Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author ตุ๋ย ยังน้อย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2542Epi Info 6.04: กับการจัดการข้อมูลสาธารณสุขธราดล เก่งการพานิช; มณฑา เก่งการพานิช; ตุ๋ย ยังน้อย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.
2550กระบวนการเรียนรู้โดยสังเกตจากตัวแบบเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพในนักเรียนชั้นประถมศึกษา อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนครจักรกฤษณ์ พลราชม; สุปรียา ตันสกุล; ธราดล เก่งการพานิช; ตุ๋ย ยังน้อย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. สถานฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบทสูงเนิน
2536การจัดการข้อมูลสาธารณสุขโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Epi info version 5.016เสริมพันธุ์ นิตย์นรา; มณฑา เก่งการพานิช; ธราดล เก่งการพานิช; ตุ๋ย ยังน้อย; อังสนา บุญธรรม; มณฑา เก่งการพานิช; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท
2551การประยุกต์ทฤษฏีการรับรู้ความสามารถของตนเองเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1 อำเภออรัญประเทศ จ.อำนาญเจริญปัญนี กิตติพงศ์พิทยา; สุปรียา ตันสกุล; ธราดล เก่งการพานิช; ตุ๋ย ยังน้อย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. สถานฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบทสูงเนิน
2556ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมดูแลทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง ในอําเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนมจริยา พลเหี้ยมหาญ; ภรณี วัฒนสมบูรณ์; สุปรียา ตันสกุล; ตุ๋ย ยังน้อย; Jariya Ponheamhan; Paranee Vatanasomboon; Supreya Tansakul; Tue Youngnoi; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยชุมชน