Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะวิศวกรรมศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 30  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ด้วยเทคนิค การวิเคราะห์ความสําคัญและผลการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมะลิวรรณ พฤฒารา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะวิศวกรรมศาสตร์
-การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการฝึกการได้ยินสำหรับการปรับปรุงทักษะการฟังในเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินรัชนก สิริโชคสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2562คู่มือการปฏิบัติงานระบบจองห้องประชุม สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ผู้อนุมัติและผู้ดูแลระบบ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมะลิวรรณ พฤฒารา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะวิศวกรรมศาสตร์
-จับใจ : ระบบหุ่นยนต์โต้ตอบเพื่อเฝ้าระวังผู้มีภาวะซึมเศร้าบนเครือข่ายสังคมกลกรณ์ วงศ์ภาติกะเสรี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะวิศวกรรมศาสตร์
-ชุดหุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้สื่อสารปัณรสี ฤทธิประวัติ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะวิศวกรรมศาสตร์
-ชุดไบโอตินไพรเมอร์สำหรับตรวจวัดปริมาณเชิ้อฮิวแมนแปปปิโลมาไวรัสชนิด 16จำรัส พร้อมมาส; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะวิศวกรรมศาสตร์
-ซอฟแวร์สำหรับอุปกรณ์ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยสัญญาณสมองเพื่อผู้พิการทางกายภาพยศชนัน วงศ์สวัสดิ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะวิศวกรรมศาสตร์
-บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มสำเร็จรูปพร้อมด้ามจับรวิน ระวิวงศ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2554ประวัติศาสตร์บอกเล่า วิศวะมหิดล : นายช่างของแผ่นดินรวิน ระวิวงศ์; วเรศรา วีระวัฒน์; อภิญญา บัวสรวง; พรทิพย์ อุศุภรัตน์; วีระพงศ์ มีสถาน; ตรีพจน์ เกลียวสัมพันธ์; พะเยาว์ สุจริต; สมชาย สุวรรณปรีชา; วนิดา ฤทธิ์คำรพ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2547ผลของข้อมูลข่าวสารต่อทัศนคติและพฤติกรรมการใช้รถยนต์ส่วนตัวสมชาย ปฐมศิริ; ไชยรัตน์ หวังพัฒนะวงศ์; ประวีณ สุวรรณภักดี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะวิศวกรรมศาสตร์
-ภาชนะปลดและบรรจุเข็มและกระบอกฉีดยาใช้แล้วรวิน ระวิวงศ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะวิศวกรรมศาสตร์
-ระบบปฏิบัติการเพื่อติดตามประสิทธิภาพของกระบวนการคิดของสมองเพื่อเป็นเครื่องมือคัดกรองโรคสมองเสื่อมโดยใช้อุปกรณ์อัจฉริยะ (TABLET) เป็นเครื่องมือหลักในการติดตามผลพรภพ นัยเนตร; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะวิศวกรรมศาสตร์
-ระบบออกกำลังกายอัจฉริยะปัณรสี ฤทธิประวัติ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะวิศวกรรมศาสตร์
-วงจรกรองกระแสฮาร์มอนิกส์ลำดับศูนย์ชัชวาลย์ เยรบุตร; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะวิศวกรรมศาสตร์
-หุ่นยนต์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าแบบเคลื่อนที่รอบแกนอ้างอิงแกนเดี่ยวจักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะวิศวกรรมศาสตร์
Jun-2008องค์ประกอบของของเสียจากการก่อสร้างและรื้อถอนจากสถานที่กองเก็บธัชวีร์ ลีละวัฒน์; อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย; อุษณีย์ อุยะเสถียร; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะวิศวกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
-อุปกรณ์จัดเก็บพร้อมจัดส่งชิ้นงานเหลี่ยมรูปตัวยูสิทธิพันธุ์ ตัณฑวิรุฬห์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะวิศวกรรมศาสตร์
-อุปกรณ์บำบัดแขนและระบบการทำงานของอุปกรณ์นั้นเซง เลิศมโนรัตน์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะวิศวกรรมศาสตร์
-อุปกรณ์บำบัดแขนและระบบการทำงานของอุปกรณ์โดยใช้แถบสีเป็นตัวช่วยเซง เลิศมโนรัตน์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะวิศวกรรมศาสตร์
-อุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องป้อนแรงกลับเสมือนโนวินฟอลคอนเพื่อการบำบัดและฟื้นฟูกล้ามเนื้อปัณรสี ฤทธิประวัติ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะวิศวกรรมศาสตร์