Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author ชาลิณีย์ โฆษิตทาภิวัธน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสื่อประสมที่บูรณาการความรู้ด้านกายวิภาค สรีรวิทยา เพื่อส่งเสริมทักษะของนักศึกษาพยาบาลในการตรวจร่างกายผู้ใหญ่: การตรวจศีรษะและคอจุฬารักษ์ กวีวิวิธชัย; มุกดา เดชประพนธ์; ชาลิณีย์ โฆษิตทาภิวัธน์; พิณทิพ รื่นวงษา; ภิญโญ พานิชพันธ์; Chularuk Kaveevivitchai; Mukda Detprapon; Chalinee Kosittapiwat; Pintip Ruenwongsa; Bhinyo Panijpan; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2544การศึกษาติดตามผู้ป่วยต้อกระจกที่ได้รับการผ่าตัดแบบไม่นอนโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลรามาธิบดีมุกดา เดชประพนธ์; ชาลิณีย์ โฆษิตทาภิวัธน์; มยุรี ภัทราคร; ทัศนีย์ บรรเลง; นิลวรรณ ศิริคูณ; Mukda Detprapon; Chalinee Kosittapivat; Mayuree Patthrakorn; Tassanee Bunleng; Nilawan Sirikoon; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2541ความต้องการและความกังวลห่วงใยของผู้ปกครองเด็กป่วยเป็นโรคมะเร็งจอประสาทตาขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชาลิณีย์ โฆษิตทาภิวัธน์; วรรณา สุขสบาย; Chalinee Kosittapivat; Wanna Suksabai; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์