Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การ วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์แบบเอ็กแซ็กสําหรับงานวิจัยที่มีตัวอย่างขนาดเล็ก: ตัวอย่างการวิเคราะห์ด้วยภาษาอาร์ณัฐนารี เอมยงค์; Natnaree Aimyong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ
2557การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมและความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ของนักเรียนอาชีวะ ที่ติดนิโคตินและไม่ติดนิโคตินรัชฏาภรณ์ อึ้งเจริญ; อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์; รณชัย คงสกนธ์; ดุสิต สุจิรารัตน์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาระบาดวิทยา
2560การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศในการทำงานทางทันตแพทย์บวร คลองน้อย; วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย; Boworn Klongnoi; Vanvisa Sresumatchai; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะทันตแพทยศาสตร์. ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม๊กซิลโลเฟเซียล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ
2559การศึกษาองค์ประกอบที่จำเป็นในการพัฒนาดัชนีชี้วัดสภาวการณ์สุขาภิบาลอาหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นธนชีพ พีระธรณิศร์; นันทกา หนูเทพ; นัยนา ใช้เทียมวงศ์; ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม; ศิราณี ศรีใส; Thanacheep Peratoranich; Nantaka Nwthep; Naiyana Chaitiemwong; Chukiat Viwatwongkasem; Siranee Sreesai; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
2561การสังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อพัฒนาการนวดไทย มุ่งสู่มาตรฐานองค์การอนามัยโลกวันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย; มลินี สมภพเจริญ; Vanvisa Sresumatchai; Malinee Sompopcharoen; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2547การสูบบุหรี่ของพระภิกษุสงฆ์ในประเทศไทยเนาวรัตน์ เจริญค้า; นิภาพรรณ กังสกุลนิติ; ธราดล เก่งการพานิช; วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล; ณัฐจาพร พิชัยณรงค์; พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ; พัชราพร เกิดมงคล; สตีเฟ่น ฮาแมนน์; Naowrut Charoenca; Nipapun Kungskulniti; Tharadol Kengganpanich; Wilai Kusolwisitkul; Natchaporn Pichainarong; Pimpan    Silpasuwan  ; Patcharaporn Kerdmongkol  ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาระบาดวิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข
2525การเตรียมโครงร่างการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนต่อองค์การอนามัยโลกสาขาภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ธวัชชัย วรพงศธร; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ
2525การใช้บริการด้านสาธารณสุขจาก ผสส. และ อสม.วชิระ สิงหะคเชนทร์; อนุสรณ์ สุนทรพงศ์; สิทธิพันธุ์ ไชยนันทน์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติและประชากร; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาจุลชีววิทยา.
2554ความก้าวหน้าของขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคเพื่อชะลอการสูญเสียของมวลกระดูกในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมสกาวรัตน์ ภู่ศรี; วราภรณ์ เสถียรนพเก้า; สุขไชย สาทถาพร; ภรณี วัฒนสมบูรณ์; ปรารถนา สถิตย์วิภาวี; Warapone Satheannoppakao; Paranee Vatanasomboon; Pratana Satitvipave; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ; วราภรณ์ เสถียรนพเก้า
2561ความตั้งใจคงอยู่ในองค์การของบุคลากรสายงานหลัก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขกรกนก อุ่นจิตร; ภูษิตา อินทรประสงค์; จุฑาธิป ศิลบุตร; ยุวนุช สัตยสมบูรณ์; Kornganog Unjit; Bhusita Intaraprasong; Jutatip Sillabutra; Youwanuch Sattayasomboon; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
2538ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักเรียนหูหนวก มัธยมศึกษา 1-6 โรงเรียนโสตศึกษาวิไล กุศลวิศิษฎ์; ดุษฎี สินเดิมสุข; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ
2554ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพอากาศภายในอาคารโดยสารสาธารณะกับกลุ่มอาการอาคารป่วยในพนักงานจำหน่ายตั๋วโดยสาร เขตจตุจักรณหทัย เลิศการค้าสุข; นพนันท์ นานคงแนบ; พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล; วชิระ สิงหคเชนทร์; Noppanun Nankongnap; Pipat Luksamijarulkul; Wachira Singhacacheng; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาจุลชีววิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ
2554คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชนบท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาชุติเดช เจียนดอน; นวรัตน์ สุวรรณผ่อง; ฉวีวรรณ บุญสุยา; นพพร โหวธีระกุล; Nawarat Suwannapong; Chaweewan Boonshuyar; Nopporn Howteerakul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาระบาดวิทยา; นวรัตน์ สุวรรณผ่อง
2552ชีวสถิติสุมาลี สิงหนิยม; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ
2560ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตบริการสุขภาพที่ 5กษิรา โพรามาต; ภูษิตา อินทรประสงค์; ยุวนุช สัตยสมบูรณ์; จุฑาธิป ศีลบุตร; Kasira Poramat; Bhusita Intraprasong; Youwanuch Sattayasomboon; Jutatip Sillabutra; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ
2557ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์สิริประภา กลั่นกลิ่น; มัณฑนา พงษ์ไพบูลย์; วชิระ สิงหคเชนทร์; Siriprapa Klunklin; Mantana Pongpaibul; Vachira Singhakachen; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ; โรงพยาบาลชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์. กลุ่มงานเภสัชกรรม
2553ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลัชนา ฉายศรี; จรวยพร สุภาพ; ปิยะธิดา ขจรชัยกุล; ปรารถนา สถิตย์วิภาวี; Jarueyporn Suparp; Piyatida Khajornchaikul; Pratana Satitvipawee; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ; จรวยพร สุภาพ
2554ผลของโปรแกรมส่งเสริมโภชนาการต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อควบคุมความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่เสาวณีย์ ขวานเพชร; พัชราณี ภวัตกุล; มันทนา ประทีปะเสน; นิรัตน์ อิมามี; ฉวีวรรณ บุญสุยา; Patcharanee Pavadhgul; Mandhana Pradipasen; Nirat Imamee; Chaweewon Boonshuyar; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ; พัชราณี ภวัตกุล
2558ระยะเวลาการพัฒนาไปสู่โรคไตวายเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 หรือความดันโลหิตสูงที่โรงพยาบาลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ชิราภรณ์ ตายะ; ณัฐนารี เอมยงค์; ฉวีวรรณ บุญสุยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ
2560อิทธิพลของปัจจัยทางสังคมต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของทหารกองประจำการในเขตภาคเหนือของประเทศไทยสันติ วินัยธรรม; สุคนธา ศิริ; ณัฐนารี เอมยงค์; Santi Winaitham; Sukhontha Siri; Natnaree Aimyong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาระบาดวิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ