Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การนำแนวทางการส่งเสริมโภชนาการไปใช้ในเด็กก่อนวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสมสิริ รุ่งอมรรัตน์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2559การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูงสมสิริ รุ่งอมรรัตน์; สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง; วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์; วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2559การพยาบาลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์อรพรรณ โตสิงห์; พรสินี เต็งพานิชกุล; ธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง; ณัฐมา ทองธีรธรรม; อรพรรณ โตสิงห์; พรสินี เต็งพานิชกุล; ธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง; ณัฐมา ทองธีรธรรม; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2558การวิเคราะห์เบื้องต้นวิทยานิพนธ์สาขาการพยาบาลเด็กทัศนี ประสบกิตติคุณ; Tassanee Prasopkittikun; อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์; Arunrat Srichantaranit; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2554การศึกษานําร่องผลของโปรแกรมการสร้างพลังใจของผู้ดูแล ต่อการควบคุมเบาหวานที่บ้านในเด็กเบาหวานที่ควบคุมโรคไม่ดีศิริโสภา จรรยาสิงห์; Sirisopa Chunyasing; พรศรี ศรีอัษฎาพร; Pornsri Sriussadaporn; อาภาวรรณ หนูคง; Apawan Nookong; อัจฉรา เปรื่องเวทย์; Ochara Preungvate; สุภาวดี ลิขิตมาศกุล; Supawadee Likitmaskul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; โรงพยาบาลศิริราช. ฝ่ายการพยาบาล. งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2560การศึกษาเปรียบเทียบความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของบิดาทารกเกิดก่อนกำหนดที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิดตามการรับรู้ของบิดาและพยาบาลยศวิมล ถิ่นทิพย์; Yosawimol Thinthip; วนิดา เสนะสุทธิพันธุ์; Wanida Sanasuttipun; พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม; Parnnarat Sangperm; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2560ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ การรับรู้สมรรถนะตนเองของพยาบาล และอุปสรรคในการปฏิบัติการพยาบาลกับการปฏิบัติการพยาบาลด้านจิตสังคมสำหรับผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกาญจนา ครองธรรมชาติ; Kanjana Krongthammachart; อาภาวรรณ หนูคง; Apawan Nookong; กันยารัตน์ วงษ์เหมือน; Kanyarat Wongmuan; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2560คู่มือการฝึกโยคะสำหรับสามเณรกาญจนา ครองธรรมชาติ; กลิ่นชบา สุวรรณรงค์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2558คู่มือการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุดาภรณ์ พยัคฆเรือง; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2555ตำราการพยาบาลเด็กกรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์; ฉันทิกา จันทร์เปีย; ทัศนี ประสบกิตติคุณ; นงลักษณ์ จินตนาดิลก; บุญเพียร จันทวัฒนา; บัญจางค์ สุขเจริญ; พรรรรัตน์ เเสงเพิ่ม; ยุวดี พงษ์สาระนันทกุล; วนิดา เสนะสุทธิพันธ์ และคณะ; ศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์; ฟองคำ ติลกสกุลชัย; วิไล เลิศธรรมเทวี; สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง; พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม; อัจฉรา เปรื่องเวทย์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2560ประสบการณ์การพบอาการหอบของเด็กและกลวิธีในการจัดการอาการของผู้ดูแลเด็กโรคหืดที่มีความรุนแรงของอาการหอบแตกต่างกันกัลยา ประจงดี; Kanlaya Prajongdee; อาภาวรรณ หนูคง; Apawan Nookong; สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง; Sudaporn Payakkaraung; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2559ปัจจัยทำนายการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาลเด็กศศิวิมล ศิริรักษ์; Sasiwimon Siriruck; ทัศนี ประสบกิตติคุณ; Tassanee Prasopkittikun; อาภาวรรณ หนูคง; Apawan Nookong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2559ปัจจัยทำนายการปฏิบัติของพยาบาลเด็กในการดูแลโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลางจินดารัตน์ สมใจนึก; Jindarat Somjainuek; ทัศนี ประสบกิตติคุณ; Tassanee Prasopkittikun; อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์; Arunrat Srichantaranit; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2559ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการอ่อนล้าในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดจิราพร วงษ์สุวรรณ; Jiraporn Wongsuwan; วนิดา เสนะสุทธิพันธุ์; Wanida Sanasuttipun; นงลักษณ์ จินตนาดิลก; Nongluk Chintanadilok; จริยา ทะรักษา; Jariya Tarugsa; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2559ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของวัยรุ่นภายหลังได้รับการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกน้ำฝน ฤทธิภักดี; Namfon Rithipukdee; อาภาวรรณ หนูคง; Apawan Nookong; วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์; Walaya Thampanichawat; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2560ผลของการสอนเพศศึกษารอบด้านต่อความรู้และทักษะการสวมถุงยางอนามัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 2เบ็ญจมาศ โอฬารรัตน์มณี; Benjamat Olanratmanee; วีรยา จึงสมเจตไพศาล; Weeraya Jungsomjatepaisal; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2560ผลของโปรแกรมการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อปริมาณไรฝุ่น ความรู้ และพฤติกรรมของผู้ปกครองและบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กณฐมน สีธิแก้ว; Nathamon Seethikaew; อาภาวรรณ หนูคง; Apawan Nookong; สมสิริ รุ่งอมรรัตน์; Somsiri Rungamornrat; ณัฐ มาลัยนวล; Nut Malainual; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2554ผลของโปรแกรมการฝึกอบรมการนวดสัมผัสทารกต่อความรู้ และทักษะของพยาบาลวิไล เลิศธรรมเทวี; Wilai Lerthamtewe; สุดารัตน์ สุวรรณเทวะคุปต์; Sudarat Suwantawakup; ยุวดี พงษ์สาระนันทกุล; Yuwadee Pongsaranunthakul; อุดมญา พันธนิตย์; Udomya Puntanit; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2554ผลของโปรแกรมการพยาบาลที่เน้นระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมของมารดาในการดูแลบุตรที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจสมฤดี เลิศงามมงคลกุล; Somrude Lerdngammongkolkul; ไข่มุกข์ วิเชียรเจริญ; Kaimook Wichiencharoen; อาภาวรรณ หนูคง; Apawan Nookong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2560ผลของโปรแกรมการสอนเรื่องการให้ยาชนิดรับประทานหลังผ่าตัดหัวใจต่อความรู้และพฤติกรรมของผู้ดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดมัณฑนา ประชุมจิตร; Munthana Prachumchit; วนิดา เสนะสุทธิพันธุ์; Wanida Sanasuttipun; อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์; Arunrat Srichantaranit; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์