Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author ณัฐจีรา ทองเจริญชูพงศ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การดูแลผู้สูงอายุ : ความสุขและความเครียดประเวช ตันติพิวัฒนสกุล; อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์; ปราโมทย์ ประสาทกุล; อุมาภรณ์ ภัทราวาณิชย์; รศรินทร์ เกรย์; สาสินี เทพสุวรรณ์; ณัฐจีรา ทองเจริญชูพงศ์; ภูวไนย พุ่มไทรทอง; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
2555ความสุขที่สร้างได้ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล; อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์; อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์; ปราโมทย์ ประสาทกุล; รศรินทร์ เกรย์; ณัฐจีรา ทองเจริญชูพงศ์; ภูวไนย พุ่มไทรทอง; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Feb-2558ประชากรสามกลุ่มวัยได้อะไรจากการสวดมนต์ภาณี วงษ์เอก; รศรินทร์ เกรย์; ณัฐจีรา ทองเจริญชูพงศ์; เจตพล แสงกล้า; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Sep-2555ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดและความสุขในการดูแลผู้สูงอายุสาสินี เทพสุวรรณ์; ณัฐจีรา ทองเจริญชูพงศ์; รศรินทร์ เกรย์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Mar-2555ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุรศรินทร์ เกรย์; ณัฐจีรา ทองเจริญชูพงศ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
2554วันวาน--วันนี้ มหิดล ศาลายารศรินทร์ เกรย์; กาญจนา ตั้งชลทิพย์; เรวดี สุวรรณนพเก้า; ณัฐจีรา ทองเจริญชูพงศ์; ปราโมทย์ ประสาทกุล; อนุชาติ พวงสำลี
Oct-2557สุขและทุกข์ของคนสมุทรสงครามปราโมทย์ ประสาทกุล; อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์; ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล; อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์; รศรินทร์ เกรย์; ภูเบศร์ สมุทรจักร; สาสินี เทพสุวรรณ์; ณัฐจีรา ทองเจริญชูพงศ์; สุชาติ หาญมนตรี; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม