Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author พรทิพย์ อุศุภรัตน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2537การดำรงอยู่ของยาไทย : กรณีร้านเจ้ากรมเป๋อพรทิพย์ อุศุภรัตน์; Pornthip Usuparat; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2532การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับชุมชนบ้านครัวเหนือ (บ้านแขกครัว) : กรณีศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมเสาวภา พรสิริพงษ์; พรทิพย์ อุศุภรัตน์; ดวงพร คำนูณวัฒน์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2542คำศัพท์วัฒนธรรม : Collective conscience, configuration, Culture ecology, Culture areaม Culture coreพรทิพย์ อุศุภรัตน์; Pornthip Usuparat; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2532ชุมชนแขกจามที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในกรุงเทพฯพรทิพย์ อุศุภรัตน์; เสาวภา พรสิริพงษ์; Pornthip Usuparat; Saowapa Pornsiripongse; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2554ประวัติศาสตร์บอกเล่า วิศวะมหิดล : นายช่างของแผ่นดินรวิน ระวิวงศ์; วเรศรา วีระวัฒน์; อภิญญา บัวสรวง; พรทิพย์ อุศุภรัตน์; วีระพงศ์ มีสถาน; ตรีพจน์ เกลียวสัมพันธ์; พะเยาว์ สุจริต; สมชาย สุวรรณปรีชา; วนิดา ฤทธิ์คำรพ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2533รายงานการวิจัยสภาพการให้บริการของพยาบาลในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลเสาวภา พรสิริพงษ์; อภิญญา บัวสรวง; พรทิพย์ อุศุภรัตน์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2540ศัพท์แพทย์แผนไทยพรทิพย์ อุศุภรัตน์; Pornthip Usuparat; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2538สถานภาพและทิศทางการวิจัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์แผนไทยเสาวภา พรสิริพงษ์; พรทิพย์ อุศุภรัตน์; Saowapa Pornsiripongse; Pornthip Usuparat; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2543สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการผลิตบุคลากรแพทย์แผนไทยเสาวภา พรสิริพงษ์; พรทิพย์ อุศุภรัตน์; Saowapa Pornsiripongse; Pornthip Usuparat; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2542สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : มอญสุริยา รัตนกุล, คุณหญิง; สมทรง บุรุษพัฒน์; สุจริตลักษณ์ ดีผดุง; พรทิพย์ อุศุภรัตน์; ประภาศรี ดำสอาด; ลักขณา ดาวรัตนหงษ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท