Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเจ็บป่วยเรื้อรังในชุมชนชุลีกร ด่านยุทธศิลป์; สุรินธร กลัมพากร; Surintorn Kalampakorn; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข
2554การพัฒนาสมรรถนะแห่งตนร่วมกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงฐิติมา อินทร์เนตร; อาภาพร เผ่าวัฒนา; ปาหนัน พิชยภิญโญ; Arpaporn Powwattana; Panan Pichayapinyo; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข; อาภาพร เผ่าวัฒนา
2547การสูบบุหรี่ของพระภิกษุสงฆ์ในประเทศไทยเนาวรัตน์ เจริญค้า; นิภาพรรณ กังสกุลนิติ; ธราดล เก่งการพานิช; วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล; ณัฐจาพร พิชัยณรงค์; พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ; พัชราพร เกิดมงคล; สตีเฟ่น ฮาแมนน์; Naowrut Charoenca; Nipapun Kungskulniti; Tharadol Kengganpanich; Wilai Kusolwisitkul; Natchaporn Pichainarong; Pimpan    Silpasuwan  ; Patcharaporn Kerdmongkol  ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาระบาดวิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข
2551การส่งเสริมสุขภาพจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบมีส่วนร่วมในประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2549 พื้นที่อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทองพิมพ์สุภาว์ จันทนะโสตถิ์; ทัศนีย์ รวิวรกุล; สุพร อภินันทเวช; Pimsupa Chandanasotthi; Tassanee Rawiworrakul; Suporn Apinuntavech; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล; พิมพ์สุภาว์ จันทนะโสตถิ์
2553ค่านิยมของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรามาธิบดี ประเทศไทยสุพัตรา บุญเจียม; ภูษิตา อินทรประสงค์; จรรยา ภัทรอาชาชัย; สิระยา สัมมาวาจ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์; สุพัตรา บุญเจียม
2555ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนไทยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นวัชราภรณ์ บัตรเจริญ; ปาหนัน พิชยภิญโญ; อาภาพร เผ่าวัฒนา; Panan Pichayapinyo; Arpaporn Pawwattana; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข; ปาหนัน พิชยภิญโญ
2530ปัจจัยที่มีผลต่อการรับภูมิคุ้มกันโรคตามนัดในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สุภาภรณ์ ศุขเอนก; สมพร เตรียมชัยศรี; Somporn Triamchaisri ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข
2555ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการทำางานด้านจิตสังคมที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพจิตและความพึงพอใจในงานของพนักงานโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดใหญ่อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์; สุรินธร กลัมพากร; สุนีย์ ละกำปั่น; Surintorn Kalampakorn; Sunee Lagampan; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข; อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์
2561ผลของโปรแกรมสร้างแรงจูงใจร่วมกับการเสริมแรงจากเพื่อน ต่อพฤติกรรมการป้องกันข้อเข่าเสื่อมในที่มีผู้หญิงที่มีน้ำหนักเกินณัฐชยา ไชยชนะ; สุนีย์ ละกำปั่น; ทัศนีย์ รวิวรกุล; Natchaya Chaichana; Sunee Lagampan; Tassanee Rawiworakul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข
2554ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาครรภ์แรกอภิรดี กิมพิทักษ์; สุนีย์ ละกำปั่น; วีณา เที่ยงธรรม; Sunee Lagampan; Weena Thiangtham; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข; สุนีย์ ละกำปั่น
2556ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารและกิจกรรมทางกายในนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครวิภารัตน์ แก้วเทศ; ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา; ภรณี วัฒนสมบูรณ์; Punyarat Lapvongwatana; Paranee Vatanasomboon; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา
2558ผู้สูงอายุและความปลอดภัยในชีวิต: ความท้าทายของสังคมไทยพิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ; Pimpan    Silpasuwan ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข
2556มุมมองเชิงนิเวศน์ในงานสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : การเปลี่ยนแปลง ความเสี่ยง และ ความท้าทายขวัญใจ อำานาจสัตย์ซื่อ; Kwanjai Amnatsatsue ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข
2-Aug-2547รายงานการวิจัยขีดจำกัดการได้ยินตามการเปลี่ยนแปลงของอายุของคนไทยอรวรรณ แก้วบุญชู; พัชราพร เกิดมงคล; สำลี สาลีกุล; สุชาติ ใจภักดี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข
2550รายงานการวิจัยเชิงสำรวจวิชาชีพสาธารณสุขและการควบคุมการบริโภคยาสูบสุรินธร กลัมพากร; สุวัฒนา เกิดม่วง; นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์; Surintorn  Kalampakorn ; Nithat Sirichotiratana; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข; Mahidol university. Faculty of Public Health. Department of Public Health Nursing; Mahidol university. Faculty of Public Health. Department of Public Health Administration
2554รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาเรื่องการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับสิ่งของที่ส่งเสริมบุหรี่และการสำรวจสิ่งของที่ส่งเสริมบุหรี่ในเขตกรุงเทพมหานครวันเพ็ญ แก้วปาน; ปาหนัน พิชยภิญโญ; มลินี สมภพเจริญ; Wonpen   Kaewpan; Panan Pitchayapinyo ; Malinee Sompopcharoen; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2554วิถีชีวิตของผู้สูงอายุหญิงที่เลี้ยงหลานในเขตชนบทภาคเหนือของประเทศไทยสุธรรม นันทมงคลชัย; พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักด์; โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์; อาภาพร เผ่าวัฒนา; Sutham Nanthamongkolchai; Pimsurang Taechaboonsermsak; Chokchai Munsawaengsub; Arpaporn Powwattana; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข; สุธรรม นันทมงคลชัย
2554โปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดวีณา เที่ยงธรรม; จันทิมา เนียมโภคะ; อาภาพร เผ่าวัฒนา; สุธรรม นันทมงคลชัย; Weena Thiangtham; Apaporn Powwattana; Sutham Nanthamongkolchai; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว; วีณา เที่ยงธรรม
2553โปรแกรมโภชนศึกษาในการส่งเสริมพฤติกรรมการเลี้ยงดู ด้านโภชนาการของผู้เลี้ยงดูเด็กวัยก่อนเรียนที่มีภาวะอ้วน เขตกรุงเทพมหานครสร้อย มะโนรา; อาภาพร เผ่าวัฒนา; วีณา เที่ยงธรรม; เรวดี จงสุวัฒน์; Arpaporn Powwattana; Weena Thaingtham; Rewadee Chongsuwa; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข; อาภาพร เผ่าวัฒนา