Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author นิรัตน์ อิมามี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 58  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การประยุกต์แบบจำลองข่าวสาร แรงจูงใจ และทักษะพฤติกรรมในการรับประทานยาของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลโพธารามจังหวัดราชบุรีศิริรัตน์ นาคงาม; มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; นิรัตน์ อิมามี; Sirirat Narkngam; Manirat Therawiwat; Nirat Imamee; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2552การประยุุกต์ใช้ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ในการเลิกสูบบุหรี่ของทหารเกณฑ์ในค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดสุราษฎร์ธานีปิยมาศ สวนกูล; นิรัตน์ อิมามี; มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ; มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลศิริราช; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
2552การประเมินผลการดำเนินงานด้านสุขศึกษานิรัตน์ อิมามี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2560การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นเรื่อง การป้องกันภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดแดง บริเวณขาหนีบ ในผู้ป่วยที่ได้รับการสวนหัวใจภควลัญช์ เพสอุน; มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; นิรัตน์ อิมามี; Pakawarun Pasaoun; Manirat Therawiwat; Nirat Imamee; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2554การมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย จังหวัดสุพรรณบุรีกรุณภรณ์ หมวกกุล; นิรัตน์ อิมามี; มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; สุภาวดี บุญชื่น; Karunaphon Maugkul; Nirat Imamee; Manirat Therawiwat; Supawadee Boonchuen; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาปรสิตวิทยา
2554การรับรู้ความสามารถตนเอง การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย ของสมาชิกชมรมผู้สู้งอาย จังหวัดกาญจนบุรีนุชเนตร บุญมั่น; มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; นิรัตน์ อิมามี; สุปรียา ตันสกุล; Nuchanet Boonman; Manirat Therawiwat; Nirat Imamee; Supreya Tansakul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2554การรับรู้ความสามารถตนเองและการสนับสนุนทางสังคมกับการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจังหวัดสระแก้วพรพิมล ว่องไว; นิรัตน์ อิมามี; มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; มันทนา ประทีปะเสน; Pornpimon Wongwai; Nirat Imamee; Manirat Therawiwat; Mandhana Pradipasa; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา
2556การวางแผนงานโครงการสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพมณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; นิรัตน์ อิมามี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์.
2556การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการถวายอาหารสุขภาพแด่่พระสงฆ์ ของประชาชนอําเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงานัยนา ยอดระบำ; มณฑา เก่งการพานิช; นิรัตน์ อิมามี; ธราดล เก่งการพานิช; Naiyana Yodrabum; Mondha Kengganpanich; NIirat Imame; Tharadol Kengganpanich; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2536การวิเคราะห์หลักสูตรประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเรื่อง น้ำ ส้วม และสุขวิทยาส่วนบุคคลนิรัตน์ อิมามี; บุญเยี่ยม ตระกูลวงษ์; มุทธิกา ตระกูลวงษ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์.
2540การศึกษาพฤติกรรมและเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในกลุ่มเยาวชน แม่บ้าน และคนงานในโรงงานประภาเพ็ญ สุวรรณ; วสันต์ ศิลปสุวรรณ; บุญยง เกี่ยวการค้า; นิรัตน์ อิมามี; ลักขณา เติมศิริกุลชัย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.
2556การส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้โดยประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกวราภรณ์ ยังเอี่ยม; พัชราณี ภวัตกุล; มันทนา ประทีปะเสน; นิรัตน์ อิมามี; Patcharanee Pavadhgul; Mandhana Pradipasen; Nirat Imamee; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; พัชราณี ภวัตกุล
2554ความรู้ การรับรู้และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กของผู้ปกครอง ศูนย์เด็กเล็ก ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยองนิตยา นิยมการ; นิรัตน์ อิมามี; Nitaya Niyomkarn; Nirat Imamee; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2554ความรู้ทักษะและความพึงพอใจในการดำเนินงานงานสุขศึกษา ตามมาตรฐานงานสุขศึกษาของบุคคลากรในสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; นิรัตน์ อิมามี; สุดาพร ดำรงวานิช; Manirat Therawiwat; Nirat imamee; Sudaporn Dramrongvanit; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2554ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเอง การสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษาอังกฤษ มีจักร; มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; นิรัตน์ อิมามี; อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์; Angkrit Meejak; Manirat Therawiwat; Nirut Imamee; Acharaporn Seeherunwong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์; โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
2557ประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมวันวิสาข์ บัวลอย; มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; ภรณี วัฒนสมบูรณ์; นิรัตน์ อิมามี; Wunwisa Bualoy; Manirat Therawiwat; Poranee Vathanasomborn; Nirat Imamee; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2550ประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อป้องกันไข้หวัดนก อ.เมือง จ.นครสวรรค์มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; ประสิทธ์ิ นิมสุวรรณ์; นิรัตน์ อิมามี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2561ประสิทธิผลของโปรแกรมเพศศึกษาและการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนของ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดสุพรรณบุรีอ่อนนุช หมวดคูณ; มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; ขวัญเมือง แก้วดำเกิง; นิรัตน์ อิมามี; Onnuch Moudkoon; Manirat Therawiwat; Kwanmuang Kaeodumkoeng; Nirat Imamee; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์. สาขาสาธารณสุขศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
2556ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน จังหวัดภูเก็ตเมธินี แหล่งหล้าเลิศสกุล; นิรัตน์ อิมามี; มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; ธราดล เก่งการพานิช; Nirat Imamee; Manirat Therawiwat; Tharadol Kengganpanich; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์
2556ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการตนเองเพื่อควบคุมความดันโลหิต ของผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงพัชรียา สีห์จักร์; มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; นิรัตน์ อิมามี; มันทนา ประทีปะเสน; Patchareeya Seijak; Manirat Therawiwat; Nirat Imamee; Mandhana Pradipasen; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา