Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author ภานุการณ์ สนใจ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การประเมินการเรียนการสอนของภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลภานุการณ์ สนใจ; ชลธิชา ดิษฐเกษร; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2556การประเมินผลหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยา และงานยุติธรรม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลภานุการณ์ สนใจ; น้ำอ้อย คำชื่น; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ภาควิชาสังคมศาสตร์
2555ความคาดหวังของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียนที่มีต่อหลักสูตรภานุการณ์ คงเวียง; ภานุการณ์ สนใจ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ภาควิชาสังคมศาสตร์
2557ปัจจัยที่ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและ การจัดการภาครัฐ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลน้ำอ้อย คำชื่น; ภานุการณ์ สนใจ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ภาควิชาสังคมศาสตร์
2556รายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย : สู่แนวทางการลดค่าใช้จ่ายของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยมหิดลภานุการณ์ สนใจ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ภาควิชาสังคมศาสตร์