเลิศอารีย์; Kraichat Tantrakarnapa; ไกรชาติ ตันตระการอาภา; Mahidol University. Faculty of Public Health.; Mahidol University. Faculty of Environment and Resources Studies
Jun-2007Vermiculite and hydrated sodium calcium Aluminosilicates as the agent of Aflatoxin b1 absorption for black tiger shrimp dietsChumlong Arunlertaree; Luxsanawadee Soonngam; Rungjarat Hutacharoen; จำลอง อรุณเลิศอารีย์; รุ่งจรัส หุตะเจริญ; Mahidol University. Faculty of Environment and Resource Studies
Jun-2007Vermiculite and hydrated sodium calcium Aluminosilicates as the agent of Aflatoxin b1 absorption for black tiger shrimp dietsChumlong Arunlertaree; Luxsanawadee Soonngam; Rungjarat Hutacharoen; จำลอง อรุณเลิศอารีย์; รุ่งจรัส หุตะเจริญ
2557การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลจำลอง อรุณเลิศอารีย์; กาญจนา นาคะภากร
Dec-2007การประเมินผลของออกซิเจนละลายในน้้าเหนือผิวดินต่อชั้นที่มีออกซิเจนและกระบวนการของไนโตรเจนในตะกอนดินบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนาจุฑารัตน์ กิตติวานิช; พุทธ ส่องแสงจินดา; จำลอง อรุณเลิศอารีย์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2555การศึกษาศักยภาพของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้เงื่อนไขการดำเนินโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาดของอุตสาหกรรมอาหารทะเลNantira Duangkamfoo; นันทิรา ด้วงคำฟู; จำลอง อรุณเลิศอารีย์; Chumlong Arunlertaree; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์.
2551การศึกษาสถานการณ์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยนาฏสุดา ภูมิจำนงค์; ศันสนีย์ ชูแวว; จำลอง อรุณเลิศอารีย์; กัมปนาท ภักดีกุล; วินัย นุตมากุล; เรวดี โรจนกนันท์; กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล; กาญจนา นาคะภากร; ปฐมพงศ์ สงวนวงศ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
Dec-2008คุณภาพน้ำและการปนเปื้อนของโลหะหนักในน้ำผิวดินของห้วยแม่ตาว จังหวัดตากชุตินธร มูลทองน้อย; จำลอง อรุณเลิศอารีย์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2546คู่มือการสำรวจและปฏิบัติการวิเคราะห์ทรัพยาการน้ำสำหรับภาคสนามจำลอง อรุณเลิศอารีย์; ชุตินธร มูลทองน้อย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2547ทรัพยากรประมงและการจัดการจำลอง อรุณเลิศอารีย์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2548ผลกระทบของคลื่นสึนามิต่อระบบนิเวศเกาะพระทองกัมปนาท ภักดีกุล; อัธยะ พิณจงสกุลดิษฐ; มยุนา ศรีสุภนันต์; ปกรณ์ สุวานิช; จำลอง อรุณเลิศอารีย์; เรวดี โรจนกนันท์; นาฏสุดา ภูมิจำนงค์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์; โครงการบูรณาการฟื้นฟูบูรณะระบบนิเวศและสังคมพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิ; Integrative project on rehabilitation of environment and communities in 6 Southern provinces affected by the Tsunami. Thailand.
2541โครงการศึกษาข้อมูลสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน (รายงานฉบับสมบูรณ์)รุ่งจรัส หุตะเจริญ; วิโรจน์ กิติคุณ; ลัดดาวัลย์ ทองนพ; พิสิฐ ศุกรียพงศ์; วิทยา ศรีมโนภาษ; กฤษณรักษ์ ธีรรัฐ; สุขุม ภู่ทอง; ชาลี นาวานุเคราะห์; จำลอง อรุณเลิศอารีย์; โอภาส ปัญญา; วินัย นุตมากุล; วิมุติ ประเสริฐพันธุ์; Jochen Aremhm; สุระ พัฒนเกียรติ; สัญชัย สูติพันธ์วิหาร; ประเสริฐ ผลรัตน์; กอบแก้ว มโนมัยพิบูลย์; สยาม อรุณศรีมรกต; มาลินี กัณวเศรษฐ; นิลุบล อุ่มน้อย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2541โครงการศึกษาข้อมูลสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน (สรุปย่อสำหรับผู้บริหาร)รุ่งจรัส หุตะเจริญ; วิโรจน์ กิติคุณ; ลัดดาวัลย์ ทองนพ; พิสิฐ ศุกรียพงศ์; วิทยา ศรีมโนภาษ; กฤษณรักษ์ ธีรรัฐ; สุขุม ภู่ทอง; ชาลี นาวานุเคราะห์; จำลอง อรุณเลิศอารีย์; โอภาส ปัญญา; วินัย นุตมากุล; วิมุติ ประเสริฐพันธุ์; Jochen Aremhm; สุระ พัฒนเกียรติ; สัญชัย สูติพันธ์วิหาร; ประเสริฐ ผลรัตน์; กอบแก้ว มโนมัยพิบูลย์; สยาม อรุณศรีมรกต; มาลินี กัณวเศรษฐ; นิลุบล อุ่มน้อย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2556โลกและธรรมชาติรุ่งจรัส หุตะเจริญ; รัตนะ บุลประเสริฐ; รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์; ปกรณ์ สุวานิช; ลือพล ปุณณกันต์; จำลอง อรุณเลิศอารีย์; ศรัณยา สุจริตกุล; วิมล สอนแจ่ม; ชุมพร ยุวรี; มณฑิรา ยุติธรรม; กันต์ ปานประยูร; สยาม อรุณศรีมรกต; รุ่งจรัส หุตะเจริญ; รัตนะ บุลประเสริฐ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์