Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author นพวรรณ เปียซื่อ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2556กรณีศึกษา: พฤติกรรม ปัญหาและอุปสรรคในการควบคุมความดันโลหิตของผู้ที่มีความดันโลหิตสูงระดับรุนแรงในชุมชนสุมณฑา ห่วงทอง; นพวรรณ เปียซื่อ; จุฬารักษ์ กวีวิวิธชัย; Sumonta Huangtong; Noppawan Piaseu; Chularuk Kaveevivitchai; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2561การดูแลด้านโภชนาการเพื่อควบคุมกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชนนพวรรณ เปียซื่อ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2554การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาลโดยใช้โครงการตลาดนัดสุขภาพอมรรัตน์ นธะสนธิ์; วิไล ตั้งปนิธานดี; สุขฟอง วงศ์สถาพรพัฒน์; พิชญา ทองโพธิ์; นพวรรณ เปียซื่อ; Amornrat Natason; Vilai Tangpanithandee; Sookfong Wongsathapornpat; Pitchaya Thongpo; Noppawan Piaseu; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2556การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นตามความคาดหวังกับความคิดเห็นตามสภาพที่เป็นจริงต่อการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาลวิไล ตั้งปนิธานดี; จันทรา แก้วภักดี; สุขฟอง วงศ์สถาพรพัฒน์; นพวรรณ เปียซื่อ; Vilai Tangpanithandee; Jantra Keawpugdee; Sookfong Wongsathapornpat; Noppawan Piaseu; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2554การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อป้องกันความรุนแรงในครอบครัวพัชรินทร์ นินทจันทร์; โสภิณ แสงอ่อน; นพวรรณ เปียซื่อ; ดรุณี ชุณหะวัต; รณชัย คงสกนธ์; Patcharin Nintachan; Sopin Sangon; Noppawan Piaseu; Darunee Junhavat; Ronnachai Kongsakon; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2559การใช้ฉลากโภชนาการและภาวะโภชนาการของประชาชนในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออมรรัตน์ นธะสนธิ์; ไพลิน พิณทอง; นพวรรณ เปียซื่อ; Amornrat Natason; Pailin Pinthong; Noppawan Piaseu; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2557กิจกรรมและผลการดำเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุในชุมชนเมือง: กรณีศึกษาชนนิพัทธ์ ประเสริฐพรรณ; นพวรรณ เปียซื่อ; สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ; กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์; Chonnipat Prasertpan; Noppawan Piaseu; Suchinda Jarupat Maruo; Kamonrat Kittipimpanon; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2552ความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติเกี่ยวกับอาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และภาวะโภชนาการของนักศึกษาพยาบาลนพวรรณ เปียซื่อ; ดุษณี ทัศนาจันทธานี; สุมาลี กิตติภูมิ; พรรณวดี พุธวัฒนะ; Noppawan Piaseu; Dusanee Tatsanachantatanee; Sumalee Kittipoom; Panwadee Putwatana; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2560ความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติเกี่ยวกับอาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และภาวะโภชนาการในชุมชนกึ่งชนบทจังหวัดอุบลราชธานีอมรรัตน์ นธะสนธิ์; นพวรรณ เปียซื่อ; ไพลิน พิณทอง; Amornrat Natason; Noppawan Piaseu; Pailin Pinthong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2556ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและการรับรู้สภาพสิ่งแวดล้อมละแวกบ้านของผู้สูงอายุไทยที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด เขตกรุงเทพมหานครผจงจิต ไกรถาวร; นพวรรณ เปียซื่อ; Phachongchit Kraithaworn; Noppawan Piaseu; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2555ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายอัจฉรา จินดาวัฒนวงศ์; นพวรรณ เปียซื่อ; พัชรินทร์ นินทจันทร์; Atchara Jindawattanawong; Noppawan Piaseu; Patcharin Nintachan; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี. สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
2564ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ทัศนคติ และพฤติกรรมการให้คำปรึกษาผู้ป่วยเกี่ยวกับการมีกิจกรรมทางกายของพยาบาลวิชาชีพธัชมน สินสูงสุด; วิทพงศ์ สินสูงสุด; นพวรรณ เปียซื่อ; Thachamon Sinsoongsud; Wittapong Sinsoongsud; Noppawan Piaseu; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2557ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของนักศึกษาพยาบาลในการจัดโครงการตลาดนัดสุขภาพเสาวรส คงชีพ; พิชญา ทองโพธิ์; กิ่งแก้ว อุดมชัยกูล; นพวรรณ เปียซื่อ; Saowaros Kongcheep; Pichaya Thongpo; Kingkaew Udomchaikul; Noppawan Piaseu; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2560บทบาทของพยาบาลในการจัดการดูแลกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับปฐมภูมิ ตามแนวคิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนปวีณา นราศรี; กานต์ ฉลาดธัญญกิจ; นพวรรณ เปียซื่อ; Pawena Narasri; Karn Chaladthanyagid; Noppawan Piaseu; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2557ปัจจัยทำนายความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2สุภามาศ ผาติประจักษ์; สมจิต หนุเจริญกุล; นพวรรณ เปียซื่อ; Suphamas Partiprajak; Somchit Hanucharurnkul; Noppawan Piaseu; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2558ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะกระดูกพรุนของนักศึกษาพยาบาลธัชมน สินสูงสุด; นพวรรณ เปียซื่อ; Thachamon Sinsoongsud; Noppawan Piaseu; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
2558ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานในผู้ที่เสี่ยงต่อเบาหวานอรุณี สมพันธ์; แสงทอง ธีระทองคำ; นพวรรณ เปียซื่อ; สมนึก สกุลหงส์โสภณ; Arunee Sompan; Sangthong Terathongkum; Noppawan Piaseu; Somnuk Sakunhongsophon; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2555ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความมั่นคงทางอาหารของผู้สูงอายุในชุมชนชนบททางภาคใต้วันทนีย์ ชัยฤทธิ์; นพวรรณ เปียซื่อ; สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ; Wantanee Chairit; Noppawan Piaseu; Suchinda Jarupat Maruo; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2563ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกกลัวตายของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังที่อาศัยอยู่ตามลำพังในชุมชนผจงจิต ไกรถาวร; รัตนา บุญพา; นพวรรณ เปียซื่อ; Phachongchit Kraithaworn; Rattana Boonpha; Noppawan Piasue; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2557ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านภาวิณี พรหมบุตร; นพวรรณ เปียซื่อ; สมนึก สกุลหงส์โสภณ; Pavinee Prombut; Noppawan Piaseu; Somnuk Sakulhongsopon; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี