Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author ปาริชาติ เตชะนันท์มณี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การวิเคราะห์ช่องทางการชำระเงินให้กับเจ้าหนี้มหาวิทยาลัยมหิดลผ่านระบบ SCB Business Net (Direct Credit)กานดา ทองกลัด; อภิญญา สุราศรี; ปาริชาติ เตชะนันท์มณี; มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานอธิการบดี. กองคลัง
2560คู่มือ การขอใช้บริการระบบ SCB Business Net มหาวิทยาลัยมหิดลปาริชาติ เตชะนันท์มณี; กานดา ทองกลัด; มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานอธิการบดี. กองคลัง
2560คู่มือ การปฏิบัติงานการเบิกเงินสวัสดิการข้าราชการบํานาญ ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และการจ่ายเงินโดยระบบ SCB Business Net Payrollปาริชาติ เตชะนันท์มณี; สนชัย บวรศักดิ์ถาวร; มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานอธิการบดี. กองคลัง
2560คู่มือการขอใช้บริการระบบ SCB Business Net มหาวิทยาลัยมหิดลกานดา ทองกลัด; ปาริชาติ เตชะนันท์มณี; มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานอธิการบดี. กองคลัง
2560งานวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงการจ่ายเงินสวัสดิการข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยมหิดลกานดา ทองกลัด; ปาริชาติ เตชะนันท์มณี; มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานอธิการบดี. กองคลัง