Simple jQuery Dropdowns

Browsing by Author มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 65  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การจัดการและการตัดสินใจด้านการเงินของครอบครัว ใน 4 จังหวัดศิริกุล อิศรานุรักษ์; สุธรรม นันทมงคลชัย; ดวงพร แก้วศิริ; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา
2564การทำหน้าที่ของครอบครัว และความเข้มแข็งของครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ จังหวัดแพร่นวลนภา สวยสด; สุธรรม นันทมงคลชัย; โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์; ศุภชัย ปิติกุลตัง; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
2552การประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ครอบครัวไทย: ความหลากหลายสู่ความสมดุล ความสุข และความเข้มแข็ง วันที่ 15-16 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาอนามัยครอบครัว; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
2551การประเมินความต้องการและความคาดหวังของสังคมต่อสมรรถนะผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านอนามัยครอบครัวปิยะธิดา ขจรชัยกุล; จรวยพร สุภาพ; พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์; โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์; ศุภชัย ปิติกุลตัง; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
2553การพัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อป้องกันความรุนแรงทางร่างกายและทางเพศในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดสมุทรสาครกนิษฐา จำรูญสวัสดิ์; จรวยพร สุภาพ; วิริณธิ์ กิตติพิชัย; ปิยะธิดา ขจรชัยกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
2561การพัฒนาเด็กและครอบครัวปิยะธิดา ขจรชัยกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
2554การมีส่วนร่วมในยุทธวิธีที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชากรตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการชาญชุติ จรรยาสัณห์; ศักดิ์ชัย สามเตี้ย; ดุสิต สุจิรารัตน์; โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์; Charnchudhi Chanyasanha; Dusit Sujirarat; Chokchai Munsawaengsub; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาจุลชีววิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาระบาดวิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว; ชาญชุติ จรรยาสัณห์
2561การยอมรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการในคลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลศิริราชธวัช บุญนวม; โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์; สุธรรม นันทมงคลชัย; ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร; Tawat Boonnuam; Chokchai Munsawaengsub; Sutham Nanthamongkolchai; Dittakarn Boriboonhirunsarn; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
Jan-2001การศึกษาคุณลักษณะของผู้ย้ายถิ่นกลับในช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจสุธรรม นันทมงคลชัย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
2561การศึกษาชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพเด็กและวัยรุ่นปิยะธิดา ขจรชัยกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
2543การศึกษารูปแบบการให้บริการสุขภาพจิตผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมจรวยพร สุภาพ; ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา; พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์; Jarueyporn Suparp; Chaiwat Wong-Arsa; Pimsurang Taechabunsermsak; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
2546การอบรมเลี้ยงดูเด็กอายุ 1-12 ปี ของครอบครัวไทยศิริกุล อิศรานุรักษ์; สุธรรม นันทมงคล; ดวงพร แก้วศิริ; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาโภชนวิทยา
2560การเตรียมความพร้อมรับอุทกภัยของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในเขตสุขภาพที่ 1, 2, และ 3กาญจนา เอี่ยมอักษร; สุรชาติ ณ หนองคาย; ยุวนุข สัตยสมบูรณ์; วิริณธิ์ กิตติพิชัย; Kanjana Iamaksorn; Surachart Na Nongkhai; Youwanuch Sattayasomboon; Wirin Kittipichai; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
2553คนไทยกับสถานการณ์ด้านอนามัยการเจริญพันธ์สุธรรม นันทมงคลชัย; Sutham Nanthamongkolchai; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
2553คนไทยกับสถิติการอ่านหนังสือที่น่าสนใจสุธรรม นันทมงคลชัย; Sutham Nanthamongkolchai; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
2559ครอบครัว การอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในประเทศไทยสุธรรม นันทมงคลชัย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
2564ครอบครัวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสุธรรม นันทมงคลชัย; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
2555ความก้าวหน้า(ร่าง)พรบ.สภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนพิทยา จารุพูนผล; Phitaya Charupoonphol; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
2551ความฉลาดทางสังคม:มิติหนึ่งของความอยู่รอดในสังคมไทยปิยะธิดา ขจรชัยกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
2556ความชุกของภาวะสมองเสื่อมและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมาสายสุนีย์ เลิศกระโทก; สุธรรม นันทมงคลชัย; ศุภชัย ปิติกุลตัง; Sutham Nanthamongkolchai; Supachai Pitikultang; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอนามัยครอบครัว; สุธรรม นันทมงคลชัย