Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2005Minimum mean square error estimator using the simple adjusted proportion for testing the significance of a common effect measure in sparse multi-center dataChukiat Viwatwongkasem; Bohning, Dankmar; Jirawan Jitthavech; Thavatchai Vorapongsathorn; Pratana Satitvipawee; Pimtong Srihera; ชูเกียรติ  วิวัฒน์วงศ์เกษม; ธวัชชัย วรพงศธร; ปรารถนา สถิตย์วิภาวี; จิราวัลย์ จิตถเวช; พิมพ์ทอง ศรีเหรา; Mahidol university. Faculty of Public Health. Department of Biostatistics.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ.; Chukiat Viwatwongkasem
2525การทดลองใช้วัสดุอุปกรณ์บางอย่างเพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาในชนบทสิทธิพันธุ์ ไชยนันทน์; สายพิณ ไชยนันทน์; วชิระ สิงหะคเชนทร์; วิวัฒน์ อังศุสิงห์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาจุลชีววิทยา.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ศูนย์วิจัยอนามัยชนบทสูงเนิน.
2531การวิจัยและประเมินผลประสิทธิภาพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์; ทัศนีย์ เล็บนาค; ชวลิต วงษ์เอก; จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์; พร้อมจิต ศรลัมภ์; นพมาศ สรรถคุณ; สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์; บงกช พึ่งพุทธารักษ์; พรศรี ศรีอัษฏาพร; วสันต์ ศิลปสุวรรณ; พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ; ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม; เพชรี ชลปราณี; คมสรรพ์ บุณยสิงห์; พงษ์เอก ตาดทอง; นภพร ทัศนัยนา; เต็มดวง รัตนทัศนีย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ภาควิชาศึกษาศาสตร์.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเทคนิคการแพทย์. ภาควิชารังสีเทคนิค.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาจุลชีววิทยา.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษา.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะทันตแพทยศาสตร์. ศูนย์ทันตกรรมชุมชน.
2544การวิเคราะห์ลักษณะและปริมาณงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ และฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรคของโรงพยาบาลชุมชนพิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ; ฉวีวรรณ บุญสุยา; ภูษิตา อินทรประสงค์; วันเพ็ญ แก้วปาน; พิทยา จารุพูนผล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.
2558การเปรียบเทียบผลลัพธ์ทางคลินิก ระหว่างขดลวดค้ำยันชนิดเคลือบยา BIOLIMUS A9 และ ยา SIROLIMUS ภายหลังได้รับการรักษาหลอดเลือด เลี้ยงหัวใจผ่านสายสวนทิพยวรรณ เลิศวิลัย; ณัฐกมล ชาญสาธิตพร; ณัฐนารี เอมยงค์; ดำรัส ตรีสุโกศล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.
2558ความเสี่ยงของอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังในผู้สูงอายุผกามาศ อรุณสวัสดิ์; ฉวีวรรณ บุญสุยา; ณัฐนารี เอมยงค์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ.
2546คุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่หญิงวัยกลางคนของกองทัพเรือ กรุงเทพมหานครจรวยพร สุภาพ; วิชชุกาญจน์ มังกร; ระวิวรรณ แสงฉาย; ปรารถนา สถิตย์วิภาวี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ.
2534ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ระดับตำบลของประเทศไทย พ.ศ. 2534รำไพ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ.
2534ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบ บี ในเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนดินแดง กรุงเทพมหานครพิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล; ลีรา กิตติกูล; ปรางค์ทอง มณีศร; วชิระ สิงหะคเชนทร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาจุลชีววิทยา.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ.
2545ผลของกระเทียมสกัดชนิดเม็ดต่อระดับไขมันในผู้มีโคเลสเตอรอลสูงปรารถนา สถิตย์วิภาวี; จรวยพร สุภาพ; ณัฐจาพร พิชัยณรงค์; พจนา หันจางสิทธิ์; Pratana Satitvipawee; Natchaporn Pichainarong; Pojjana Hunchangsith; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาระบาดวิทยา.
2534ภูมิคุ้มกันคอตีบในเด็กนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาทวรัญญา แสงเพ็ชรส่อง; ธวัชชัย วรพงศธร; สุเนตร แสงม่วง; กานดา วัฒโนภาส; ประจวบ สังฆสุวรรณ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาจุลชีววิทยา.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ.
2534ระยะเวลาการสร้างภูมิต้านทานพิษคอตีบ ภายหลังการได้รับวัคซีนดีที สำหรับผู้ใหญ่ 1 ครั้ง ในเด็กนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาทวรัญญา แสงเพ็ชรส่อง; ศุภชัย ฤกษ์งาม; สุเนตร แสงม่วง; ธวัชชัย วรพงศธร; กานดา วัฒโนภาส; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาจุลชีววิทยา.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ.
2531ระยะเวลาในการสร้างภูมิต้านพิษคอตีบหลังได้รับวัคซีน ดีที 1 โดส ในนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 เขตอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาทวรัญญา แสงเพ็ชร์ส่อง; สุเนตร แสงม่วง; ศุภชัย ฤกษ์งาม; ธวัชชัย วรพงศ์ธร; กานดา วัฒโนภาส; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาจุลชีววิทยา.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ.
2544รายงานวิจัยประเมินผลโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการผลิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 2 ปี ภาคใต้อุดม คมพยัคฆ์; พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ; ทัศนีย์ นนทะสร; สุนีย์ ละกำปั่น; ฉวีวรรณ บุญสุยา; วาสนา จันทร์สว่าง; กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์; วิไลเลิศ เขียววิมล; Udom Kompayak; Pimpan Silpasuwan; Sunee Lakampan ; Chaweewon Boonshuyar; Wasana Junsawang; Tassanee Nontason; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์.