Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 84  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2542Epi Info 6.04: กับการจัดการข้อมูลสาธารณสุขธราดล เก่งการพานิช; มณฑา เก่งการพานิช; ตุ๋ย ยังน้อย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.
2550กระบวนทัศน์ใหม่ของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมประสิทธิ์ ลีระพันธ์; ธราดล เก่งการพานิช; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.
2529การควบคุมฝุ่นละอองประมุข โอศิริ; สันติ ชาญสันตินุกูล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.
2523การดูแลและโรคในลิงบุญเยี่ยม เกียรติวุุฒิ; องุ่น เกียรติวุฒิ; ประโยชน์ ตันติเจริญยศ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.
2538การตลาดของโรงพยาบาลเอกชนใน กทม. พ.ศ. 2537วิศิษฏ์ พิชัยสนิธ; สมชาติ โตรักษา; พงษ์ศักดิ์ วิทยากร; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.
2525การทดสอบสื่อชนิดต่างๆประภาเพ็ญ สุวรรณ; สวิง สุวรรณ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.
2549การทบทวนและวิเคราะห์ทิศทางการวิจัยการควบคุมยาสูบของประเทศไทย พ.ศ. 2519-2549มณฑา เก่งการพานิช; ลักขณา เติมศิริกุลชัย; สาโรจน์ นาคจู; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.
2542การปฏิรูประบบการสาธารณสุขเพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้าในศตวรรษที่ 21ดุษณี สุทธปรียาศรี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.
2551การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น: การมีส่วนร่วมของครอบครัว โรงเรียน และชุมชนอาภาพร เผ่าวัฒนา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.
2551การป้องกันและควบคุมมลพิษพัฒนา มูลพฤกษ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.
2546การพัฒนาความมั่นคงด้านสุขภาพในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคมและผู้ใช้แรงงานสุนีย์ ละกำปั่น; สุจินดา จารุพัฒน์; อาภาพร เผ่าวัฒนา; ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.
2548การพัฒนาพลังเครือข่ายยุติธรรมชุมชนชะนวนทอง ธนสุกาญจน์; ฉัตรลดา กาญจนสุทธิแสง; วิมล โรมา; มุกดา สำนวนกลาง; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.
2534การพัฒนาแบบยั่งยืนบุญเยี่ยม ตระกูลวงษ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.
2538การมีส่วนร่วมของตัวแทนชุมชนเขตเมือง ในการเผยแพร่ความรู้โรคเอดส์สุรีย์ จันทรโมลี; สมจิตต์ สุพรรณทัสน์; ชาญชัย ยามะรัต; วรพรรณ รุ่งศิริวงศ์; รุ่งโรจน์ พุ่มริ้ว; เฉลิมพล ตันสกุล; สุปรียา ตันสกุล; ชนิณัฐ วโรทัย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.
2537การวิจัยระบบสาธารรสุขและการวิจัยระบบเดี่ยวดุษณี สุทธปรียาศรี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.
2525การวินิจฉัยชุมชนชนินทร์ เจริญกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.
2532การวิเคราะห์สภาพการณ์ทางสาธารณสุขและพฤติกรรมการแสวงหาแหล่งพึ่งพาของประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา 2531เทพนม เมืองแมน; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.
2530การศึกษาคุณภาพปริมาณและพฤติกรรมการใช้น้ำดื่มของชุมชนชาวไทยในชนบทพิชิต สกุลพราหมณ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.
2519การศึกษาบทบาทของพยาบาลสาธารณสุขและประสิทธิภาพในการชักจูงให้ประชาชนมารับบริการวางแผนครอบครัวเพ็ญศรี สุโรจน์; บุญเลิศ เลี้ยงประไพ; สนอง สกุลพราหมณ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.
2540การศึกษาพฤติกรรมและเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในกลุ่มเยาวชน แม่บ้าน และคนงานในโรงงานประภาเพ็ญ สุวรรณ; วสันต์ ศิลปสุวรรณ; บุญยง เกี่ยวการค้า; นิรัตน์ อิมามี; ลักขณา เติมศิริกุลชัย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.