Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author พงษ์ศักดิ์ หมื่นศักดา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
Jan-2547การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุร่วมกับสถานีอนามัยในอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีวาทินี บุญชะลักษี; พงษ์ศักดิ์ หมื่นศักดา; นภาพร เอกสาร; รัชนีย์ จันทร์โนติ๊บ; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Apr-2551การวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีวาทินี บุญชะลักษี; พงษ์ศักดิ์ หมื่นศักดา; เสาวนีย์ เงินโพธิ์กลางดี; จินดา เห็นประเสริฐ; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
2555การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับวัณโรคของประชากรไทย ประชากรข้ามชาติ และกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. 2554วาทินี บุญชะลักษี; เฉลิมพล แจ่มจันทร์; จรัมพร โห้ลำยอง; กัญญา อภิพรชัยสกุล; พงษ์ศักดิ์ หมื่นศักดา; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Mar-2554เพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุ : ศึกษาในเขตชนบทจังหวัดกาญจนบุรีพงษ์ศักดิ์ หมื่นศักดา; วาทินี บุญชะลักษี; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม