Browsing by Author ธนาวลี หมั่นเทียนติพันธ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การสำรวจแมลงวันคอกสัตว์ Stomoxys spp. (Diptera: Muscidae) บริเวณคอกม้า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐมธนาวลี หมั่นเทียนติพันธ์; นุชนารถ ใช้บางยาง; ทิฆเวท เวฬุวนารักษ์; ปุญญพัฒน์ เศษวิสัย; ธนศักดิ์ ช่างบรรจง; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์. ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์. ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อพยพ
2557การสำรวจแมลงวันคอกสัตว์ Stomoxys spp. (Diptera: Muscidae) บริเวณคอกม้า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐมธนาวลี หมั่นเทียนติพันธ์; นุชนารถ ใช้บางยาง; ทิฆเวท เวฬุวนารักษ์; ปุญญพัฒน์ เศษวิสัย; ธนศักดิ์ ช่างบรรจง; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์