Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2531กฎหมายกับการบริหารโรงพยาบาลสุรชาติ ณ หนองคาย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข.
2546กลยุทธ์การบริหารโรงพยาบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสมชาติ โตรักษา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข.
2527การกำหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาสาธารณสุขและการประเมินผลเพ็ญศรี สุโรจน์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข.
2548การทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับการห้ามโฆษณาสุราอย่างสิ้นเชิงนิทัศน์ ศิริโชติรัตน์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข.
2529การบริหารงานสาธารณสุขสมจิตต์ บุญภินนท์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข.
2542การประเมินผลและการเขียนแผนงาน/โครงการด้านสาธารณสุขนวรัตน์ สุวรรณผ่อง; ฉวีวรรณ บุญสุยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข.
2541การวิจัยทบทวนการปรับระบบบริการสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมสุขภาพนิทัศน์ ศิริโชติรัตน์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข.
2544การวิเคราะห์ลักษณะและปริมาณงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ และฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรคของโรงพยาบาลชุมชนพิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ; ฉวีวรรณ บุญสุยา; ภูษิตา อินทรประสงค์; วันเพ็ญ แก้วปาน; พิทยา จารุพูนผล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.
2538การวิเคราะห์สภาวการณ์ปัจจุบัน โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2538สมชาติ โตรักษา; วิศิษฏ์ พิชัยสนิธ; ธงชัย พุทธบริวาร; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข.
2550การสื่อสารและพฤติกรรมบริการ: ข้อขัดแย้งภายใต้นโยบาย 30 บาทนวรัตน์ สุวรรณผ่อง; อรนุช ภาชื่น; นพพร โหวธีระกุล; บุษบา สงวนประสิทธิ์; ปาหนัน พิชยภิญโญ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข.
2519บทบาทของพยาบาลสาธารณสุขและประสิทธิภาพในการชักจูงให้ประชาชนรับการวางแผนครอบครัวเพ็ญศรี สุโรจน์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข.
2558ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคเท้าช้างในผู้อพยพชาวเมียนมาร์ จังหวัดสมุทรสาครธนพร ตู้ทอง; มธุรส ทิพยมงคลกุล; นวรัตน์ สุวรรณผ่อง; สราวุธ สุวัณณทัพพะ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาระบาดวิทยา
Apr-2555พฤติกรรมการสูบบุหรี่ผิดกฎหมายของผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันในภาคใต้ของไทยมณฑา เก่งการพานิช; ศรัณญา เบญจกุล; ธราดล เก่งการพานิช; ลักขณา เติมศิริกุลชัย; ภิฤดี ภวนานนท์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข.
2534พฤติกรรมในการแสวงหาบริการรักษาพยาบาลของชาวชนบทในประเทศไทยปิยธิดา ตรีเดช; พีระ ครึกครื้นจิตร; ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข.
2532รายงานการวิจัยเรื่องการจัดการมูลฝอยของวชิรพยาบาลเทพนม เมืองแมน; พิชิต สกุลพราหมณ์; อุทัย ตู้จินดา; บุญส่ง ไข่เกษ; อุดม คมพยัคฆ์; ปกรณ์ สุเมธานุรักขกุล; ชลาศัย ห่วงประเสริฐ; พัฒนา มูลพฤกษ์; นวลศรี สมณะช้างเผือก; ปรีชา ลอเสรีวานิช; พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์; ทองหล่อ เดชไทย; เลขา สมยืน; แสงอรุณ กุลประดิษฐ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข.
2555รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการติดตามเฝ้าระวังอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสื่อสิ่งพิมพ์และกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดนิทัศน์ ศิริโชติรัตน์; Nithat Sirichotiratana; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข.
2554รายงานวิจัยเรื่องสถานการณ์ทำงานและสุขภาวะของอาจารย์พยาบาลไทยที่ปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาพยาบาลภายหลังเกษียณอายุราชการเขตภาคกลางและภาคตะวันออกวันเพ็ญ แก้วปาน; ภูษิตา อินทรประสงค์; สุรินธร กลัมพากร; อาภาพร เผ่าวัฒนา; ปาหนัน พิชยภิญโญ; เปรมวดี คฤหเดช; ประกาย จิโรจน์กุล; ยุวดี ลีลักขณาวีระ; ยุวดี วิทยพันธุ์; Wonpen   Kaewpan; Bhusita Intaraprasong; Surintorn  Kalampakorn; Arpaporn  Powwattana; Panan Pitchayapinyo; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข.
2557หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข.
2547หลักการบริหารและการบริหารหน่วยงาน: เอกสารวิชาการหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.สมชาติ โตรักษา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข.
2548หลักการบริหารโรงพยาบาล: ภาคที่ 1 หลักการบริหารองค์การและหน่วยงานสมชาติ โตรักษา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข.