Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 183  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2552Constructionism and Brain – based Learningสุปรียา ตันสกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2552Safe care and primary health careบุษบา สงวนประสิทธิ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2550กระบวนการเรียนรู้โดยสังเกตจากตัวแบบเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพในนักเรียนชั้นประถมศึกษา อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนครจักรกฤษณ์ พลราชม; สุปรียา ตันสกุล; ธราดล เก่งการพานิช; ตุ๋ย ยังน้อย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. สถานฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบทสูงเนิน
2559กลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพกับการควบคุมยาสูบโดยใช้ชุมชนเป็นฐานมณฑา เก่งการพานิช; ธราดล เก่งการพานิช; Mondha Kengganpanich; Tharadol Kengganpanich; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2555การจัดทําแผนงานโครงการสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพในงานสาธารณสุข ตามหลักการจัดทําโครงการแบบตารางเหตุผลสัมพันธ์มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; Manirat Therawiwat; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2555การตรวจสุขภาพประจำปีของโรงพยาบาลเอกชน กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้รับบริการTharadol Kenggranpanich; เนตรระวี เพ็ชร์รัตน์; มลินี สมภพเจริญ; ประสิทธิ์ ลีระพันธ์; ธราดล เก่งการพานิช; Nedrawee Pedsharat; Maleenee Sompomjarean; Prasit Leerapan; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2564การทบทวนงานวิจัยด้านสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ: บทเรียนจากบทความวิจัยต้นฉบับและวิทยานิพนธ์ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2560สุวรรณา มูเก็ม; ศรัณญา เบญจกุล; มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2564การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันที่จำกัดของผู้สูงอายุไทย: ข้อมูลจากการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560อลงกรณ์ เปกาลี; ภรณี วัฒนสมบูรณ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2553การประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้ป่วยที่ได้ร้บการผ้าตัด ทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหวัใจอนุสรา มั่นศิลป์; มณฑา เก่งการพานิช; สุปรียา ตันสกุล; วิลาวัณย์ ถิรภัทรพงศ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
2555การประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองในการออกกำลังกายด้วยโยคะของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีณัฐสุภรณ์ โพธิ์โลหะกุล; ลักขณา เติมศิริกุลชัย; ธราดล เก่งการพานิช; พิมพ์สุภาว์ จันทนะโสตถิ์; Lakkhana Termsirikulchai; Tharadol Kengganpanich; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; ลักขณา เติมศิริกุลชัย
2556การประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและกิจกรรมทางกายของสตรีที่มีภาวะอ้วนลงพุง โรงพยาบาลสามโก้ จังหวัดอ่างทองสุวภัทร คำโตนด; ธราดล เก่งการพานิช; สุปรียา ตันสกุล; มณฑา เก่งการพานิช; Suwapat Khamtanot; Tharadol Kengganpanich; Supreya Tansakul; Mondha Kengganpanich; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; จังหวัดอ่างทอง. อำเภอสามโก้. โรงพยาบาลสามโก้
2561การประยุกต์ทฤษฎีปัญญาสังคม เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองขวัญฉัตร์ ภิวัฒน์พงษ์กุล; มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; Kwannchat Piwatphungkul; Manirat Therawiwat; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2563การประยุกต์ทฤษฎีปัญญาสังคมเพื่อการเรียนรู้เรื่องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรุงเทพมหานครจีราวรรณ ประทุมมาศ; มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; นิรัตน์ อิมามี; มลินี สมภพเจริญ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ภาควิชาการจัดการสุขภาพ
2562การประยุกต์ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเพื่อป้องกันการเสพยาบ้าซ้ำของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดชัชชฎาภร พิศมร; ขวัญเมือง แก้วดาเกิง; มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; Chatchadaporn Pissamorn; Kwanmuang Kaeodumkoeng; Manirat Therawiwat; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2554การประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคในการป้องกันฟันน้ำนมผุ ของเด็กก่อนวัยเรียนโดยผู้ปกครอง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาธีระวุธ ธรรมกุล; มลินี สมภพเจริญ; ธราดล เก่งการพานิช; มณฑา เก่งการพานิช; Theerawut Thammakun; Malinee Somphobcharoen; Tharadol Kengganpanich; Mondha Kengganpanich; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2551การประยุกต์ทฤษฏีการรับรู้ความสามารถของตนเองเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1 อำเภออรัญประเทศ จ.อำนาญเจริญปัญนี กิตติพงศ์พิทยา; สุปรียา ตันสกุล; ธราดล เก่งการพานิช; ตุ๋ย ยังน้อย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. สถานฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบทสูงเนิน
2554การประยุกต์ทักษะชีวิตร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อปรับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของวัยรุ่นธวัชชัย เอกสันติ; สุปรียา ตันสกุล; สุนีย์ ละกำปั่น; กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน; Tawatchai Akesunti; Supreya Tansakul; Sunee Lagampan; Kamonmarn Virutsestazin; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะพลศึกษา. ภาควิชาสุขศึกษา
2559การประยุกต์แบบจำลองข่าวสาร แรงจูงใจ และทักษะพฤติกรรมในการรับประทานยาของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลโพธารามจังหวัดราชบุรีศิริรัตน์ นาคงาม; มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; นิรัตน์ อิมามี; Sirirat Narkngam; Manirat Therawiwat; Nirat Imamee; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2556การประยุกต์แบบจําลองการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ ในการส่งเสริมสุขภาพตาของผู้สูงอายุบุญนภา บุญเรือน; ธราดล เก่งการพานิช; มณฑา เก่งการพานิช; ประสิทธิ์ ลีระพันธ์; Boonnapa Boonruan; Tharadol Kengganpanich; Mondha Kengganpanich; Prasit Leerapan; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2552การประยุุกต์ใช้ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ในการเลิกสูบบุหรี่ของทหารเกณฑ์ในค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดสุราษฎร์ธานีปิยมาศ สวนกูล; นิรัตน์ อิมามี; มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ; มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลศิริราช; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข