Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author พิทยา จารุพูนผล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2538Factors and problem on patient compliance following the prescription label of drug in out patient departmentPhitaya Charupoonphol; พิทยา จารุพูนผล; Panyakris Chantharasawat; Anong Pariyanonda; อนงค์ ปริยานนท์.; Summalee Singhaniyom; สุมาลี สิงหนิยม; Mahidol University. Faculty of Public Health.
2014Factors Influencing Quality of Life among Street Vendors in BangkokSupattra Fofon; Pimsurang Theachaboonsermsak; Supachai Pitiguntang; Phitaya Charupoonphol; Wirin Kittipichai; สุภัทรา ฝอฝน; พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์; ศุภชัย ปิติกุลตัง; พิทยา จารุพูนผล; วิริณธิ์ กิตติพิชัย; Mahidol University. Faculty of Public Health
2014Intention to practice positive preventive behaviors of transmission and acquisition among teenagers with HIV in risk areas of ThailandSupapun Singhor; Kanittha Chamroonsawasdi; Phitaya Charupoonphol; Wirin Kittipichai; สุภาพรรณ สิงห์เหาะ; กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์; พิทยา จารุพูนผล; วิริณธิ์ กิตติพิชัย; Mahidol University. Faculty of Public Health
2009Life happiness of the elderly in Rayong ProvinceChutigai Tuntichaivanit; Sutham Nanthamongkolchai; Chokchai Munsawaengsub; Phitaya Charupoonphol; สุธรรม นันทมงคลชัย; โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์; พิทยา จารุพูนผล; Mahidol university. Faculty of Public Health. Department of Family Health; Sutham Nanthamongkolchai
2008Motivation factors and operational efficiency of supporting staff in Faculty of Public Health, Mahidol UniversityNapaporn Muangsakul; Saijai Potisubsuk; Suttilak Wongsaisri; Phitaya Charupoonphol; นภาพร ม่วงสกุล; สายใจ โพธิศัพท์สุข; พิทยา จารุพูนผล; Mahidol University; Mahidol University. Faculty of Public Health; Phitaya Charupoonphol
2552Program development on prevention skills against sexual assault among school aged childrenWirin Kittipichai; วิริณธิ์ กิตติพิชัย; Sutida Klatthong; Chutichai Majang; ชุติชัย มาแจ้ง; Phitaya Charupoonphol; พิทยา จารุพูนผล; Sutham Nanthamongkolchai; สุธรรม นันทมงคลชัย; Mahidol University. Faculty of Public Health. Department of Family Health.
2008Quality of life of hiv/aids patients in Bangkok MetropolitanPimsurang Taechaboonsermsak; Chokchai Munsawaengsub; Sirithai Charupoonpho; Phitaya Charupoonphol; พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์; โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์; พิทยา จารุพูนผล; Mahidol university. Faculty of Public Health. Department of Family Health; Phitaya Charupoonphol
2552Quality of life of HIV/AIDS patients in Bangkok MetropolitanPrimsurang Taechaboonsermsak; พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์; Chokchai Munsawaengsub; โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์; Phitaya Charupoonchol; พิทยา จารุพูนผล; Mahidol University
2008Quality of Life of the Early Retired Government Officers in Nonthaburi ProvinceNanthamongkolchai, S; Sutham Nanthamongkolchai; Pasapun, U; Charrupoonphol, P; Pitaya Charrupoonphol; Munsawaengsub, C; Chokchai Munsawaengsub; สุธรรม นันทมงคลชัย; พิทยา จารุพูนผล; โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์
2558กลไกโรคอุบัติใหม่: เรียนรู้ เข้าใจ เฝ้าระวังพิทยา จารุพูนผล; มหาวิทยาลัยมหิดล. วิทยาลัยนานาชาติ
Feb-2545การประเมินผลคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาอนามัยครอบครัวพิทยา จารุพูนผล; พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.
2544การวิเคราะห์ลักษณะและปริมาณงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ และฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรคของโรงพยาบาลชุมชนพิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ; ฉวีวรรณ บุญสุยา; ภูษิตา อินทรประสงค์; วันเพ็ญ แก้วปาน; พิทยา จารุพูนผล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.
Sep-2552การศึกษาสถานการณ์ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ความต้องการ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอุทัย สุดสุข; พิทยา จารุพูนผล; ประยูร ฟองสถิตย์กุล; จรัล เกวลินสฤษดิ์; สัมฤทธิ์ จันทราช; จรรยา เสียงเสนาะ; พัชราพร เกิดมงคล; ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ; วิจารณ์ คหัฏฐา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2555ความก้าวหน้า(ร่าง)พรบ.สภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนพิทยา จารุพูนผล; Phitaya Charupoonphol; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
2564ปัจจัยทำนายการคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำของมารดาวัยรุ่น ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หทัยรัตน นิลประเสริฐ; กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์; พิทยา จารุพูนผล; ปิยะธิดา ขจรชัยกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
2541ผลการรักษาด้วยเก้าอี้สุขภาพอัมพร โอตระกูล; กนกรัตน์ ศิริพานิชกร; จรวยพร สุภาพ; ชุติมา ศิริกุลชยานนท์; พิทยา จารุพูนผล; Amphorn Otrakul; Kanokrat Siripanichgon; Jaruayporn Suparp; Chutima Sirikulchayanonta; Phitaya Charupoonphol; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาจุลชีววิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา; Mahidol university. Faculty of Public Health. Department of Family Health; Mahidol university. Faculty of Public Health. Department of Microbiology; Mahidol university. Faculty of Public Health. Department of Nutrition
2551ผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด : วิถีชีวิตด้านสุขภาพ ปัญหาและการปรับตนสุธรรม นันทมงคลชัย; อุดมลักษณ์ เปสะพันธ์; พิทยา จารุพูนผล; โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์
2539รายงานการวิจัยการสร้างรูปแบบการเพิ่มพูนคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องที่คลินิกยาเสพติดดุษณี สุทธปรียาศรี; ณัฐกมล ชาญสาธิตพร; พิทยา จารุพูนผล; ภักดี สี่ศิลปชัย; อาภา วัฒนะโชติ; ปรีชา จารุสุนทรศรี; เพลินพิศ วัชรโชติ; Phitaya Charupoonphol; Dusanee Sutapreyasri; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.
2548โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ในมุมมองและทิศทางการจัดการของผู้รับผิดชอบโครงการโชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์; สุพร อภินันทเวช; พิทยา จารุพูนผล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
2546โครงการเรียนรู้เท่าทันภัยยาเสพติดพิทยา จารุพูนผล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.