Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 74  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
-CFPack ซอฟแวร์อย่างง่ายเพื่อการวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์บรรจุภัณฑ์ สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม (กล่องกระดาษลูกฟูก พลาสติก แก้ว และอะลูมิเนียม)สุพพัต ควรพงษากุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
-DVD ดร.สมาร์ทพิฆาตโรคอ้วนชุติมา ศิริกุลชยานนท์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2557Relationship between Leadership Behaviors and JobSatisfaction among Nurses in Hospitals of South KordofanState, SudanWaleed Ali Ahmed Mohammed; Charuwan Tadadej; จารุวรรณ ธาดาเดช; Wirin Kittipichai; วิริณธิ์ กิตติพิชัย; Krit Pongpirul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์; Sudan. South Kordofan State. Ministry of Health; Thailand. Mahidol University. Faculty of Public Health; Thailand. Chulalongkorn University. Faculty of Medicine; USA. Baltimore. Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health
2563Social Distancing คืออะไร ต้องอยู่ห่างกันแค่ไหนถึงจะไม่ติดไวรัส Covid-19มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2563การปฏิบัติตนเมื่อต้องเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2564การปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของพนักงานบริการสถานีขนส่งสายใต้รัตนาพร ฉัตรมงคล; วัลลีรัตน์ พบคีรี; ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2563การรับรู้การดำเนินงานตามนโยบายโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ของพยาบาลสถาบันโรคทรวงอกอิศรา หมีพลัด; Isara Meeplad; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2563การละเมิดกฎหมายด้านการโฆษณาและการส่งเสริมการขายตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบภัทรรัช เทศถนอม; Phatthararat Tettanom; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
Dec-2545การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลภูษิตา อินทรประสงค์; สุคนธา คงศีล; วรรณภา สุมิรัตนะ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
Aug-2550การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมและต้นทุนการผลิตบัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2549สุคนธา คงศีล; ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ; นภาพร ม่วงสกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
Sep-2552การศึกษาสถานการณ์ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ความต้องการ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอุทัย สุดสุข; พิทยา จารุพูนผล; ประยูร ฟองสถิตย์กุล; จรัล เกวลินสฤษดิ์; สัมฤทธิ์ จันทราช; จรรยา เสียงเสนาะ; พัชราพร เกิดมงคล; ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ; วิจารณ์ คหัฏฐา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2551การศึกษาองค์ความรู้และรูปแบบกิจกรรมกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด)อาภาพร เผ่าวัฒนา; ภูษิตา อินทรประสงค์; วันเพ็ญ แก้วปาน; ปาหนัน พิชยภิญโญ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2563การอยู่บ้านอย่างปลอดภัยให้ห่างไกลจาก Covid-19มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
Jan-2549การออกแบบการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณโดยอาศัยความจำเป็นทางสุขภาพเป็นบรรทัดฐานรวมถึงการประเมินสัดส่วนงบประมาณด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเปรียบเทียบกับงบประมาณทั้งหมด (ระยะที่ 1) เรื่องปัจจัยที่ใช้เป็นตัวแปรในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสุคนธา คงศีล; สุขุม เจียมตน; วรรณพร โมเรนแด็ก; ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ; วิไลลักษณ์ วิสาสะ; บุษบา สงวนประสิทธิ์; พีระ ครึกครื้นจิตร; กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2553ข้อเสนอการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกจากความตกลงทางการค้าทั่วไปฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2563ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) วิธีป้องกันตัวเองและสังคมจากโรคติดต่อโควิด-19 (COVID-19)มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2563ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ในการป้องกันตนเองของประชาชนมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2554ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการเป็นเบาหวานกับระดับความรุนแรงของการเกิดโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันในผู้ป่วยไทยที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2เกศศิริ วงษ์คงคำ; Kessiri Wongkongkam; อรพรรณ โตสิงห์; OrapanThosingha; เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์; Ketsarin Utriyaprasi; Barbara Riegel; เฉนียน เรืองเศรษฐกิจ; Chanean Ruangsetakit; ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม; Chukiat Viwatwongkasem; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2556ความสุขในการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับปฐมภูมิ จังหวัดสมุทรปราการอภิศฎา แก้วมีศรี; จารุวรรณ ธาดาเดช; ปิยะธิดา ขจรชัยกุล; ปรารถณา สถิตย์วิภาวี; ขวัญเมือง แก้วดำเกิง; Aphisada Kaewmeesri; Charuwan Tadadej; Piyatida Khajornchaikul; Pratana Satitvipawee; Kwanmuang Kaeodumkoeng; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2545คุณภาพการจัดบริการในงานผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามการรับรู้ของผู้ป่วย : กรณีศึกษาในจังหวัดภาคกลางของประเทศไทยวันเพ็ญ แก้วปาน; พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ; สมพร เตรียมชัยศรี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์