Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author ภรณี วัฒนสมบูรณ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การประเมินผลการรับสื่อการ์ตูนการสอนทักษะชีวิตไปใช้ของโรงเรียนขยายโอกาสที่ทำงานร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพภรณี วัฒนสมบูรณ์; อลงกรณ์ เปกาสี; อาภาพร เผ่าวัฒนา; ลักขณา เติมศิริกุลชัย; Paranee Vatanasomboon; Alongkorn Pekalee; Arpaporn Powwattana; Lakkhana Temsirikulchai; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
2556การพัฒนาทักษะการพูดในที่ชุมชนและการรับรู้พลังอำนาจตนเองโดยการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ในนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์สุปรียา ตันสกุล; ภรณี วัฒนสมบูรณ์; Supreya Tansakul; Paranee Vatanasomboon; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; สุปรียา ตันสกุล
2564การใช้กิจกรรมสื่อสารสุขภาพผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมความตั้งใจต่อการหลีกเลี่ยงการเปิดรับสื่อยั่วยุทางเพศ: การศึกษานำร่องชาญวุฒิ สว่างศรี; ภรณี วัฒนสมบูรณ์; อาภาพร เผ่าวัฒนา; Chanwut Sawangsri; Paranee Vatanasomboon; Arpaporn Powwattana3; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
2553การใช้สัปดาห์บูรณาการการเรียนรู้ในการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้านทักษะทางวิชาการและการพัฒนาตนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกสุขศึกษาสุปรียา ตันสกุล; ภรณี วัฒนสมบูรณ์; Supreya Tansakul; Paranee Vatanasomboon; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; ภรณี วัฒนสมบูรณ์
2554ความก้าวหน้าของขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคเพื่อชะลอการสูญเสียของมวลกระดูกในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมสกาวรัตน์ ภู่ศรี; วราภรณ์ เสถียรนพเก้า; สุขไชย สาทถาพร; ภรณี วัฒนสมบูรณ์; ปรารถนา สถิตย์วิภาวี; Warapone Satheannoppakao; Paranee Vatanasomboon; Pratana Satitvipave; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ; วราภรณ์ เสถียรนพเก้า
2563ความรอบรู้ทางโภชนาการในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครพรวิภา ศิริพิชญ์ตระกูล; ภรณี วัฒนสมบูรณ์; วราภรณ์ เสถียรนพเก้า; ดุสิต สุจิรารัตน์; Pornwipa Siripitchtrakul; Paranee Vatanasomboon; Warapone Satheannoppakao; Dusit Sujirarat; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาระบาดวิทยา
2557ประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมวันวิสาข์ บัวลอย; มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; ภรณี วัฒนสมบูรณ์; นิรัตน์ อิมามี; Wunwisa Bualoy; Manirat Therawiwat; Poranee Vathanasomborn; Nirat Imamee; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2556ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมดูแลทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง ในอําเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนมจริยา พลเหี้ยมหาญ; ภรณี วัฒนสมบูรณ์; สุปรียา ตันสกุล; ตุ๋ย ยังน้อย; Jariya Ponheamhan; Paranee Vatanasomboon; Supreya Tansakul; Tue Youngnoi; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยชุมชน
2556ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ของผู้ประกอบการร้านบริการอินเตอร์เน็ตและเกมส์ กรุงเทพมหานครอลงกรณ์ เปกาลี; ลักขณา เติมศิริกุลชัย; ภรณี วัฒนสมบูรณ์; ธราดล เก่งการพานิช; Lakkhana Termsirikulchai; Paranee Vatanasomboon; Tharadol Kengganpanich; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; ลักขณา เติมศิริกุลชัย
2559ผลของโปรแกรมการรับรู้ความสามารถตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การบริโภคขนมขบเคี้ยวในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดพิษณุโลกกรรณาภรณ์ เรืองป้อม; สุปรียา ตันสกุล; ภรณี วัฒนสมบูรณ์; ขวัญเมือง แก้วดำเกิง; Gannapond Reungpom; Supreya Tansakul; Poranee Wattanasomboon; Kwanmuang Kaeodumkoeng; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2562ผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานที่เหมาะสม ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5เกียรติศักดิ์ แหลมจริง; ภรณี วัฒนสมบูรณ์; วราภรณ์ เสถียรนพเก้า; Kiattisak Lamjing; Paranee Vatanasomboon; Warapone Sateannoppakao; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา
2556ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารและกิจกรรมทางกายในนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครวิภารัตน์ แก้วเทศ; ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา; ภรณี วัฒนสมบูรณ์; Punyarat Lapvongwatana; Paranee Vatanasomboon; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา
2556พฤติกรรมป้องกันมะเร็งปากมดลูกระดับปฐมภูมิในพนักงานบริการ ในบาร์เบียร์ เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีธันวา หอมจันทร์; ภรณี วัฒนสมบูรณ์; ลักขณา เติมศิริกุลชัย; ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา; Tunwa Homchun; Paranee Vatanasomboon; Lakkhana Temsirikulchai; Punyarat Lapvongwatana; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข; จังหวัดชลบุรี. อำเภอเมือง. เทศบาลเมืองแสนสุข
Sep-2552รายงานการวิจัยปีงบประมาณ 2551 กลุ่มที่ 5 โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ชุมชนลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง ระยะที่ 1 พื้นที่ศึกษาจังหวัดสมุทรสาครจรวยพร สุภาพ; บุษบา สงวนประสิทธิ์; พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์; เยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล; ภรณี วัฒนสมบูรณ์; ปิยะธิดา ขจรชัยกุล; จรวยพร สุภาพ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2554เครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขสร้างเสริมสุขภาพแผนงาน สอส.ระยะที่ 2 พ.ศ. 2551-2554.ลักขณา เติมศิริกุลชัย; ภรณี วัฒนสมบูรณ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.