Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2017An Integrative Review of Breastfeeding among Adolescent Mothers: An Ecological Model Approachศศิธารา น่วมภา; Sasitara Nuampa; ฟองคํา ติลกสกุลชัย; Fongcum Tilokskulchai; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
2559การดูแลต่อเนื่องหัวใจในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการผดุงครรภ์เอมพร รตินธร; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
2563การนวดเต้านมเพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : การปฏิบัติพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ศศิธารา น่วมภา; พรนภา ตั้งสุขสันต์; วาสนา จิติมา; กันยรักษ์ เงยเจริญ; Sasitara Nuampa; Pornnapa Tangsuksan; Vasana Jitima; Gahnyarak Nguycharoen; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
2560การพยาบาลสตรีระยะตั้งครรภ์ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
2560การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมความเสี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ การรับรู้ความเสี่ยงปัญหาสุขภาพทางเพศ และการปกป้องสุขภาพทางเพศของเยาวชนในสถานศึกษาปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง; Piyanun Limruangrong; วารุณี เกตุอินทร์; Varunee Ketin; รวมพร คงกําาเนิด; Roumporn Konggumnerd; ศิริอร สินธุ; Siriorn Sindhu; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์. การพยาบาลอนามัยชุมชน; จังหวัดเพชรบุรี. วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า
2557ความรุนแรงต่อสตรี : บทวิเคราะห์และสรุปจากหลักฐานทางการวิจัยนันทนา ธนาโนวรรณ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
2562บทบาทของพ่อ แม่ ผู้ปกครองในการสื่อสารเรื่องเพศกับลูกจรรยา จันทร์ผ่อง; Janya Chanphong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
2564ประสบการณ์ของผู้หญิงที่มีภาวะมีบุตรยากเสาวรส แพงทรัพย์; เอมพร รตินธร; รุ่งทิพย์ กาศักดิ์; พรทิพย์ คณานับ; Saowaros Pangzup; Ameporn Ratinthorn; Rungtip Kasak; Porntip Cananub; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
2554ประสิทธิผลการสอนโดยการสังเคราะห์ความรู้จากข้อมูลเชิงประจักษ์ในนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดลยุวดี วัฒนานนท์; Yuwadee Wattananon; วชิรา วรรณสถิตย์; Vachira Vonnasathid; วาสนา จิติมา; Vassana Jithima; บุญมี วัฒนานนท์; Boonmee Wattananon; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะวิทยาศาสตร์. ภาควิชาคณิตศาสตร์
2564ปัจจัยทำนายด้านความรู้ ทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมต่อความตั้งใจในการใช้การคุมกำเนิดระยะยาวในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นครรภ์แรกพัชราวรรณ เครื่่องแก้ว; วรรณา พาหุวัฒนกร; ฤดี ปุงบางกะดี่; Phatcharawan Kruangkaew; Wanna Phahuwatanakorn; Rudee Pungbangkadee; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
2563ปัจจัยทำนายน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นในขณะตั้งครรภ์ของสตรีที่มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนพรนิภา ดีมงคล; ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง; วรรณา พาหุวัฒนกร; ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร; Pornnipa Deemongkol; Piyanun Limruangrong; Wanna Phahuwatanakorn; Dittakarn Boriboonhirunsarn; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
2561ปัจจัยทํานายการเกิดทารกแรกเกิดน้ําหนักน้อยในสตรีตั้งครรภ์ที่ฝากครรภในคลินิกตั้งครรภ์วัยรุ่นปิยาภรณ์ ล่าฟ้าเริงรณ; Piyaporn Lahfahroengron; เอมพร รตินธร; Ameporn Rathinthorn; ฤดี ปุงบางกะดี่; Rudee Pungbankadee; ภัทรวลัย ตลึงจิตร; Pattarawalai Talungchit; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2557ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์สุชาดา เตชวาทกุล; Suchada Techawathakul; เอมพร รตินธร; Ameporn Ratinthorn; ฉวีวรรณ อยู่สําราญ; Chaweewan Yusamran; ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร; Dittakarn Boriboonhirunsarn; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา; วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
2557ปัจจัยและผลกระทบจากการตั้งครรภ์ซ้ำของสตรีวัยรุ่นไทย: กรณีศึกษาในกรุงเทพมหานครฤดี ปุงบางกะดี่; Rudee Pungbangkadee; เอมพร รตินธร; Ameporn Ratinthorn; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
2562ผลของการสัมผัสแบบเนื้อแนบเนื้อระหว่างมารดาและทารกภายหลังคลอดโดยเร็วต่อประสิทธิภาพการดูดนมของทารกและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนานหนึ่งเดือนกรกนก เกื้อสกุล; นิตยา สินสุกใส; วรรณา พาหุวัฒนกร; วิทยา ถิฐาพันธ์; Kornkanok Kuesakul; Nittaya Sinsuksai; Wanna Phahuwatanakorn; Vitaya Titapant; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
2554ศัพท์สูติ-นรีเวชสุนีย์ สุนทรมีเสถียร; นัยนา แขดกิ่ง; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
2560อิทธิพลของความรู้ ทัศนคติ การสื่อสารเรื่องเพศ การใช้สารเสพติดและสื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศต่อการมีเพศสัมพันธ์ในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทิติยา กาวิละ; Thitiya Kawila; นันทนา ธนาโนวรรณ; Nanthana Thananowan; ฉวีวรรณ อยู่สําาราญ; Chaweewan Yusamran; พวงเพชร เกษรสมุทร; Phuangphet Kaesornsamut; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์