Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาระบาดวิทยา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551นิภาภรณ์ จันโทภาส; สุรชาติ ณ หนองคาย; ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ; เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล; ดุสิต สุจิรารัตน์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ภาควิชาสังคมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาระบาดวิทยา
2554การประเมินการออกแบบภายในรถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเครือข่ายโรงพยาบาลจังหวัดแห่งหนึ่งพิพัฒน์  ลักษมีจรัลกุล; สิริกุล พิพิธแสงจันทร์,; ดุสิต สุจิรารัตน์; พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์; Pipat Luksamijarulkul; Dusit Sujirarat; Pisit Vatanasomboon; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาจุลชีววิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาระบาดวิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม; พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล
2558การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการรับสัมผัสสารอินทรีย์ระเหยง่าย ของพนักงานร้านถ่ายเอกสารบางแห่งในกรุงเทพมหานครนพนันท์ นานคงแนบ; พรพิมล กองทิพย์; มัตติกา ยงประเดิม; ดุสิต สุจิรารัตน์; Noppanun Nankongnab; Pornpimol Kongtip; Dusit Sujirarat; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาระบาดวิทยา; Mahidol university. Faculty of Public Health. Department of Occupational Health and Safety; Mahidol university. Faculty of Public Health. Department of Epidemiology; พรพิมล กองทิพย์
2554การมีส่วนร่วมในยุทธวิธีที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชากรตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการชาญชุติ จรรยาสัณห์; ศักดิ์ชัย สามเตี้ย; ดุสิต สุจิรารัตน์; โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์; Charnchudhi Chanyasanha; Dusit Sujirarat; Chokchai Munsawaengsub; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาจุลชีววิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาระบาดวิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว; ชาญชุติ จรรยาสัณห์
2558การรับรู้นโยบายและการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อมาตรฐานจากการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลประจำจังหวัดแห่งหนึ่งอุบล ชราศรี; พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล; ดุสิต สุจิรารัตน์; นารา กุลวรรณาวิจิตร; Pipat Luksamijarulkul; Dusit Sujirarat; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาจุลชีววิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาระบาดวิทยา; Mahidol university. Faculty of Public Health. Department of Microbiology; Mahidol university. Faculty of Public Health. Department of Epidemiology; พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล
2547การสูบบุหรี่ของพระภิกษุสงฆ์ในประเทศไทยเนาวรัตน์ เจริญค้า; นิภาพรรณ กังสกุลนิติ; ธราดล เก่งการพานิช; วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล; ณัฐจาพร พิชัยณรงค์; พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ; พัชราพร เกิดมงคล; สตีเฟ่น ฮาแมนน์; Naowrut Charoenca; Nipapun Kungskulniti; Tharadol Kengganpanich; Wilai Kusolwisitkul; Natchaporn Pichainarong; Pimpan    Silpasuwan  ; Patcharaporn Kerdmongkol  ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาระบาดวิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข
2559ความชุกและความสัมพันธ์ระหว่างการทำกิจกรรมกับภาวะบกพร่องทางปัญญาในผู้สูงอายุสุจิตรา ปัญญา; สุคนธา ศิริ; ดุสิต สุจิรารัตน์; ศุภชัย ปิติกุลตัง; นพพร ตันติรังสี; Sujitra Punya; Sukhontha Siri; Dusit Sujirarat; Supachai Pitikultang; Nopporn Tantirangsee; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาระบาดวิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
2563ความรอบรู้ทางโภชนาการในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครพรวิภา ศิริพิชญ์ตระกูล; ภรณี วัฒนสมบูรณ์; วราภรณ์ เสถียรนพเก้า; ดุสิต สุจิรารัตน์; Pornwipa Siripitchtrakul; Paranee Vatanasomboon; Warapone Satheannoppakao; Dusit Sujirarat; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาระบาดวิทยา
2562ความสัมพันธ์ระหว่างภาพคำเตือนสุขภาพร้อยละ 85 กับการโทรเข้าสายด่วนเลิกบุหรี่ของประเทศไทยเจษฎาภรณ์ หารพรม; วัลลภ ใจดี; จินตนา ยูนิพันธุ์; อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย; Chessadaporn Harnprom; Wanlop Jaidee; Jintana Yunibhand; Aronrag Cooper Meeyai; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาระบาดวิทยา
2554คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชนบท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาชุติเดช เจียนดอน; นวรัตน์ สุวรรณผ่อง; ฉวีวรรณ บุญสุยา; นพพร โหวธีระกุล; Nawarat Suwannapong; Chaweewan Boonshuyar; Nopporn Howteerakul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาระบาดวิทยา; นวรัตน์ สุวรรณผ่อง
2561นโยบายสุขภาพ : การจัดทำ วิเคราะห์ และประเมินผลนวรัตน์ สุวรรณผ่อง; มธุรส ทิพยมงคลกุล; ทองหล่อ เดชไทย; นพพร โหวธีระกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาระบาดวิทยา
2557นโยบายสุขภาพ : การจัดทำ วิเคราะห์ และประเมินผลนวรัตน์ สุวรรณผ่อง; มธุรส ทิพยมงคลกุล; ทองหล่อ เดชไทย; นพพร โหวธีระกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาระบาดวิทยา
2546น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นขณะตั้งครรภ์กับทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่าปกติวิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร; ณัฐจาพร พิชัยณรงค์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาระบาดวิทยา
2557บทบาทของแรงจูงใจในความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้า การดูแลตนเองและการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ณ โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครวิชุดา บุษบงค์; นพพร โหวธีระกุล; นวรัตน์ สุวรรณผ่อง; เพชร รอดอารีย์; ดุสิต สุจิรารัตน์; Nopporn Howteerakul; Nawarat Suwannapong; Dusit Sujirarat; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาระบาดวิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข; นพพร โหวธีระกุล
2558ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคเท้าช้างในผู้อพยพชาวเมียนมาร์ จังหวัดสมุทรสาครธนพร ตู้ทอง; มธุรส ทิพยมงคลกุล; นวรัตน์ สุวรรณผ่อง; สราวุธ สุวัณณทัพพะ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาระบาดวิทยา
2555ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลบุรัสกร เตจ๊ะมา; สุคนธา คงศีล; สมชาติ โตรักษา; กิติพงษ์ หาญเจริญ; Sukhontha Kongsin; Somchart Torugsa; Kitiphong Harncharoen; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาระบาดวิทยา
2564ปัจจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการนําองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยมาให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ จังหวัดฉะเชิงเทรากิตติธร ปานเทศ; ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ; ณัฐนารี เอมยงค์; Kittithorn Panthes; Chardsumon Prutipinyo; Natanaree Aimyong; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาระบาดวิทยา
2559ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยมธุรส ทิพยมงคลกุล; ปราบดา ประภาศิริ; ดรุณี ดิษฐ์สูงเนิน; จรุง เมืองชนะ; Mathuros Tipayamongkholgul; Prabda Praphasiri; Darunee Ditsoongnoen; Charung Muangchana; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาระบาดวิทยา
2555ระบาดวิทยาภูมิศาสตร์ในงานสาธารณสุขมธุรส ทิพยมงคลกุล; Mathuros Tipayamongkholgul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาระบาดวิทยา; มธุรส ทิพยมงคลกุล
2548รายงานผลการวิจัยการศึกษาเครื่องชี้วัดคนไทยสุขภาพดีมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาระบาดวิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยชุมชน; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา; พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์; อังสนา บุญธรรม; มันทนา ประทีปะเสน; ชนินทร์ เจริญกุล; กุลยา นาคสวัสดิ์; ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย; Pornpan Punyaratabundhu; Angsana Boonthum; Mandhana Pradipasen; Chanin Chareonkul; Kulaya Narksawat; Chalerat Direkwattanachai