Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การดูแลผู้สูงอายุ : ความสุขและความเครียดประเวช ตันติพิวัฒนสกุล; อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์; ปราโมทย์ ประสาทกุล; อุมาภรณ์ ภัทราวาณิชย์; รศรินทร์ เกรย์; สาสินี เทพสุวรรณ์; ณัฐจีรา ทองเจริญชูพงศ์; ภูวไนย พุ่มไทรทอง; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
2556การประเมินสื่อเพื่อความเข้มแข็งทางใจของวัยรุ่น: กรณีศึกษาโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและนครสวรรค์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล; อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์; ปราโมทย์ ประสาทกุล; รศรินทร์ เกรย์; อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์; เรวดี สุวรรณนพเก้า; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
25-Sep-2014การประเมินสื่อเพื่อความเข้มแข็งทางใจของวัยรุ่น: กรณีศึกษาโรงเรียนในจังหวัดระยองประเวช ตันติพิวัฒนสกุล; อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์; ปราโมทย์ ประสาทกุล; รศรินทร์ เกรย์; อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์; เรวดี สุวรรณนพเก้า; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
2555ความสุขที่สร้างได้ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล; อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์; อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์; ปราโมทย์ ประสาทกุล; รศรินทร์ เกรย์; ณัฐจีรา ทองเจริญชูพงศ์; ภูวไนย พุ่มไทรทอง; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
2553วิเคราะห์สุขภาพจิตผ่านข่าวอุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์; ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล; ภูวไนย พุ่มไทรทอง; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Oct-2557สุขและทุกข์ของคนสมุทรสงครามปราโมทย์ ประสาทกุล; อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์; ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล; อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์; รศรินทร์ เกรย์; ภูเบศร์ สมุทรจักร; สาสินี เทพสุวรรณ์; ณัฐจีรา ทองเจริญชูพงศ์; สุชาติ หาญมนตรี; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม