Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author ดุษณี ดำมี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การติดตามและประเมินผลโครงการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจแบบองค์รวมของผู้ติดยาเสพติดของบ้านเปลี่ยนวิถี ณ ศูนย์พัฒนาคุณธรรม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาศิริกุล อิศรานุรักษ์; สมศักดิ์ วงศาวาส; ปราณี สิทธิสุคนธ์; ดุษณี ดำมี; Sirikul Isaranurug; Somsak Wongsawass; Pranee Suthisukon; Dusanee Dommee; Isaranurug S; Wongsawass S; Suthisukon P; Dommee D; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน; กระทรวงมหาดไทย
2557การศึกษาตลอดชีวิต : พัฒนาสังคมไทยสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ดุษณี ดำมี; Dusanee dammee; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
2551การสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิราพร ชมพิกุล; ปราณี สุทธิสุคนธ์; ศิริกุล อิศรานุรักษ์; ดุษณี ดำมี; เกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2549การสำรวจเครือข่ายนักวิจัยด้านการสาธารณสุขในประเทศไทย เพื่อการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเนตร หงษ์ไกรเลิศ; ปราณี สุทธิสุคนธ์; นฤมล จันทรเจิด; กานต์ จันทวงษ์; สมปอง อ้นเดช; ดุษณี ดำมี; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน; มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักหอสมุด มหาวิทยาาลัยมหิดล; มหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดและและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
2559การเลือกใช้ฐานข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อประเมินคุณภาพการวิจัยดุษณี ดำมี; Dusanee Dammee; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
2559คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลดุษณี ดำมี; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน. งานวิจัย
2552ทบทวนปัญหาของครอบครัวคนไทยดุษณี ดำมี; เกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม; ปราณี สุทธิสุคนธ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2551บทบาทของผู้ดูแลเด็กกับการจัดระบบบริการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม; ศิริกุล อิศรานุรักษ์; ปราณี สุทธิสุคนธ์; ดุษณี ดำมี; จิราพร ชมพิกุล; บังอร เทพเทียน; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2550ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : สู่กลยุทธ์การบริหารเกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม; ปราณี สุทธิสุคนธ์; ดุษณี ดำมี; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2551ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อโครงการบริการ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในชุมชนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปราณี สุทธิสุคนธ์; จิราพร ชมพิกุล; เกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม; ดุษณี ดำมี; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2551ผลสัมฤทธิ์ของโครงการแผนแม่บทการพัฒนาองค์กรจัดการความรู้การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมจุฑาธิป ศีลบุตร; ปราณี สุทธิสุคนธ์; เกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม; ดุษณี ดำมี; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2552ระดับความเครียดของบุคลากรสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียนปราณี สุทธิสุคนธ์; จุฑาธิป ศีลบุตร; ดุษณี ดำมี; เกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2552รายงานการวิจัย (ฉบับสมบูรณ์) สัมพันธภาพในครอบครัวไทยจิราพร ชมพิกุล; ปราณี สุทธิสุคนธ์; เกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม; ดุษณี ดำมี; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน; สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว; กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2551รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องโครงการสำรวจสถานภาพและพัฒนาฐานข้อมูลระบบพื้นฐานงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและชีวภาพ (ระยะสอง)เนตร หงษ์ไกรเลิศ; ปราณี สุทธิสุคนธ์; ดุษณี ดำมี; เกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม; สมปอง อ้นเดช; มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
2560รูปแบบการจัดบริการคลินิกสุขภาพเด็กดีที่พึงประสงค์ดุษณี ดำมี; Dusanee Dammee; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
2559เทคนิคการลงพื้นที่คัดกรองและเก็บข้อมูล: ประสบการณ์ภาคสนาม โครงการการคัดกรองและโปรแกรมการป้องกัน ความรุนแรงจากคนใกล้ชิด ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงทั่วไป ที่มารับบริการในโรงพยาบาลดุษณี ดำมี; Dusanee Dammee; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
2551เส้นทางเข้าสู่ยาเสพติด วัยรุ่น วัยเรียนปราณี สุทธิสุคนธ์; ดุษณี ดำมี; เกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน