Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author ปิยะธิดา ขจรชัยกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การประเมินความต้องการและความคาดหวังของสังคมต่อสมรรถนะผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านอนามัยครอบครัวปิยะธิดา ขจรชัยกุล; จรวยพร สุภาพ; พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์; โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์; ศุภชัย ปิติกุลตัง; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
2553การพัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อป้องกันความรุนแรงทางร่างกายและทางเพศในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดสมุทรสาครกนิษฐา จำรูญสวัสดิ์; จรวยพร สุภาพ; วิริณธิ์ กิตติพิชัย; ปิยะธิดา ขจรชัยกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
2548การพัฒนารูปแบบการป้องกันจากองค์ความรู้ความรุนแรงทางเพศและทางร่างกายต่อเด็กและสตรีจรวยพร สุภาพ; กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์; วิริณธิ์ กิตติพิชัย; ปิยะธิดา ขจรชัยกุล; Jaruayporn Suparp; Kanistha Chamroonsawasdi; Wirin Kittipichai; Piyatida Khajornchaikul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.
2561การพัฒนาเด็กและครอบครัวปิยะธิดา ขจรชัยกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
2561การศึกษาชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพเด็กและวัยรุ่นปิยะธิดา ขจรชัยกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
2561ความคิดเห็นต่อการแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการทางสาธารณสุขในวาระสุดท้ายของชีวิตในผู้สูงอายุ จ.ลำปางธนิดา อินทะจักร์; ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ; นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์; ปิยะธิดา ขจรชัยกุล; Thanida Intajak; Chardsumon Prutipinyo; Nithat Sirichotiratana; Piyatida Khajornchaikul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
2551ความฉลาดทางสังคม:มิติหนึ่งของความอยู่รอดในสังคมไทยปิยะธิดา ขจรชัยกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
2551ความวิตกกังวลของนิสิตทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปิยะธิดา ขจรชัยกุล; เสรีนา สิรรัตน์ สกุลณมรรคา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะทันตแพทยศาสตร์. ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน
2556ความสุขในการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับปฐมภูมิ จังหวัดสมุทรปราการอภิศฎา แก้วมีศรี; จารุวรรณ ธาดาเดช; ปิยะธิดา ขจรชัยกุล; ปรารถณา สถิตย์วิภาวี; ขวัญเมือง แก้วดำเกิง; Aphisada Kaewmeesri; Charuwan Tadadej; Piyatida Khajornchaikul; Pratana Satitvipawee; Kwanmuang Kaeodumkoeng; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561ประสิทธิผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเรียกร้องสินไหมทดแทนสุขภาพของเจ้าหน้าที่บริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเวชศาสตร์ เรืองโสภิษฐ์; ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ; นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์; ปิยะธิดา ขจรชัยกุล; Wejchasard Ruangsopit; Chardsumon Prutipinyo; Nithat Sirichotiratan; Piyathida Kachornkul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
2552ประสิทธิผลของโครงการการฝึกภาคสนามนิสิตทันตแพทย์ต่อการตระหนักรู้ความคิดและความรู้สึกของผู้อื่นปิยะธิดา ขจรชัยกุล; โอบเอื้อ เจริญทรัพย์; ณัฎวุธ แก้วสุทธา; Piyathida Khajornchaikul; Ohbeua Charoensupaya; Nathawut Kaewsutha; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2564ปัจจัยทำนายการคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำของมารดาวัยรุ่น ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หทัยรัตน นิลประเสริฐ; กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์; พิทยา จารุพูนผล; ปิยะธิดา ขจรชัยกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
2553ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลัชนา ฉายศรี; จรวยพร สุภาพ; ปิยะธิดา ขจรชัยกุล; ปรารถนา สถิตย์วิภาวี; Jarueyporn Suparp; Piyatida Khajornchaikul; Pratana Satitvipawee; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ; จรวยพร สุภาพ
2557ผลของโปรแกรมพัฒนาการสอนเพศศึกษาของบิดาต่อการสื่อสารเรื่องเพศกับบุตรชาย อายุ 10-12 ปี ในเขตปริมณฑลปภาวี ไชยรักษ์; กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์; วิริณธิ์ กิตติพิชัย; พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์; ปิยะธิดา ขจรชัยกุล; Kanitha Chamroonsawasdi; Wirin Kittipichai; Pimsurang Taechaboonsermasak; Piyathida Khajornchaikul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว; กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์
2557ผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดบุรีรัมย์ภัทรานุช พิทักษา; สุปรียา ตันสกุล; ขวัญเมือง แก้วดำเกิง; ปิยะธิดา ขจรชัยกุล; Pataranut Pitaksa; Supreya Tansakul; Kwanmuang Kaeodumkoeng; Piyathida Khajornchikul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
2554พฤติกรรมการบริโภคและความพึงพอใจในการใช้โรงอาหาร : กรณีศึกษาโรงอาหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลปิยะธิดา ขจรชัยกุล; สุภัทร์ ไชยกุล; Piyatida Khajornchaikul; Supat Chaiyakul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา; ปิยะธิดา ขจรชัยกุล
2564ภาวะผู้นำของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลดุษฎี เบ็ญจชาติ; ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ; ปิยะธิดา ขจรชัยกุล; Dusadee Benjachat; Chardsumon Prutipinyo; Piyatida Khajornchaikul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
Sep-2552รายงานการวิจัยปีงบประมาณ 2551 กลุ่มที่ 5 โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ชุมชนลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง ระยะที่ 1 พื้นที่ศึกษาจังหวัดสมุทรสาครจรวยพร สุภาพ; บุษบา สงวนประสิทธิ์; พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์; เยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล; ภรณี วัฒนสมบูรณ์; ปิยะธิดา ขจรชัยกุล; จรวยพร สุภาพ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์