Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะทันตแพทยศาสตร์. หน่วยบริหารความเสี่ยง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2561ความคาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของผู้มารับบริการ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลวรัญญา เขยตุ้ย; ชัญญานุช ทิวะสิงห์; วลัยพร ราชคมน์; Warunya Kheytui; Chunyanuch Tiwasingh; Walaiporn Ratchakom; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะทันตแพทยศาสตร์. หน่วยบริหารความเสี่ยง
2559ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจุฑาภรณ์ คำโยค; วลัยพร ราชคมน์; วรัญญา เขยตุ้ย; Chuthaporn Khamyok; Walaiporn Ratchakom; Warunya Kheytui; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะทันตแพทยศาสตร์. หน่วยบริหารความเสี่ยง
2561งานวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลรายงานอุบัติการณ์ ประจำปี งบประมาณ 2560 ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจุฑาภรณ์ คำโยค; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะทันตแพทยศาสตร์. หน่วยบริหารความเสี่ยง
2561ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับบริการทางทันตกรรม จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลศรัณยา ณัฐเศรษฐสกุล; วลัยพร ราชคมน์; วรัญญา เขยตุ้ย; Sarunya Natthasetsakul; Walaiporn Ratchakom; Warunya Kheytui; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะทันตแพทยศาสตร์. หน่วยบริหารความเสี่ยง; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะทันตแพทยศาสตร์. ส่วนประสานงานคุณภาพโรงพยาบาล