Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author ภูษิตา อินทรประสงค์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การถอดบทเรียนโครงการประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับข้าราชการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติภูษิตา อินทรประสงค์; วันเพ็ญ แก้วปาน; อาภาพร เผ่าวัฒนา; ปาหนัน พิชยภิญโญ
2557การรับรู้อย่างมีชั้นเชิงและความยุติธรรมในองค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งน้ำฝน อินทรเทศ; ภูษิตา อินทรประสงค์; จรรยา ภัทรอาชาชัย; เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ; Bhusita Intaraprasong; Saovaluck Jirathummakoon; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข; ภูษิตา อินทรประสงค์
2557การรับรู้อย่างมีชั้นเชิงและความยุติธรรมในองค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งน้ำฝน อินทรเทศ; ภูษิตา อินทรประสงค์; จรรยา ภัทรอาชาชัย; เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ; Namfon Intaratate; Bhusita Intaraprasong; Junya Pattara-Archachi; Saovaluck Jirathummakoon; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข; มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะแพทยศาสตร์. เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน
Dec-2545การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลภูษิตา อินทรประสงค์; สุคนธา คงศีล; วรรณภา สุมิรัตนะ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2544การวิเคราะห์ลักษณะและปริมาณงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ และฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรคของโรงพยาบาลชุมชนพิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ; ฉวีวรรณ บุญสุยา; ภูษิตา อินทรประสงค์; วันเพ็ญ แก้วปาน; พิทยา จารุพูนผล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.
2551การศึกษาองค์ความรู้และรูปแบบกิจกรรมกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด)อาภาพร เผ่าวัฒนา; ภูษิตา อินทรประสงค์; วันเพ็ญ แก้วปาน; ปาหนัน พิชยภิญโญ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561ความตั้งใจคงอยู่ในองค์การของบุคลากรสายงานหลัก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขกรกนก อุ่นจิตร; ภูษิตา อินทรประสงค์; จุฑาธิป ศิลบุตร; ยุวนุช สัตยสมบูรณ์; Kornganog Unjit; Bhusita Intaraprasong; Jutatip Sillabutra; Youwanuch Sattayasomboon; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
2554ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำระบบบริหารแบบ 4 ระบบของหัวหน้าหอผู้ป่วย และความเครียดในงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคเหนือภูษิตา อินทรประสงค์; พิชชากานต์ วิเชียรกัลยารัตน์; จรรยา ภัทรอาชาชัย; ชวลิต หมื่นนุช; Bhusita Intaraprasong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข; ภูษิตา อินทรประสงค์
2552คู่มือสังเกตและประเมินเพื่อพัฒนาการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อโดยยึดชุมชนเป้าหมายเป็นฐานภูษิตา อินทรประสงค์; วันเพ็ญ แก้วปาน; อาภาพร เผ่าวัฒนา; ปาหนัน พิชยภิญโญ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.
2553ค่านิยมของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรามาธิบดี ประเทศไทยสุพัตรา บุญเจียม; ภูษิตา อินทรประสงค์; จรรยา ภัทรอาชาชัย; สิระยา สัมมาวาจ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์; สุพัตรา บุญเจียม
2560ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตบริการสุขภาพที่ 5กษิรา โพรามาต; ภูษิตา อินทรประสงค์; ยุวนุช สัตยสมบูรณ์; จุฑาธิป ศีลบุตร; Kasira Poramat; Bhusita Intraprasong; Youwanuch Sattayasomboon; Jutatip Sillabutra; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ
2554ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายเพิ่มจำนวนร้านยาคุณภาพในส่วนภูมิภาค ปี 2552 ไปปฏิบัติของหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภครำไพพรรณ ศรีทิพงศ์; ภูษิตา อินทรประสงค์; จรรยา ภัทรอาชาชัย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน.; มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะแพทย์ศาสตร์.
2553ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานของสถานีอนามัยตามการรับรู้ของหัวหน้าสถานีอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทยบุญนริศ สายสุ่ม; ภูษิตา อินทรประสงค์; จรรยา ภัทรอาชาชัย; ชาญวิทย์ ทระเทพ; Bhusita Intaraprasong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
2551ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานและความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลภูษิตา อินทรประสงค์; ปนัดดา ปริยทฤฆ; สร้อยศิริ ทวีบูรณ์; Bhusita Intaraprasong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะทันตแพทยศาสตร์; ภูษิตา อินทรประสงค์
2552รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552ภูษิตา อินทรประสงค์; วันเพ็ญ แก้วปาน; จรรยา ภัทรอาชาชัย; จุฑาธิป ศีลบุตร; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.
2551รายงานผลการประเมินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับข้าราชการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจำแนกตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ สำหรับผู้มีสิทธิสวัสดิการข้าราชการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครภูษิตา อินทรประสงค์; วันเพ็ญ แก้วปาน; อาภาพร เผ่าวัฒนา; ปาหนัน พิชยภิญโญ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.; สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Nov-2551รายงานผลการประเมินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับข้าราชการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจำแนกตามโครงการฯภูษิตา อินทรประสงค์; วันเพ็ญ แก้วปาน; อาภาพร เผ่าวัฒนา; ปาหนัน พิชยภิญโญ
2551รายงานผลการประเมินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับข้าราชการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจำแนกตามโครงการฯ : ภาคผนวกภูษิตา อินทรประสงค์; วันเพ็ญ แก้วปาน; อาภาพร เผ่าวัฒนา; ปาหนัน พิชยภิญโญ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.; สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2551รายงานภาพรวมผลการประเมินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับข้าราชการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติภูษิตา อินทรประสงค์; วันเพ็ญ แก้วปาน; อาภาพร เผ่าวัฒนา; ปาหนัน พิชยภิญโญ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2554รายงานวิจัยเรื่องสถานการณ์ทำงานและสุขภาวะของอาจารย์พยาบาลไทยที่ปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาพยาบาลภายหลังเกษียณอายุราชการเขตภาคกลางและภาคตะวันออกวันเพ็ญ แก้วปาน; ภูษิตา อินทรประสงค์; สุรินธร กลัมพากร; อาภาพร เผ่าวัฒนา; ปาหนัน พิชยภิญโญ; เปรมวดี คฤหเดช; ประกาย จิโรจน์กุล; ยุวดี ลีลักขณาวีระ; ยุวดี วิทยพันธุ์; Wonpen   Kaewpan; Bhusita Intaraprasong; Surintorn  Kalampakorn; Arpaporn  Powwattana; Panan Pitchayapinyo; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข.