Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author พรรณวดี พุธวัฒนะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2011The Effects of a Constipation Prevention Program on Incidence and Severity of Constipation in Hospitalized Elderly undergoing Hip Surgeryพวงผกา มั่นหมาย; Poungpaka Monmai; สุภาพ อารีเอื้อ; Suparb Aree-Ue; พรรณวดี พุธวัฒนะ; Panwadee Putwatana; วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท; Viroj Kawinwonggowit; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาออร์โธปิดิกส์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี; มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี. ฝ่ายการพยาบาล
2552การจัดการปัญหาการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเมธารัตน์ เยาวะ; พรรณวดี พุธวัฒนะ; สุปรีดา มั่นคง; Maytharat Yaowa; Panwadee Putwatana; Supreeda Monkong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2555การดูแลด้านโภชนาการและผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมไพรินทร์ แสนรังค์; พรรณวดี พุธวัฒนะ; กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์; ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์; Pairin Sanrang; Panwadee Putwatana; Kusuma Kuwatnasumrit; Preeda Sumritpradit; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาศัลยศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ฝ่ายการพยาบาล
2545การติดตามบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จจากหลักสูตรของภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลอรสา พันธ์ภักดี; เพ็ญศรี เลาสวัสดิ์ชัยกุล; ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม; พรรณวดี พุธวัฒนะ; Orasa Panpukdee; Pensri Lausawatchaikul; Yupapin Sirapo-ngam; Panwadee Putwatana; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2550การป้องกันและการจัดการอาการท้องผูกในผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุโบตั่น แสนสุขสวัสดิ์; พรรณวดี พุธวัฒนะ; สุภาพ อารีเอื้อ; Botun Sansuksawat; Panwadee Putwatana; Suparb Aree-Ue; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2547การศึกษาติดตามคุณภาพชีวิตผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ 3 เดือนพรพิมล มาศนรากรณ์; พรรณวดี พุธวัฒนะ; สุกษม อัตนวานิช; Pornpimol Masnaragorn; Panwadee Putwatana; Sukasom Attanawanich; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาศัลยศาสตร์
2552การศึกษาติดตามภาวะสุขภาพของผู้ป่วยที่มีปัญหาปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังก่อนและหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังอินทิรา รูปสว่าง; สุภาพ อารีเอื้อ; พรรณวดี พุธวัฒนะ; Inthira Roopsawang; Suparb Aree-Ue; Panwadee Putwatana; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2555การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลและแบบแผนการดำเนินชีวิตระหว่างกลุ่มที่มีและไม่มีกลุ่มอาการเมตาบอลิค: กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมาขวัญใจ สิทธินอก; พรทิพย์ มาลาธรรม; พรรณวดี พุธวัฒนะ; ฉัตรประอร งามอุโฆษ; Kwunchai Sitthinok; Porntip Malathum; Panwadee Putwatana; Chardpraorn Ngamukos; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2552ของฝากจากการไปศึกษาดูงานที่ มูลนิธิพุทธฉือจี้ ประเทศไต้หวันพรรณวดี พุธวัฒนะ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2552ความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติเกี่ยวกับอาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และภาวะโภชนาการของนักศึกษาพยาบาลนพวรรณ เปียซื่อ; ดุษณี ทัศนาจันทธานี; สุมาลี กิตติภูมิ; พรรณวดี พุธวัฒนะ; Noppawan Piaseu; Dusanee Tatsanachantatanee; Sumalee Kittipoom; Panwadee Putwatana; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2539คุณภาพการนอนหลับและสิ่งรบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยหลังผ่าตัดในโรงพยาบาลรามาธิบดีพรรณวดี พุธวัฒนะ; ดารัสนี โพธารส; สมพร ชินโนรส; Panwadee Putwatana; Darussanee Potaros; Somporn Chinnoros; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2540ประสิทธิภาพของเบนไซดามีน ไฮโดรคลอไรด์ ในการป้องกันผลของรังสีต่อผิวหนังในผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและคอพรรณวดี พุธวัฒนะ; พวงทอง ไกรพิบูลย์; ทองดี ศรีจงใจ; Panwadee Putwatana; Puangtong Kraiphibul; Tongdee Srichongchai; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชารังสีวิทยา
2557ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการนอนหลับผิดปกติในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมรภัสศา แพรภัทรประสิทธิ์; พรรณวดี พุธวัฒนะ; วรรณภา ประไพพานิช; Raphassa Praepataraprasit; Panwadee Putwatana; Wonnapha Prapaipanich; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ฝ่ายการพยาบาล
2562ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตกิตติมา แตงสาขา; วันทนา มณีศรีวงศ์กูล; พรรณวดี พุธวัฒนะ; Kittima Taengsakha; Wantana Maneesriwongul; Panwadee Putawatana; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2562ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสม่ำเสมอในการรับประทานยารักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนานณฐกร จันทนะ; วันทนา มณีศรีวงศ์กูล; พรรณวดี พุธวัฒนะ; Nathakron Chantana; Wantana Maneesriwongul; Panwadee Putawatana; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2546ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะไขมันในเลือดสูงในชุมชนชายแดนไทย-พม่าสุทัศนีย์ หนุ่มคำ; สมบูรณ์ จัยวัฒน์; พรรณวดี พุธวัฒนะ; Suthatsanee Numkhom; Somboon Jaiyawat; Panwadee Putwatana; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
2538ปัญหาในการให้อาหารทางสายให้อาหารของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอระยะหลังผ่าตัดพรรณวดี พุธวัฒนะ; วิชัย ตันไพจิตร; ประพจน์ คล่องสู้ศึก; Panwadee Putwatana; Vichai Tanphaichitr; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาอายุรศาสตร์
2556ผลของโปรแกรมการดูแลช่องปากด้วยตนเองต่ออาการเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดปณิตา คุณสาระ; พรรณวดี พุธวัฒนะ; ธิราภรณ์ จันทร์ดา; Panita Kunsara; Panwadee Putwatana; Tiraporn Junda; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2557ผลของโปรแกรมการดูแลช่องปากด้วยตนเองร่วมกับกลีเซอรีนพญายอและเจลแป๊ะตำปึงต่อภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดณัฐธยาน์ ชาบัวคำ; พรรณวดี พุธวัฒนะ; ธิราภรณ์ จันทร์ดา; Natthaya Chabuakam; Panwadee Putwatana; Tiraporn Junda; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2555ผลของโปรแกรมป้องกันอาการท้องผูกสำหรับผู้ป่วยระบบประสาทวาสนา บุตรปัญญา; พรรณวดี พุธวัฒนะ; ศุภร วงศ์วทัญญู; ภาณุมาศ ขวัญเรือน; Wasana Budpanya; Panwadee Putwatana; Suporn Wongvatunyu; Panumas Khwanruean; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่