Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 36  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
-Journal of Applied Animal Science (JAAS)มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์
-VSMU – CSR display 2012สุขฤทัย บุญมาไสว; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์
2556การประเมินหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2541 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลศิริกาญจน์ เรืองเอกลักษณ์; ปานวาด ปรียานนท์; นงลักษณ์ ปราบใหญ่; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์
2556การประเมินหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2541 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลศิริกาญจน์ เรืองเอกลักษณ์; ปานวาด ปรียานนท์; นงลักษณ์ ปราบใหญ่; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์
2562การวัดระดับทัศนคติและระดับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพของบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลสุพัตรา ชาวสวน; Supattra Chowsuan; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์
2551การศึกษาประสิทธิภาพของสารเคมีที่มีผลต่ออัตราการฟักไข่ของปลาหมอสีมาลาวี (Aulonocara sp.)หทัยวรรณ เกิดพงษ์บุญโชติ; นิสิตา เผือกนาโพธิ์; พัชรินทร์ ปริยวรวงศ์; วรัญญา ชาคริตบุษบง; วรรณา ศิริมานะพงษ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์
2551การศึกษาผลของ Doxapram hydrochloride ต่อ Laryngeal function เมื่อใช้ยาสลบ Tiletamine-Zolazepam (Zoletil®) เพื่อประเมินการทำงานของ Larynx ในสุนัขกนกอร เอื้อเกษมสิน; กมล ตันติวรถาวร; รุ่งทิวา ศิริมุจลินท์; พิงพล จรูญรัตน์; วลาสินี มูลอามาตย์; รวงรัตน์ พุทธิรงควัตร; มธุรวันต์ ทัฬหิกรณ์; พรรณพงา แสงสุริยะ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์
2552การศึกษาผลของกลิ่นที่ปนเปื้อนในอาหารที่มีผลต่อการกินได้ของกุ้งขาวแวนนาไมพัฒนพล ขยันสำรวจ; ทศวัฒน์ พุทธจักร; พรรษประภา จันทร์ดี; สิรินทรา ศิริวิสูตร; วรรณา ศิริมานะพงษ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์
2554การศึกษาพฤติกรรมด้านการเรียนของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงปานวาด ปรียานนท์; นงค์ลักษณ์ ปราบใหญ่; รุ่งโรจน์ โอสถานนท์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์
2551การศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาในการเหนื่ยวนำให้เกิดการสลบ พฤติกรรมการสลบและการฟื้นสลบในปลาการ์ตูนแดง (Amphiprion rubacinctus) โดยใช้น้ำมันกานพลู (Clove oil) ที่มีความเข้มข้นต่างๆกฤษณา อยู่ยง; แพรวพร ไทยจงรักษ์; สุพณิช์สา พิพัฒน์เจษฎากุล; อุษา แสงนวกิจ; วรรณา ศิริมานะพงษ์; Kritsana Yuyong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์
2557การสำรวจความชุกพยาธิภายในทางเดินอาหารของโคเนื้อ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีวิษณุ วงษ์สว่าง; สุวรรณา แสนยุติธรรม; เชาวลิต นาคทอง; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์
2557การสำรวจแมลงวันคอกสัตว์ Stomoxys spp. (Diptera: Muscidae) บริเวณคอกม้า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐมธนาวลี หมั่นเทียนติพันธ์; นุชนารถ ใช้บางยาง; ทิฆเวท เวฬุวนารักษ์; ปุญญพัฒน์ เศษวิสัย; ธนศักดิ์ ช่างบรรจง; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์
2559การเปรียบเทียบผลของ Bupivacaine Lidocaine and Xylazine สำหรับระงับความเจ็บปวด ระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยวิธีการฉีดเข้าช่องไขสันหลังส่วน Lumbosacral ในวัวพันธุ์ผสมพื้นเมืองเชาวลิต นาคทอง; ธัญญาภรณ์ โห้มาต; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์
2556การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่รับเข้าศึกษาในระบบโควตาและระบบกลางในปีการศึกษา 2553นงลักษณ์ ปราบใหญ่; ปานวาด ปรียานนท์; ศิริกาญจน์ เรืองเอกลักษณ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์
2556การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่รับเข้าศึกษาในระบบโควตาและระบบกลางในปีการศึกษา 2553นงลักษณ์ ปราบใหญ่; ปานวาด ปรียานนท์; ศิริกาญจน์ เรืองเอกลักษณ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์
2552การใช้วัคซีนไข้หวัดนกในสัตว์ปีก และการกลายพันธุ์ของเชื่อไข้หวัดนกอนุวัตน์ วิรัชสุดากุล; กำลัง ชุมพลบัญชร; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์
2553การใช้วัสดุชีวภาพเพื่อช่วยในการสร้างกระดูกทดแทนในสุนัขพิงพล จรูญรัตน์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์
2563ข้อมูลและคำแนะนำเบื้องต้นสำหรับเจ้าของแมวและผู้ใกล้ชิดกับแมวมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์
2557ความชุกทางซีรั่มของการติดเชื้อบรูเซลลาในโคเนื้อ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีวิษณุ วงษ์สว่าง; สุวรรณา แสนยุติธรรม; เชาวลิต นาคทอง; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์
2553ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารและเมตาบอลิสมในโคจิตรกมล ธนศักดิ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์