Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2543กลวิธีทางสุขภาพสุรีย์ จันทรโมลี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์.
2536การประเมินสภาวะการณ์ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับโรคเอดส์ประภาเพ็ญ สุวรรณ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์.
2544การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการสร้างเสริมสุขภาพในหน่วยบริการปฐมภูมิชะนวนทอง ธนสุกาญจน์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์.
2550การพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บนพื้นฐานการสร้างเสริมสุขภาพประสิทธิ์ ลีระพันธ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์.
2537การวัดสถานะทางสุขภาพ: การสร้างมาตราส่วนประมาณค่าและแบบสอบถามประภาเพ็ญ สุวรรณ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์.
2556การวางแผนงานโครงการสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพมณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์; นิรัตน์ อิมามี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์.
2536การวิเคราะห์หลักสูตรประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเรื่อง น้ำ ส้วม และสุขวิทยาส่วนบุคคลนิรัตน์ อิมามี; บุญเยี่ยม ตระกูลวงษ์; มุทธิกา ตระกูลวงษ์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์.
2538การศึกษาสถานการณ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทยและต่างประเทศประภาเพ็ญ สุวรรณ; วสันต์ ศิลปสุวรรณ; บุญยง เกี่ยวการค้า; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์.
2535การศึกษาสภาวะสุขภาพจิต คุณภาพชีวิต และทักษะการปรับตัวของเยาวชนไทยประภาเพ็ญ สุวรรณ; สมบูรณ์ ขอสกุล; อลิศรา ชูชาติ; วาสนา จันทร์สว่าง; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์.
2534การส่งเสริมการสร้างส้วมในชนบท : ศึกษาเฉพาะองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนชนิณัฐ วโรทัย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์.
2549จิตวิทยากับการปรับพฤติกรรมสุขภาพสุปรียา ตันสกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์.
2539ตัวชี้วัดเพื่อตรวจสอบติดตามการเปลี่ยนแปลงและประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขระดับจังหวัด: การศึกษาโดยประยุกต์วิธีการแบบเดลฟายประภาเพ็ญ สุวรรณ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์.
2520บริการอนามัยโรงเรียนนิภา มนุญปิจุ; วสันต์ ศิลปสุวรรณ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์.
2525ประชากรกับคุณภาพชีวิตสมจิตต์ สุพรรณทัสน์; นิภา มนุญปิจุ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์.
2534ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา ร่วมกับการใช้แรงสนับสนุนทางสังคมจากผู้นำชุมชนในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ของหญิงวัยเจริญพันธุ์ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปางสรงค์กฏณ์ ดวงคำสวัสดิ์; ร่มไทร สุวรรณิก; วสันต์ ศิลปสุวรรณ; รุ่งโรจน์ พุ่มริ้ว; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์.
2534ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา ในการป้องกันโรคพยาธิปากขอในโรงเรียนชั้นประถมศึกษาตอน ปลาย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลามาลินี ภูวนันท์; นิภา มนุญปิจุ; วสันต์ ศิลปสุวรรณ; ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์.
2534ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการเปลี่ยนแปลง ความรู้ เจตคติ ความเชื่อ และการป้องกันโรคเอดส์ของหญิงอาชีพเพศพาณิชย์ในจังหวัดชุมพรวาสนา จันทร์สว่าง; มุฑธิกา ตระกูลวงษ์; พินัย รุโจปการ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์.
2538ประสิทธิผลโปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่ของสามีหญิงที่มีครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ชนิณัฐ วโรทัย; Hamann, Stephen L.; สุภกร บัวสาย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์.
2534ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บัตรสุขภาพ ของประชาชนในชนบทไทยวสันต์ ศิลปสุวรรณ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์.
Apr-2555พฤติกรรมการสูบบุหรี่ผิดกฎหมายของผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันในภาคใต้ของไทยมณฑา เก่งการพานิช; ศรัณญา เบญจกุล; ธราดล เก่งการพานิช; ลักขณา เติมศิริกุลชัย; ภิฤดี ภวนานนท์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์.; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข.