Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 47  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การจัดทําแผนงานโครงการสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพในงานสาธารณสุข ตามหลักการจัดทําโครงการแบบตารางเหตุผลสัมพันธ์มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; Manirat Therawiwat; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2561การประยุกต์ทฤษฎีปัญญาสังคม เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองขวัญฉัตร์ ภิวัฒน์พงษ์กุล; มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; Kwannchat Piwatphungkul; Manirat Therawiwat; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2562การประยุกต์ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเพื่อป้องกันการเสพยาบ้าซ้ำของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดชัชชฎาภร พิศมร; ขวัญเมือง แก้วดาเกิง; มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; Chatchadaporn Pissamorn; Kwanmuang Kaeodumkoeng; Manirat Therawiwat; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2559การประยุกต์แบบจำลองข่าวสาร แรงจูงใจ และทักษะพฤติกรรมในการรับประทานยาของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลโพธารามจังหวัดราชบุรีศิริรัตน์ นาคงาม; มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; นิรัตน์ อิมามี; Sirirat Narkngam; Manirat Therawiwat; Nirat Imamee; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2558การประเมินผลโครงการสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพมณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2560การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นเรื่อง การป้องกันภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดแดง บริเวณขาหนีบ ในผู้ป่วยที่ได้รับการสวนหัวใจภควลัญช์ เพสอุน; มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; นิรัตน์ อิมามี; Pakawarun Pasaoun; Manirat Therawiwat; Nirat Imamee; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2554การมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย จังหวัดสุพรรณบุรีกรุณภรณ์ หมวกกุล; นิรัตน์ อิมามี; มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; สุภาวดี บุญชื่น; Karunaphon Maugkul; Nirat Imamee; Manirat Therawiwat; Supawadee Boonchuen; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาปรสิตวิทยา
2554การรับรู้ความสามารถตนเอง การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย ของสมาชิกชมรมผู้สู้งอาย จังหวัดกาญจนบุรีนุชเนตร บุญมั่น; มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; นิรัตน์ อิมามี; สุปรียา ตันสกุล; Nuchanet Boonman; Manirat Therawiwat; Nirat Imamee; Supreya Tansakul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2554การรับรู้ความสามารถตนเองและการสนับสนุนทางสังคมกับการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจังหวัดสระแก้วพรพิมล ว่องไว; นิรัตน์ อิมามี; มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; มันทนา ประทีปะเสน; Pornpimon Wongwai; Nirat Imamee; Manirat Therawiwat; Mandhana Pradipasa; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา
2556การวางแผนงานโครงการสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพมณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; นิรัตน์ อิมามี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์.
2554ความรู้ เจตคติและพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลราชวิถีอรวรรณ สมุทรวินิจพันธ์; มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; Orawan Samutvinitphan; Manirat Therawiwat; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2554ความรู้ทักษะและความพึงพอใจในการดำเนินงานงานสุขศึกษา ตามมาตรฐานงานสุขศึกษาของบุคคลากรในสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; นิรัตน์ อิมามี; สุดาพร ดำรงวานิช; Manirat Therawiwat; Nirat imamee; Sudaporn Dramrongvanit; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2554ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเอง การสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษาอังกฤษ มีจักร; มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; นิรัตน์ อิมามี; อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์; Angkrit Meejak; Manirat Therawiwat; Nirut Imamee; Acharaporn Seeherunwong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์; โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
2555ดัชนีวัดความสําเร็จของแผนงานโครงการสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพตามหลักการจัดทําโครงการแบบตารางเหตุผลสัมพันธ์มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; Manirat Therawiwat; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2557ประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมวันวิสาข์ บัวลอย; มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; ภรณี วัฒนสมบูรณ์; นิรัตน์ อิมามี; Wunwisa Bualoy; Manirat Therawiwat; Poranee Vathanasomborn; Nirat Imamee; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2550ประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อป้องกันไข้หวัดนก อ.เมือง จ.นครสวรรค์มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; ประสิทธ์ิ นิมสุวรรณ์; นิรัตน์ อิมามี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2561ประสิทธิผลของโปรแกรมเพศศึกษาและการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนของ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดสุพรรณบุรีอ่อนนุช หมวดคูณ; มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; ขวัญเมือง แก้วดำเกิง; นิรัตน์ อิมามี; Onnuch Moudkoon; Manirat Therawiwat; Kwanmuang Kaeodumkoeng; Nirat Imamee; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์. สาขาสาธารณสุขศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
2556ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน จังหวัดภูเก็ตเมธินี แหล่งหล้าเลิศสกุล; นิรัตน์ อิมามี; มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; ธราดล เก่งการพานิช; Nirat Imamee; Manirat Therawiwat; Tharadol Kengganpanich; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์
2556ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการตนเองเพื่อควบคุมความดันโลหิต ของผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงพัชรียา สีห์จักร์; มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; นิรัตน์ อิมามี; มันทนา ประทีปะเสน; Patchareeya Seijak; Manirat Therawiwat; Nirat Imamee; Mandhana Pradipasen; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา
2558ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2ศิริพร นิธิวัฒน์; สุปรียา ตันสกุล; มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; นิรัตน์ อิมามี; Siriporn Nitiwat; Supreya Tansakul; Manirat Therawiwat; Nirat Imamee; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี