Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การเปรียบเทียบผลการสอนด้วยสื่อวีดิทัศน์กับภาพพลิกต่อความรู้ และความวิตกกังวลของมารดาในการดูแลผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการสวนหัวใจอรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์; Arunrat Srichantaranit; ปวีณา จึงสมประสงค์; Paweena Chungsomprasong; ชดชนก วิจารสรณ์; Chodchanok Vijarnsorn; วิภารัตน์ สุขทองสา; Wiparat Sukthongsa; นวลจันทร์ อุดมพงศ์ลักขณา; Nuanchan Udomponglukana; ชญานี จตุรชัยเดช; Chayanee Jaturachaidech; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2564ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ดูแล กับพฤติกรรมการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียวน้ำฝน แว้นแคว้น; อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์; วนิดา เสนะสุทธิพันธุ์; Namphon Waencwaen; Arunrat Srichantaranit; Wanida Sanasuttipun; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2561ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และอุปสรรค กับพฤติกรรมของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเด็กแบบประคับประคองจินตนา เทพเสาร์; Jintana Thepsaw; สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง; Sudaporn Payakkaraung; วนิดา เสนะสุทธิพันธุ์; Wanida Sanasuttipun; อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์; Arunrat Srichantaranit; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2559คู่มือนวัตกรรมเพื่อเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาภาวรรณ หนูคง; สมสิริ รุ่งอมรรัตน์; ยุวดี พงษ์สาระนันทกุล; พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม; สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง; ปิยะธิดา นาคะเกษียร; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2554ประสบการณ์ความเจ็บปวดของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมวัชรี วรากุลนุเคราะห์; Watcharee Waragulnukroh; สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง; Sudaporn Payakkaraung; วิลาวัณย์ อาชวกุลเทพ; Wilawan Achawakulthep; ลักษณา บุญประคอง; Luksana Bunprakong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลศิริราช. งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ
2554ประสิทธิผลของการจัดท่านอนตามแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกต่อค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการหายใจและระยะเวลาในการหย่าเครื่องช่วยหายใจในทารกเกิดก่อนกําหนดมณีรัตน์ รุ่งทวีชัย; Maneerat Roongtaweecha; ฟองคํา ติลกสกุลชัย; Fongcum Tilokskulchai; กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์; Kannikar Vichitsukon; ไล เลิศธรรมเทวี; Wilai Lerthamtewe; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; จังหวัดนครปฐม. โรงพยาบาลนครปฐม. พยาบาลชํานาญการ
2564ปัจจัยทำนายการควบคุมอาการของโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในเด็กวัยเรียนจารุวรรณ ไทยบัณฑิต; อาภาวรรณ หนูคง; อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์; Jaruwan Thaibandit; Apawan Nookong; Arunrat Srichantaranit; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของวัยรุ่นโรคธาลัสซีเมียจิรกานต์ พันธ์ฤทธิ์ดํา; Jirakan Punriddum; วนิดา เสนะสุทธิพันธุ์; Wanida Sanasuttipun; พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม; Parnnarat Sangperm; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2562ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในการสื่อสารกับผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้ายและครอบครัวพวงเพชร แก้วหาญ; อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์; วนิดา เสนะสุทธิพันธุ์; Poungpet Geawhan; Arunrat Srichantaranit; Wanida Sanasuttipun; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2555ผลของการให้ข้อมูลแบบรูปธรรม-ปรนัยต่อความวิตกกังวลและการมีส่วนร่วมของบิดามารดาในการดูแลบุตรที่ได้รับการรักษาในหอผู้ป่วยเด็กวิกฤตอลงกรณ์ อักษรศรี; Alongkorn Aksornsri; วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์; Wanlaya Thampanichawat; ไข่มุกข์ วิเชียรเจริญ; Kaimook Wichiencharoen; พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม; Parnnarat Sangperm; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2561ผลของโปรแกรมกระตุ้นน้ำนมต่อปริมาณน้ำนมและระยะเวลาที่มารดามีน้ำนมเพียงพอสําหรับทารกในมารดาทารกเกิดก่อนกําหนดที่ผ่าตัดคลอดกนกพร เอื้ออารีย์กุล; Kanokporn Auaareekul; พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม; Parnnarat Sangperm; สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง; Sudaporn Payakkaraung; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2554ผลของโปรแกรมการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้านต่อพฤติกรรม การจัดการสิ่งแวดล้อมของผู้ดูแลเด็กโรคหืดนันทวัน ขวัญสุข; Nuntawan Khwansuk; อาภาวรรณ หนูคง; Apawan Nookong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2562ผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้และการปฏิบัติของผู้ดูแลในการดูแลเด็กโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันอรวรรณ หล้าสวัสดิ์; สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง; พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม; Orawan Lasawad; Sudaporn Payakkaraung; Parnnarat Sangperm; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2562ผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อของผู้ดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาววัยก่อนเรียนเพ็ญพร อยู่เย็น; วนิดา เสนะสุทธิพันธุ์; อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์; Penporn Yooyen; Wanida Sanasuttipun; Arunrat Srichantaranit; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2554ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรู้และการรับรู้สมรรถนะของตนเองต่อการรับรู้สมรรถนะในการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดชนิดไม่เขียวของผู้ดูแลแพรวดาว พันธุรัตน์; Prawdao Panturut; วนิดา เสนะสุทธิพันธุ์; Wanida Sanasuttipun; ทัศนี ประสบกิตติคุณ; Tassanee Prasopkittikun; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
2564รูปแบบการพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนแห่งหนึ่งสังกัดกรุงเทพมหานครยุวดี พงษ์สาระนันทกุล; สมสิริ รุ่งอมรรัตน์; อาภาวรรณ หนูคง; ลัดดาวัลย์ ทรัพย์เจริญมาก; Yuwadee Pongsaranuntakul; Somsiri Rungamornarat; Apawan Nookong; Laddawan Supchareonmak; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์