Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 41  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การจัดการและการตัดสินใจด้านการเงินของครอบครัว ใน 4 จังหวัดศิริกุล อิศรานุรักษ์; สุธรรม นันทมงคลชัย; ดวงพร แก้วศิริ; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา
2551การประเมินความต้องการและความคาดหวังของสังคมต่อสมรรถนะผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านอนามัยครอบครัวปิยะธิดา ขจรชัยกุล; จรวยพร สุภาพ; พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์; โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์; ศุภชัย ปิติกุลตัง; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
2553การพัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อป้องกันความรุนแรงทางร่างกายและทางเพศในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดสมุทรสาครกนิษฐา จำรูญสวัสดิ์; จรวยพร สุภาพ; วิริณธิ์ กิตติพิชัย; ปิยะธิดา ขจรชัยกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
2561การพัฒนาเด็กและครอบครัวปิยะธิดา ขจรชัยกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
2554การมีส่วนร่วมในยุทธวิธีที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชากรตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการชาญชุติ จรรยาสัณห์; ศักดิ์ชัย สามเตี้ย; ดุสิต สุจิรารัตน์; โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์; Charnchudhi Chanyasanha; Dusit Sujirarat; Chokchai Munsawaengsub; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาจุลชีววิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาระบาดวิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว; ชาญชุติ จรรยาสัณห์
Jan-2001การศึกษาคุณลักษณะของผู้ย้ายถิ่นกลับในช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจสุธรรม นันทมงคลชัย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
2561การศึกษาชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพเด็กและวัยรุ่นปิยะธิดา ขจรชัยกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
2543การศึกษารูปแบบการให้บริการสุขภาพจิตผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมจรวยพร สุภาพ; ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา; พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์; Jarueyporn Suparp; Chaiwat Wong-Arsa; Pimsurang Taechabunsermsak; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
2546การอบรมเลี้ยงดูเด็กอายุ 1-12 ปี ของครอบครัวไทยศิริกุล อิศรานุรักษ์; สุธรรม นันทมงคล; ดวงพร แก้วศิริ; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา
2553คนไทยกับสถานการณ์ด้านอนามัยการเจริญพันธ์สุธรรม นันทมงคลชัย; Sutham Nanthamongkolchai; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
2553คนไทยกับสถิติการอ่านหนังสือที่น่าสนใจสุธรรม นันทมงคลชัย; Sutham Nanthamongkolchai; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
2564ครอบครัวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสุธรรม นันทมงคลชัย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
2555ความก้าวหน้า(ร่าง)พรบ.สภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนพิทยา จารุพูนผล; Phitaya Charupoonphol; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
2556ความชุกของภาวะสมองเสื่อมและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมาสายสุนีย์ เลิศกระโทก; สุธรรม นันทมงคลชัย; ศุภชัย ปิติกุลตัง; Sutham Nanthamongkolchai; Supachai Pitikultang; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว; สุธรรม นันทมงคลชัย
2558ความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุหลังเกษียณอายุการทำงาน ในจังหวัดแพร่อภิเชษฐ์ จำเนียรสุข; สุธรรม นันทมงคลชัย; โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์; ศุภชัย ปิติกุลตัง; Sutham Nanthamongkolchai; Chokchai Munsawaencsub; Supachai Pitikultang; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว; Mahidol university. Faculty of Public Health. Department of Family Health; สุธรรม นันทมงคลชัย
2558คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง ในจังหวัดอุบลราชธานีมุทิตา วรรณชาติ; สุธรรม นันทมงคลชัย; โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์; พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์; Sutham Nanthamongkolchai; Chokchai Munsawaengsub; Pimsurang Taechaboonsermsak; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว; Mahidol university. Faculty of Public Health. Department of Family Health; สุธรรม นันทมงคลชัย
2554คุณภาพชีวิตสมรสของบุคลากรที่ทำงานในสถานีอนามัยจังหวัดสมุทรปราการกฤตยา โสรัจจตานนท์; พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์; สุธรรม นันทมงคลชัย; วิริณธิ์ กิตติพิชัย; Pimsurang Taechaboonsermsak; Sutham Nanthamongkolchai; Wirin Kittipichai; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว; พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์
2561ประสิทธิผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเรียกร้องสินไหมทดแทนสุขภาพของเจ้าหน้าที่บริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเวชศาสตร์ เรืองโสภิษฐ์; ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ; นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์; ปิยะธิดา ขจรชัยกุล; Wejchasard Ruangsopit; Chardsumon Prutipinyo; Nithat Sirichotiratan; Piyathida Kachornkul; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
2548ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวในชีวิตสมรสของสตรีในเขตชนบท จังหวัดพิษณุโลกสุธรรม นันทมงคลชัย; ประภัสสร ธูปมงคล; พูนสุข ช่วยทอง; สุรินธร กลัมพากร; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
2553ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นพาหะของเชื้อ Streptococcus pneumoniae และการดื้อยาต้านจุลชีพในเด็กสุขภาพดีของศูนย์เด็กเล็กในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งหนึ่งศุภชัย ปิติกุลตัง; โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์; ชาญชุติ จรรยาสัณห์; Supachai Pitikultang; Chokchai Munsawaengsub; Charnchudhi Chanyasanha; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาจุลชีววิทยา; ศุภชัย ปิติกุลตัง