Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author ทัศนี ประสบกิตติคุณ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การวิเคราะห์เบื้องต้นวิทยานิพนธ์สาขาการพยาบาลเด็กทัศนี ประสบกิตติคุณ; Tassanee Prasopkittikun; อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์; Arunrat Srichantaranit; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2559การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวจากพยาบาล: การรับรู้ของมารดาหลังคลอดและของพยาบาลณิชาภา พลสิงห์; Nichapa Phonsing; พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม; Parnnarat Sangperm; ทัศนี ประสบกิตติคุณ; Tassanee Prasopkittikun; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2559การสอนช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานด้วยวีดิทัศน์สำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นลดาวรรณ อุบล; Ladawan Ubol; ทัศนี ประสบกิตติคุณ; Tassanee Prasopkittikun; อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์; Arunrat Srichantaranit; ชดชนก วิจารสรณ์; Chodchanok Vijarnsorn; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2555ตำราการพยาบาลเด็กกรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์; ฉันทิกา จันทร์เปีย; ทัศนี ประสบกิตติคุณ; นงลักษณ์ จินตนาดิลก; บุญเพียร จันทวัฒนา; บัญจางค์ สุขเจริญ; พรรรรัตน์ เเสงเพิ่ม; ยุวดี พงษ์สาระนันทกุล; วนิดา เสนะสุทธิพันธ์ และคณะ; ศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์; ฟองคำ ติลกสกุลชัย; วิไล เลิศธรรมเทวี; สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง; พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม; อัจฉรา เปรื่องเวทย์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2554ทัศนคติและการรับรู้อุปสรรคของผู้สูงอายุต่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทัศนี ประสบกิตติคุณ; Tassanee Prasopkittikun; พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม; Parnnarat Saengperm; ฉันทิกา จันทร์เปีย; Chantika Chunpia; สุดารัตน์ สุวรรณเทวะคุป; Sudarat Suwantawakup; สุดาภรณ์ พยัคฆเรือ; Sudaporn Payakkaroeng; กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์; Kannikar Vichitsukon; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2559ปัจจัยทำนายการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาลเด็กศศิวิมล ศิริรักษ์; Sasiwimon Siriruck; ทัศนี ประสบกิตติคุณ; Tassanee Prasopkittikun; อาภาวรรณ หนูคง; Apawan Nookong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2559ปัจจัยทำนายการปฏิบัติของพยาบาลเด็กในการดูแลโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลางจินดารัตน์ สมใจนึก; Jindarat Somjainuek; ทัศนี ประสบกิตติคุณ; Tassanee Prasopkittikun; อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์; Arunrat Srichantaranit; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2556ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดที่รับการรักษาในโรงพยาบาลสุธาภินันท์ พรเลิศทวีกุล; Sutapinun Pronlerttaveekun; ทัศนี ประสบกิตติคุณ; Tassanee Prasopkittikun; พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม; Parnnarat Sangperm; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ผลของการดูแลโดยให้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อการรับรู้ สมรรถนะในการมีส่วนร่วมดูแลบุตร และความพึงพอใจต่อบริการพยาบาลของมารดาในหออภิบาลทารกแรกเกิดปาริชาติ ดํารงค์รักษ์; Parichat Damrongrak; ทัศนี ประสบกิตติคุณ; Tassanee Prasopkittikun; ฟองคํา ติลกสกุลชัย; Fongcum Tilokskulchai; โสภาพรรณ เงินฉ่ำ; Sopapan Ngerncham; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2556ผลของการส่งเสริมบทบาทของย่ายายในการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาครรภ์แรกสมพร ศรีสวัสดิ์; Somporn Srisawat; กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์; Kannikar Vichitsukon; ทัศนี ประสบกิตติคุณ; Tassanee Prasopkittikun; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; โรงพยาบาลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
2555ผลของโปรแกรมการสร้างพลังใจต่อการรับรู้สมรรถนะในการดูแลบุตรและความพึงพอใจต่อบริการพยาบาลในมารดาที่บุตรได้รับการรักษาทางศัลยกรรมกระดูกสุทธิลักษณ์ น้อยพ่วง; Suttilux Noipoung; ทัศนี ประสบกิตติคุณ; Tassanee Prasopkittikun; อาภาวรรณ หนูคง; Apawan Nookong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมมารดาและทารกเกิดก่อนกําหนดต่อการรับรู้สมรรถนะของตนเองในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และประสิทธิภาพการดูดนมพิมพ์ชนก บุญเฉลิม; Pimchanok Boonchalerm; ทัศนี ประสบกิตติคุณ; Tassanee Prasopkittikun; พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม; Parnnarat Sangperm; วาสิตา จิรสกุลเดช; Wasita Jirasakuldej; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้ สมรรถนะตนเองประสิทธิภาพการให้นมทารก และอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวของมารดาทารกเกิดก่อนกำหนดระยะท้ายชูใจ อธิเบญญากุล; Choojai Arthibenyakul; พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม; Parnnarat Sangperm; ทัศนี ประสบกิตติคุณ; Tassanee Prasopkittikun; โสภาพรรณ เงินฉ่ำ; Sopapan Ngerncham; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรู้และการรับรู้สมรรถนะของตนเองต่อการรับรู้สมรรถนะในการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดชนิดไม่เขียวของผู้ดูแลแพรวดาว พันธุรัตน์; Prawdao Panturut; วนิดา เสนะสุทธิพันธุ์; Wanida Sanasuttipun; ทัศนี ประสบกิตติคุณ; Tassanee Prasopkittikun; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
2555อํานาจการทํานายของการสนับสนุนจากสามี ย่ายาย และพยาบาลต่อระยะเวลาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวชญาภา ชัยสุวรรณ; Chayapa Chisuwan; ทัศนี ประสบกิตติคุณ; Tassanee Prasopkittikun; พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม; Parnnarat Sangperm; สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง; Sudaporn Payakkaraung; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2554แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะของตนเองในการดูแลทารก: การวิเคราะห์ข้อคำถามทัศนี ประสบกิตติคุณ; Tassanee Prasopkittikun; ฟองคำ ติลกสกุลชัย; Fongcum Tilokskulchai; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์